ข้าพเจ้า นางสาวทรายแก้ว ทองทับพันธ์ กลุ่มประชาชน ตำบลหนองยายพิมพ์ ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ได้ลงพื้นที่อบรมทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ดิฉันเเละทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจเเบบสอบถามวันที่1-12มีนาคม 2564 ในพื้นที่ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  โดยสำรวจเเบบสอบถามระดับบุคคลเเละครัวเรือน เเละผลกระทบต่อการณ์โควิค -19 เเละได้เข้าไปสำรวจตาม เขตพื้นที่ตลาด ศาสนสถาน เเละโรงเรียน จากการสำรวจพบว่าเเต่ละเขตพื้นที่ตำบลหนองยายพิมพ์มีมาตราการในการป้องกันโควิค19อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีมาตราการวัดไข้ ให้กับนักเรียน ครู มีนโนโยบายให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกคนปลอดภัยจากโควิค-19 เเละจากการสำรวจข้อมูลระดับบุคคลเเละครัวเรือนพบว่าประชากรส่วนใหญ่ในตำบลหนองยายพิมพ์ มีอาชีพทำนา เลี้ยงสัตว์เพื่อยังชีพ รายได้ของประชากรส่วนมากไม่ถึง 5,000 ต่อครัวเรือนทำให้ประชากรประสบปัญหาหนี้สิน เพราะต้นทุนในการผลิตสูงมากเกิดจากการใช้ปุ๋ยเคมีเร่งผลผลิตให้โตเร็วขึ้นเพื่อจำหน่าย ผลผลิตก็มีราคาที่ต่ำลง เนื่องด้วยสถานการณ์โควิค-19ทำให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่มากขึ้น เช่นปัญหาหนี้นอกระบบเป็นต้น ทำให้เศรษฐกิจในตำบลหนองยายพิมพ์เเย่ลง

 

 

ดิฉันเเละทีมงานร่วมอบรบการทำปุ๋ยหมักชีวภาพที่ตำบลหนองกงวันที่28กุมภาพันธ์ 2564  โดยเนื้อหาในการอบรบมีดังนี้ ประโยชน์ของการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ เเละขั้นตอนการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จากการอบรบทำให้ได้รับความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาจากการอบรบการทำปุ๋ยหมักชีวภาพนั้นมาต่อยอดเพื่อ เเก้ปัญหาในชุมชนหนองยายพิมพ์ พัฒนาชุมชนในตำบลหนองยายพิมพ์ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

อื่นๆ

เมนู