ข้าพเจ้า นางสาวรัตนา สุทธิเพศ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร : HS01 การส่งเสริมและการพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ได้ปฏิบัติงานและดำเนินการทำกิจกรรมต่างๆ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้

ดิฉันได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ในโครงการรวมใจปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยทำงานร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชนตำบลหนองยายพิมพ์ ผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองกง และตำบลหนองโสน ขุดหลุมเตรียมปลูกต้นไม้

ในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ลงพื้นที่ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ณ โรงปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ดบ้านหนองยายพิมพ์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรนัดเวลาการปฏิบัติงานเวลา 9.00 น. และได้แบ่งกลุ่มการทำงานเป็น 3 กลุ่ม โดยมี นางสาวฉะไมพร แผ้วพลสง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ด สูตรการทำปุ๋ยหมัก มูลสัตว์ 500 กก. แร่ฟอสเฟส 5 กก. และยูเรีย 1 กก. เทส่วนผสมทั้งหมดคลุกเคล้าให้จนเป็นเนื้อเดียวกัน ระหว่างที่คลุกเคล้าให้รดน้ำกองปุ๋ยให้มีความชื้นประมาณ 50% เมื่อส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วมีวิธีการตรวจสอบว่าปุ๋ยใช้ได้หรือไม่ โดยการกำปุ๋ย หากกำปุ๋ยแล้วเป็นก้อนก็สามารถใช้ได้ ต่อมานำผ้าใบที่เตรียมไว้ปิดกองปุ๋ยและกลับกองปุ๋ยที่หมักไว้ ทุกๆ 7 วัน จำนวน 3 ครั้ง ใช้เวลาในการหมัก 24 วัน และนำปุ๋ยไปตากแดด 1 วัน หลังจากนั้นนำปุ๋ยไปเข้าเครื่องตีก่อนนำมาอัดเม็ด สูตรนี้เหมาะกับการปรับโครงสร้างของดิน หากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้นต้องเพิ่มโพแทสเซียม แม่ปุ๋ย เข้าไปในส่วนผสมก่อนอัดเม็ดหรือหลังอัดเม็ดก็ได้ เมื่อเสร็จกิจกรรมก็พักรับประทานอาหารกลางวัน และเวลา 13.00น. ได้ลงพื้นที่ตำบลหนองยายพิมพ์ ในการรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันโรคอุบัติใหม่ โควิด-19 ในตำบลหนองยายพิมพ์ ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มอบหมายให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) แจกหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ และร่วมรณรงค์เข้ารับการฉีดวัคซีน โดยได้รับผิดชอบหมู่ที่ 5,6,7,8 และหมู่ 10 ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง บุรีรัมย์ และวันที่ 16-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามเกษตรกรในท้องถิ่นหมู่ที่ 10 บ้านหนองตารัก และคีย์ข้อมูลลงในระบบ

จากการปฏิบัติงานในเดือนมิถุนายน ดิฉันได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ความตรงต่อเวลา และได้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการทำปุ๋ยมากขึ้น นำมาใช้ประโยชน์และต่อยอดการทำงาน และความร่วมมือของประชาชนและผู้นำชุมชนในการลงพื้นที่ การประสานงานในการทำงาน

อื่นๆ

เมนู