ข้าพเจ้า นางสาวทรายแก้ว ทองทับพันธ์ กลุ่มประชาชน ตำบลหนองยายพิมพ์ หลักสูตร:การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HSO1 ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 

วันที่  20 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าและทีมงาน ตำบลหนองยายพิมพ์และตำบลหนองกง เข้าร่วมอบรมโครงการ U2T COVID WEEK โดยโครงการนี้จะอบรมการทำสบู่ก้อนฆ่าเชื้อโรค สบู่เหลวฆ่าเชื้อโรค และการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน COVID-19  ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกง โดยมีวิทยากรที่มีความรู้และความชำนาญมาให้ความรู้และสอนการทำสบู่แต่ละแบบในครั้งนี้ เพื่อแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านในตำบลหนองยายพิมพ์และตำบลหนองกง

ข้าพเจ้าได้เข้าร่วม โครงการ U2T Hackathon 2021 ในนามตำบลหนองยายพิมพ์ ภายใต้ชื่อ ทีมนิวGen ในทีมมีสมาชิกทั้งหมด 7 คน ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ตำบลหนองยายพิมพ์เพื่อถ่ายคลิปวิดิโอส่งเข้าประกวดรอบคัดเลือก 40 ทีมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ทีมนิวGen ได้นำเสนอหัวข้อปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด มุ่งเน้นให้เกษตรกรเห็นถึงปัญหาการใช้ปุ๋ยเคมี ที่มีผลเสียทางด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านระบบหนี้สิน และหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ดที่เกษตรกรผลิตเองเพื่อลดปัญหาในข้างต้น

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 โครงการ U2T Hackathon 2021  ได้ประกาศรายชื่อทีมที่เข้ารอบ 40 ทีมสุดท้ายซึ่งทีม นิวGen ได้เปนหนึ่งในรายชื่อทีมที่เข้ารอบ ข้าพเจ้าและทีมงานได้ประชุมเพื่อจัดทำการนำเสนอในการเข้ารอบต่อไป โดยมีหัวข้อ Circular Econome เศรษฐกิจหมุนเวียน การส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชุน

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงาน เข้ากิจกรรมอบรม การสร้างคุณค่าและมูลค่าชุมชน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืน ผ่านระบบ Zoom Meeting บรรยายโดย ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม และช่วงบ่ายทำกิจกรรม Work shop  โดยอาจารย์ได้ให้กลุ่มทีมที่เข้ารอบทำและเสนอ VPC และ BMC พวกเราทีมนิวGen ร่วมด้วยช่วยกันอย่างเต็มที่

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564  ข้าพเจ้าและทีมนิวGen ได้ลงพื้นที่ ณ โรงปุ๋ยบ้านหนองยายพิมพ์ เพื่อทำการถ่ายทำคลิปวิดีโอใหม่ในการเข้าร่วมการแข่งขัน Hackathon 2021 เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย เพื่อเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสู่ระดับประเทศ และทำการแข่งขันในวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting และไลฟ์สดผ่าน Facebook เพจ” U2T Hackathon 2021 เครือข่ายอีสานตอนล่าง” ร่วมเชียร์และส่งกำลังใจให้ทีมของพวกเราด้วยนะคะ

 

อื่นๆ

เมนู