ข้าพเจ้านายเรวัต โกติรัมย์ กลุ่มนักศึกษา ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร:ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดHSO1

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานของข้าพเจ้า และอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมชัยคณารักษ์กูล อาคาร 6 ชั้น 2 มหาวิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ยักษ์ จับ โจน บนONLINE ถ่ายทอดสดผ่านช่อง HUSOC-BRU Channel และเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ลงพื้นที่ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 29 เมษายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฎิบัติงานได้เข้าร่วมโครงการอบรมทำปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ดที่ห้องประชุมชัยคณารักษ์กุล ก่อนเริ่มการอบรม ข้าพเจ้าและทีมงานกลุ่มนักศึกษาทำการปฏิบัติหน้าที่รับลงทะเบียนแจกอาหารว่างและแจกเสื้อแก่สมาชิกผู้ปฏิบัติงานโครงการ เมื่อถึงเวลาเริ่มการอบรม ท่านคณบดี อัครพลท์ เนื้อไม้หอม ได้กล่าวเปิดงานและพูดถึงการปฏิบัติงาน แนะนำแนวทางการปฏิบัติงาน และกล่าวให้กำลังใจสมาชิกผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน เมื่อถึงเวลาอบรมเรื่องการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ข้าพเจ้าได้รับความรู้จาก นางสาวฉะไมพร แผ้วพลสง ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  โดยการผลิตปุ๋ยอัดเม็ดนั้น เป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากปุ๋ยหมักชีวภาพ ที่ไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน และยากต่อการนำมาใช้งาน จึงได้มีนโยบายที่จะผลิตปุ๋ยอัดเม็ดขึ้นมาใช้แก่ชุมชนและพัฒนาต่อไป โดยส่วนประกอบที่ใช้ในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ดนั้น เป็นส่วนประกอบธรรมชาติที่สามารถหามาใช้ได้จากในพื้นที่  และมูลสัตว์ที่ได้จากการเลี้ยงสัตว์ของประชาชนในชุมชน เมื่อได้ส่วนประกอบที่ต้องการ ให้นำส่วนประกอบทุกอย่างมาผสมให้เข้ากัน อัตราส่วน มูลสัตว์ 80% ปลาป่น กระดูกป่น เกลือ ปูนขาว น้ำหมัก 20% ผสมทุกอย่างให้เข้ากันปิดคลุมด้วยผ้าใบเป็นเวลา 21 วัน ก็จะได้ปุ๋ยหมักชีวภาพ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมงานและชมงานผ่านการไลฟ์สด ในการเข้าร่วมงานบุญผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนออนไลน์ “ยักษ์ จับ โจน” โดยการเริ่มงานมาจะเป็นพิธีเปิดและการอบรมจากวิทยากร ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ได้ให้ความรู้ในเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง คำสอนของรัชกาลที่9 การทำงานให้ทำแบบคนจน การสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หัวข้อในการอบรมครั้งนี้คือ กติกรรมธรรมชาติบนรากฐานปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในยุค World Disruption โดยในช่วงต่อมาจะเป็นช่วงของ คุณโจน จันได อบรมเรื่องการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงคือ ซึ่งมุ่งให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ รวมถึงการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น จนเกิดความยั่งยืน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงาน ได้ติดต่อผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองยายพิมพ์ หมู่ 1 ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยข้าพเจ้าและทีมงานได้แบ่งหน้าที่กันเก็บข้อมูล โดยนักศึกษาจะได้เก็บข้อมูลในส่วนที่ โรงแรมที่พัก อาหารที่น่าสนใจ เกษตรกร และแหล่งน้ำในชุมชน ในตำบลหนองยายพิมพ์ เมื่อข้าพเจ้าและทีมงานได้ประสานผู้ใหญ่บ้านเรียบร้อย ก็ได้แบ่งหน้าที่และประสานงานไปยังผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านอื่นๆของตำบลหนองยายพิมพ์ทุกหมู่บ้าน โดยในการปฏิบัติงานของข้าพเจ้านั้น จะไปสอบถามผู้ใหญ่บ้านว่าในหมู่บ้านของตนนั้นมีแหล่งน้ำหรือมีห้วยหนองคลองบึงหรือไม่ ที่จะเอาไว้ใช้ ประโยชน์ในหมู่บ้าน และเมื่อทราบว่าหมู่บ้านนั้นมีแหล่งน้ำกี่แหล่ง ข้าพเจ้าก็จะไปพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำนั้น เพื่อเก็บภาพแหล่งน้ำ เก็บอุณหภูมิของน้ำ ดูค่าคุณภาพของน้ำ และพิกัดที่ตั้งละติจูดลองติจูดของแหล่งน้ำ เมื่อข้าพเจ้าได้เก็บข้อมูลครบทั้ง 10 หมู่บ้าน ก็ได้นำข้อมูลที่เก็บได้ บันทึกลงไปในระบบ เพื่อให้ ส่วนกลางนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป

อื่นๆ

เมนู