ข้าพเจ้า นางสาวทรายแก้ว ทองทับพันธ์ กลุ่มประชาชน ตำบลหนองยายพิมพ์ หลักสูตร:การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HSO1 ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประจำเดือนธันวาคม 2564 

    เนื่องจากผลกระทบจากวิกฤติโรคโควิด 19 ส่งผลให้คนไทยตกงานหลายล้านชีวิต เนื่องจากสถานที่ทำงานหรือธุรกิจรายเล็กรายใหญ่ต้องปิดกิจการหรือปิดทำการชั่วคราว ผลักดันให้ผู้ว่างงานต้องกลับไปตั้งตัวที่บ้านเกิด หลายคนมีเวลาว่างเลือกทำธุรกิจส่วนตัว หรือทำการเกษตรเป็นอาชีพเสริมตามความถนัดของแต่ละบุคคล โดย 1 ในนั้นคืออาชีพเลี้ยง “ไส้เดือนดิน” ที่สร้างรายได้เเละยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

    วันที่ 4 ธันวาคม ดิฉันเเละผู้ปฎิบัติงานได้ร่วมอบรมการเลี้ยงไส้เดือนดิน เเละขั้นตอนการผลิตปุ๋ยจากไส้เดือนดิน โดยมีผู้บรรยายให้ความรู้คือ นายสำราญ สาทิพย์จันทร์ เเละกำนัน ฉะไมพร แผ้วพลสง

 

   ไส้เดือนดิน เป็นเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกไขสันหลังใน ไฟลลัมเเอนเนลิดาในอันดับย่อย Lumbricina มีลักษณะลำตัวเป็นข้อปล้อง พบได้ทั่วไปในดิน ใต้กองใบไม้ หรือใต้มูลสัตว์ เป็นสัตว์ที่มี 2 เพศในตัวเดียวกัน มีการสืบพันธุ์ทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศปัจจุบันพบทั่วโลกประมาณ 4,400 ชนิด โดยแบ่งออกได้ตามลักษณะแหล่งที่อยู่อาศัย

  1. กลุ่มอาศัยอยู่บริเวณหน้าดิน
  2. กลุ่มอาศัยในดินชั้นบน ที่มีความลึกประมาณ 20-30 เซนติเมตร
  3. กลุ่มอาศัยในดินชั้นล่าง ที่มีความลึกประมาณ 2-3 เมตร

    ไส้เดือนเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญอย่างมากต่อระบบนิเวศ เป็นสัตว์ที่มีความสำคัญอย่างมากในการย่อยอินทรีย์สารในดิน และการเคลื่อนที่ในดินของไส้เดือน ถือเป็นการพรวนดิน ทำให้ดินมีช่องว่างที่จะเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้แก่ดิน ซึ่งมีความสำคัญต่อการปลูกพืช อีกทั้งยังใช้ในการผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพจากไส้เดือนอีกด้วย และนอกจากนี้แล้ว ไส้เดือนยังเป็นที่นิยมอย่างยาวนาน ใช้เป็นเหยื่อสำหรับตกปลา ปัจจุบัน มีการเพาะเลี้ยงไส้เดือนเป็นอาชีพ และมีการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับไส้เดือนให้มากและกว้างขึ้น การเลี้ยงไส้เดือนดิน มีหลายแบบหลายวิธี ใช้กะละมังกลม หรือ บ่อซีเมนต์หรือบ่อปูนกลม ก็ได้ แต่ทำแบบให้ได้จำนวนและปริมาณเยอะก็นิยมเลี้ยงใส่บ่อซีเมนต์หรือบ่อกลมกันเป็นส่วนใหญ่ อุปกรณ์ก็ไม่ยุ่งยาก หาได้ง่ายและประหยัด

  วัสดุและอุปกรณ์ในการเลี้ยงไส้เดือนดินในบ่อซีเมนต์

1. บ่อซีเมนต์กลม ที่มีความกว้างของบ่อ ประมาณ 80-100

2. มูลสัตว์หรือขี้วัวแห้ง 1 กระสอบ หรือ กระสอบครึ่ง ต่อหนึ่งบ่อ

3. ไส้เดือนดิน ประมาณ 2 กิโล ต่อ1บ่อ ไส้เดือนที่นิยมเลี้ยง คือพันธุ์แอฟริกัน ลำตัวจะมีสีม่วง เพราะไส้เดือนพันธุ์พันธ์ุแอฟริกัน นั้นมีข้อดีคือ ตัวอ้วนโต เคลื่อนไหวช้าและให้ปุ๋ยจำนวนที่มาก และยังขยายพันธุ์ได้เร็วอีกด้วย

ขั้นตอนการเลี้ยงไส้เดือนดินในบ่อซีเมนต์

1. ใส่มูลวัวลงในบ่อซีเมนต์ แล้วรดน้ำเรื่อย ๆ ประมาณ 1-2 สัปดาห์ เพื่อล้างแก๊สและความร้อน

2. รอจนมูลวัวเย็นพอดี สามารถวัดได้ด้วยการนำมือล้วงลงไปเพื่อเช็กความอุ่นและความเย็น

3. ใส่ไส้เดือนดินลงไปบนมูลวัว ไม่ต้องฝัง เดี๋ยวไส้เดือนดินจะไชลงไปเองอาหารของไส้เดือน

 

วิธีเลี้ยงไว้เดือนในกะละมัง

    ดิฉันเเละผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์ ได้ร่วมมอบโลโก้ของปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพเเละปุ๋ยจากไส้เดือนดิน ซึ่งโลโก้ (Logo) ที่ปรากฏต่อสายตาเป็นภาพลักษณ์แรกที่ลูกค้าจะได้รู้จัก ดังนั้นจึงมีความหมายต่อผลิตภัณฑ์ โลโก้ที่ดีจะช่วยสร้างสำเร็จให้กับกิจการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งถ้าขายสินค้าคุณภาพ โลโก้นั้นต้องสะท้อนสิ่งนี้ให้เห็นได้อย่างชัดเจน ดังนั้นจุดประสงค์หลักของการออกแบบโลโก้ มีดังนี้คือ

  1. เพื่อบ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพ
  2. เพื่อช่วยสะท้อนถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
  3. เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึก ความเชื่อมั่น เกิดความเข้าใจในตัวสินค้า และยอมรับในตัวสินค้า
  4. เพื่อช่วยสะท้อนถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
  5. เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึก ความเชื่อมั่น เกิดความเข้าใจในตัวสินค้า และยอมรับในตัวสินค้า

 

 

อื่นๆ

เมนู