ข้าพเจ้า นางสาว ทรายแก้ว ทองทับพันธ์ กลุ่มประชาชน ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตร HS01 การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ให้สำรวจสอบถามข้อมูลประชากรจำนวน 3 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ 3 บุตาสุ่ม,หมู่ 4 หนองโจด,หมู่ 9 โนนศาลา ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

   เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ดิฉันเเละคณะได้ร่วมงานยกเสาเอก -โทที่ศาลาการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนางรอง หมู่บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีการประกอบพิธีทางศาสนาตั้งเเต่ 09.00 -12.00 น.วัตถุประสงค์การดำเนินงานเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนทางด้านเกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ พลังงานทดแทน  โดยมีแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาและสร้างเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ให้มีความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่    เเละเมื่อวันที่ 7เมษายน 2564 อาจาย์ประจำหลักสูตรได้นัดผู้ปฏิบัติงานทุกคนมาประชุมสรุปผลการทำงานที่ทำมา 2 เดือน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ดิฉันกลุ่มประชาชนได้ทำงานสรุปจุดเด่น ปัญหา เเละสิ่งที่ประชากรในหมู่บ้านต้องการ จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้เเก่ หมู่บ้าน หนองโจด หมู่บ้านโนนศาลา เเละหมู่บ้านบุตตาสุ่ม ซึ่งสรุปได้ดังนี้ ซึ่งจุดเด่นของหมู่บ้านหนองโจด คือ จัดทำผ้าไหมเพื่อจำหน่าย  ประสบปัญหาเเสงสว่างไม่เพียงพอ ประชากรเเบ่งพรรคพวก เเละสิ่งที่ประชากรต้องการอยากขุดสระน้ำเพื่อกักเก็บน้ำในหมู่บ้าน  บ้านบุตาสุ่มจุดเด่นคือมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ประสบปัญหาขาดเเคลนน้ำในการอุปโภค สิ่งที่ประชากรต้องการคือ ติดตั้งไฟหลวงเพิ่มเติม  เเละสุดท้ายหมู่บ้านโนนศาลา จุดเด่นคือ ผลิตเครื่องปั้นดินเผา เเละผลิตเตาปูนเพื่อจำหน่าย ประสบปัญหาขาดความเชื่อมั่นในผู้นำชุมชน สิ่งที่ประชากรในหมู่บ้านต้องการ อยากมีอาชีพเสริม เพื่อรายได้ หลังจากสรุปผลการทำงาน 2 เดือนเรียบร้อยเเล้ว อาจาย์ประจำหลักสูตรได้มอบหมายงานให้  ซึ่งเป็นการเก็บรวมรวมเเบบสอบถามปุ๋ยหมักชีวภาพ ดิฉันเเละทีมงานประชาชนได้ลงพื้นที่สำรวจเเบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 349 หลังคาเรือน

   ดิฉันเเละทีมงานประชานได้ลงพื้นที่การสำรวจเเบบสอบถามปุ๋ยหมักชีวภาพจำนวน 3 หมู่บ้าน ได้เเก่ หมู่บ้านหนองโจด หมู่บ้านบุตาสุ่ม เเละหมู่บ้านโนนศาลา ซึ่งจากการสำรวจเเบบสอบถาม พบว่าประชากรบางส่วนรู้จักปุ๋ยหมักชีวภาพ เพราะจากที่สำรวจเเบบสอบถาม 01 เเบบสอบถามเเบบครัวเรือนพบว่าประชากรในตำบลหนองยายพิมพ์ประสบปัญหาต้นทุนในการผลิตสูง เนื่องจากใช้ปุ๋ยเคมีในการเร่งผลผลิตเเละป้องกันศัตรูพืช  ทำให้ประชากรในตำบลหนองยายพิมพ์บางส่วน ใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อลดต้นทุนในการผลิต

 

อื่นๆ

เมนู