ข้าพเจ้านายเรวัต โกติรัมย์ กลุ่มนักศึกษา ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

 

หลักสูตร:ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดHSO1

 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานและลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานของข้าพเจ้า และอาจารย์ประจำหลักสูตร วันที่ 30 ตุลาคม 2564 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 และเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 256 4 ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองกง และทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานที่ บ้านหนองกง หมู่ 1 ตำบลหนองกุงอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ศาลาประชาคมบ้านหนองกง โดยการปฏิบัติงานครั้งนี้ได้มีการจัดอบรมการแปรรูปปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด โดยวิทยากรคือ นายประทวน ดำเสนา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนองกงมาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ท่านประทวน ดำเสนา ได้บอกวิธีการทำปุ๋ย ว่ามีขั้นตอนเป็นอย่างไร และใช้ส่วนประกอบอะไรบ้าง ซึ่งส่วนประกอบที่ใช้อบรมในครั้งนี้คือ

สูตรปุ๋ย วว. 6-3-3 (เร่งต้น)

1.แม่ปุ๋ย 46-0-0   11 กิโลกรัม

2.แม่ปุ๋ย 18-46-0    7  กิโลกรัม

3.แม่ปุ๋ย 0-0-60  5 กิโลกรัม

4.ปุ๋ยอินทรีย์  77 กิโลกรัม

รวม 100 กิโลกรัม

สูตรปุ๋ยข้าว 3-6-6 (เร่งดอกผล)

1.แม่ปุ๋ย 46-0-0  2 กิโลกรัม

2.แม่ปุ๋ย 18-46-0  13 กิโลกรัม

3.แม่ปุ๋ย 0-0-60  10 กิโลกรัม

4.ปุ๋ยอินทรีย์  75 กิโลกรัม

รวม 100 กิโลกรัม

หลังจากนั้นก็ได้ให้ทีมผู้ปฏิบัติงานไปรวมกันที่โรงผลิตปุ๋ยของบ้านหนองกง โดยแบ่งทีมผู้ปฏิบัติงานออกเป็นกลุ่ม เพื่อกระจายตามขั้นตอนการผลิตปุ๋ยแต่ละขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 นำมูลสัตว์ที่ได้จากการผสมไว้แล้วเข้าเครื่องตีป่น เพื่อให้ปุ๋ยละเอียดไม่เป็นก้อน ขั้นตอนที่ 2 นำมูลสัตว์ที่ตีป่นละเอียดแล้วมาเข้าเครื่องโม่ เพื่อผสมมูลสัตว์ที่ตีละเอียดแล้วเข้ากับปุ๋ยสูตรที่กล่าวมาข้างต้น ขั้นตอนที่ 3 จากนั้นนำมูลสัตว์ที่ผสมแล้วลำเลียงขึ้นตามสายพานเพื่อให้ความชื้น เพื่อให้ได้ความชื้นที่ต้องการและนำไปอัดเม็ด โดยน้ำที่ให้ความชื้นนั้นเป็นน้ำหมักปุ๋ยชีวภาพ ขั้นตอนที่ 4 เมื่อปุ๋ยมีความชื้นตามที่ต้องการแล้ว ก็นำปุ๋ยที่ได้มาเข้าเครื่องอัดเม็ด และน้ำปุ๋ยที่อัดเม็ดแล้วไปตากแดด ขั้นตอนที่ 5 เมื่อปุ๋ยอัดเม็ดที่ตากแดดแห้งแล้ว ก็นำปุ๋ยอัดเม็ดมาบรรจุถุง และเย็บถุงด้วยเครื่อง เย็บกระสอบพร้อมจำหน่าย

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์และทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองกง ได้เข้าร่วมประชุมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อรับมอบการทำงานประจำเดือนพฤศจิกายน และอาจารย์ประจำหลักสูตรได้มอบหมายงานให้ทีมนักศึกษาคือ เก็บข้อมูล CBD เพิ่มเติม จากนั้นทีมนักศึกษาได้ร่วมกันจัดทำ PowerPoint นำเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น Pain Point จัดให้มีแลนด์มาร์กแห่งใหม่ให้เป็นจุดเด่นของพื้นที่นั้นๆ  โดยบอกถึงปัญหาของแหล่งท่องเที่ยว การนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว จุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว และงบประมาณในการสนับสนุนเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานนักศึกษาได้ลงพื้นที่บ้านหนองยายพิมพ์เพื่อสอบถามข้อมูลเกษตรกรเพิ่มเติมจากประชาชนและได้กรอกข้อมูลเกษตรกรเพิ่มเติมลงในระบบตามที่ได้รับมอบหมาย

การปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตร

 

อื่นๆ

เมนู