ข้าพเจ้า นางสาวรัตนา สุทธิเพศ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร : HS01 การส่งเสริมและการพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ได้ปฏิบัติงานและดำเนินการทำกิจกรรมต่างๆ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้

ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564 ได้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำปุ๋ยหมัก ณ ห้องประชุมชัยคณารักษ์กูล อาคาร 6 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมี นางสาวฉะไมพร แผ้วพลสง ผู้ใหญ่บ้านหนองยายพิมพ์ หมู่ที่ 1 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำปุ๋ยหมักและเล่าประสบการณ์ในการทำปุ๋ยหมัก ซึ่งในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร และเลี้ยงสัตว์ จึงหาวัตถุดิบที่หาง่ายมีในชุมชน คือ มูลวัว และมีปลาป่น กระดูกป่น เกลือ เลือด น้ำหมัก ไตโคโดม่า ปูนขาว เป็นส่วนประกอบเสริมในการทำหมักปุ๋ยชีวภาพ นำวัตถุดิบทั้งหมดมาหมักรวมกัน พอคลุกเคล้าเข้ากันดีแล้วก็นำผ้าใบมาปิดไว้ และกลับกองปุ๋ยที่หมักไว้ ทุกๆ 7 วัน จำนวน 3 ครั้ง สูตรนี้ใช้เวลาในการหมัก 24 วัน เมื่อครบกำหนดแล้วเอาปุ๋ยที่หมักไว้ไปตากแดด 1 วัน แล้วสามารถนำปุ๋ยที่ได้ไปอัดเม็ดบรรจุถุงได้

เมื่อจบการบรรยายเรื่องปุ๋ยหมักชีวภาพ อาจารย์ประจำหลักสูตรได้แบ่งการเก็บข้อมูลทั้ง 10 หมู่บ้าน ซึ่งกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ได้รับผิดชอบในหัวข้อ ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด,แหล่งท่องเที่ยว,ร้านอาหารในท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้ประชุมและแบ่งงานภายในกลุ่ม ดิฉันได้รับผิดชอบหัวข้อเรื่องผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จากการสอบถามส่วนใหญ่ทำงานในพื้นที่ใกล้เคียง จึงมีผู้ย้ายกลับบ้านฯค่อนข้างน้อย และคีย์ข้อมูลลงระบบ

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 พิธีทอดผ้าป่า “ปาฐกถาชุมชนออนไลน์” เริ่มขึ้นเวลา 09:00 น. ณ “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนางรอง” บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการทอดผ้าป่าครั้งนี้มีการถ่ายทอดสดผ่านหลายช่องทางหนึ่งในนั้นก็คือ YouTube โดยให้ผู้ปฏิบัติงานทั้ง 11 ตำบล ชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางของ YouTube โดยมี นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงาน ดร. ยักษ์ วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บรรยายในหัวข้อเรื่อง “กสิกรรมธรรมชาติบนรากฐานปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในยุค World Disruption” การบรรยายช่วงบ่าย คุณโจน จันได วิทยากรบรรยายผู้เชี่ยวชาญการสร้างบ้านดิน และ ผู้ก่อตั้งพันพรรณศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองและศูนย์เมล็ดพันธุ์ บรรยายในหัวข้อเรื่อง “กสิกรรมธรรมชาติตามศาสตร์พระราชา : ทางเลือกและทางรอดในโลกยุค Viral Disruption” และหลังจากการบรรยายจบทั้ง 2 ท่าน ได้เปิดโอกาสให้มีการสอบถาม จบการบรรยายและปิดงาน

15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกษตรกรในท้องถิ่น บ้านหนองตารัก หมู่ที่ 10 ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในชุมชนมีเกษตรกรในท้องถิ่นจำนวน 87 คน ประเภทการเกษตร ปลูกพืช มันสำปะหลัง พืชผักสวนครัว พืชสวน และเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค กระบือ หมู ไก่ และคีย์ข้อมูลลงระบบ

อื่นๆ

เมนู