ข้าพเจ้า นายสมพจน์ กรวยทอง ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มประชาชน ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มประชาชนได้รับการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนซึ่งทางโครงการได้มอบหมายแก่ข้าพเจ้า ทั้ง พิธียกเสาเอก-เสาโท  ดังนี้

วันจันทร์ ที่22 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564
ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมพิธีลงเสาเอกเสาโท ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ร่วมพิธียกเสาเอก-เสาโท โดยนิมนต์พระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์โปรยทรายเสกลงหลุมเสาเอก-เสาโท ถือสายสิญจน์พร้อมกับผู้ร่วมพิธีและช่วยกันยกเสาเอก-เสาโทตั้งจนเสร็จเรีบยร้อย โปรยข้าวตอก ดอกไม้ เป็นการเสร็จพิธี

 

 

 

 

 

   

   

   

   

และในวันต่อมาเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมมนุษยสังคมวัฒนา อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการได้มีการประชุมแนวทางการปฏิบัติงาน กลุ่มมานำเสนองานเป็น Powerpoint โดยจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มนักศึกษา กลุ่มบัณฑิต และกลุ่มประชาชน การนำเสนองานมีหัวข้อดังนี้
1.การลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบรายงาน  2.สิ่งที่ได้จากการทำงาน  3.ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน  4.ข้อเสนอแนะที่จะใช้ในการทำงาน  การลงพื้นที่ทำให้ทราบถึงจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละหมู่บ้านนั้นๆ หมู่บ้านแต่ละหมู่นั้นจะมีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกัน อย่างเช่น หมู่บ้านโนนศาลา จุดเด่น ,ผู้นำโดดเด่น, จุดด้อย ,ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำ ,รายละเอียดในการปฏิบัติงานต่อไป และให้ทางการนำเสนองานของผู้ปฏิบัติงานที่ได้ลงมือ โดยข้าพเจ้าได้มีการนัดรวมกับสมาชิกกลุ่มประชาชนมาหารือกันเพื่อที่จะได้แบ่งหน้าที่กันทำงานที่ได้รับมอบหมาย เราได้แบ่งหน้าที่กันและหัวข้อแต่ละอย่าง ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมานี้การปฏิบัติงานมีผลเป็นเช่นไร ได้อะไรบ้างจากการปฏิบัติงานในครั้งนี้ รวมทั้งข้อเสนอแนะและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  ในส่วนการนำเสนอนั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ไม่พบอุปสรรคใดๆเป็นไปด้วยดี อาจจะมีผิดพลาดแต่เราก็ได้ช่วยเหลือกันและนำข้อผิดพลาดมาปรับปรุงกันใหม่จนออกมาได้ด้วยดี

สรุปผลรายงาน HS01 พิธียกเสาเอก-เสาโท และ การประชุมนำเสนองาน ประจำเดือนเมษา 2564

พิธียกเสาเอก-เสาโทเป็นไปอย่างราบรื่น ได้เห็นความร่วมมือร่วมใจกันในกลุ่ม  ช่วยกันทำหน้าที่อย่างเต็มที่

การประชุมนำเสนองาน กลุ่มประชาชนได้มีการนัดรวมสมาชิกในกลุ่มมาก่อน จึงทำให้การนำเสนอออกมาดี ข้าพเจ้าและสมาชิกได้มีการแบ่งหัวข้อแต่ละอย่างเพื่อที่ทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในงานครั้งนี้ อาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างแต่สมาชิกในกลุ่มได้ช่วยกันปรับปรุงและแก้ไข จนออกมาเป็นผลงานที่ดีเยี่ยมได้

อื่นๆ

เมนู