ข้าพเจ้า นางสาวทรายแก้ว ทองทับพันธ์ กลุ่มประชาชน ตำบลหนองยายพิมพ์ หลักสูตร:การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HSO1 ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

วันพุธที่ 29 เมษายน 2564 ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ด” บรรยายโดย ผู้ใหญ่บ้านฉะไมพร แผ้วผลสง ผู้ใหญ่ได้เล่าถึงแนวความคิดที่ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพไว้ว่า ประชากรส่วนมากทำอาชีพเกษตรกรรม ทำนา เลี้ยงสัตว์  จึงอยากให้ประชากรลดรายจ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมีซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงและอยากมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง วัตถุดิบในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพก็หาได้จากตามชุมชนมีสูตรไม่ตายตัว เช่น ปลาป่น ปูนขาว เกลือ เป็นต้น ใช้เวลาในการหมักประมาณ 21 วัน ปิดด้วยผ้าใบ กรองกากอยู่บ่อยๆจนครบกำหนดวันแล้วจึงมาทำการอัดเม็ดในถุงเพื่อใช้และจำหน่ายต่อไป อาจารย์ประจำหลักสูตรได้แบ่งงานให้กลุ่มประชาชนทำแบบสำรวจระบบจัดเก็บข้อมูล U2T ในหัวข้อ เกษตรกรท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น

วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 ได้เข้าร่วมงานบุญผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนผ่านระบบออนไลน์ ตลอดทั้งวันก็จะเป็นการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Youtube, Google meet และ  Zoom โดยภายในงานจะมีปาฐกถาพิเศษของ อาจารย์ยักษ์ วิวัฒน์ ศัลยกำธร และอาจารย์โจน จันได

เรื่อง “กสิกรรมธรรมชาติบนรากฐานปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในยุค World Disruption” โดย อาจารย์ยักษ์ วิวัฒน์ ศัลยกำธร ส่วนตัวของข้าพเจ้าได้ชอบแนวความคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้กล่าวไว้ว่า เรามีความเป็นเอกลักษณ์ไปหมด ทำไมต้องไปลอกแบบคอมมิวนิส ทำไมต้องไปลอกแบบทุนนิยม เรามีระบบเศรษฐกิจที่เอื้อเฟื้อมีน้ำใจ คนไม่สะสมไว้เป็นส่วนตัว เอาไปสะสมไว้ในชุมชนของตัวเอง ทำไมไม่รักษาคุณลักษณะของพุทธที่ดีเอาไว้ ท่านก็เลยบอกว่าการพัฒนา ต้องเดินตามวัดโรงเรียนและชุมชน เรียกว่าบวร นี่คือหลักที่ทรงพยายามบอกพยายามสอนมาโดยตลอด เศรษฐกิจพอเพียงต้องสร้างความรู้ให้พร้อม สร้างคุณธรรมให้พร้อม ถึงจะสร้างความพอเพียงให้กับสังคมได้

เรื่อง”กสิกรรมธรรมชาติตามศาสตร์พระราชา : ทางเลือกและทางรอดในโลกยุค Viral Disruption” โดย อาจารย์โจน จันได ผู้เชี่ยวชาญในการสร้างบ้านดิน และ ผู้ก่อตั้งพันพรรณ-ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองและศูนย์เมล็ดพันธุ์ ส่วนตัวของข้าพเจ้าได้ชอบแนวความคิดเรื่องการเลี้ยงลูก โดยกล่าวไว้ว่า ให้เลี้ยงลูกแบบควายเลี้ยงลูก ให้ลูกหาอาหารกินเอง คอยดูลูกอยู่ห่างๆหากมีอันตรายค่อยเข้าไปช่วยเหลือ ปล่อยให้ลูกมีอิสระทางความคิด ปล่อยให้ลูกเติบโตในแบบวิธีของเขาเอง

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 กลุ่มประชนชนได้ลงพื้นที่เก็บแบบสำรวจระบบจัดเก็บข้อมูล U2T ตามหมู่บ้านที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งพบว่า ประชากรส่วนมากที่อาศัยอยู่ล้วนเป็นเกษตรกรทั้งหมด พืชในท้องถิ่นที่ส่วนมากพบเจอ คือ กล้วย ส้มโอ มะพร้าว มะนาว เป็นต้น สัตว์ในท้องถิ่นที่พบส่วนมากคือ หมู วัว ควาย เป็นต้น ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาความรู้และพัฒนาในการทำงานของข้าพเจ้าต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู