ข้าพเจ้านายสมพจน์ กรวยทอง ประเภทประชาชน ต.หนองยายพิมพ์ หลักสูตร:การส่งเสริมและการพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดHSO1 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ ระหว่างวันที่ 1-12 มีนาคม 2564

ข้าพเจ้าและทีมงานจากการประชุม วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ลงพื้นที่หมู่บ้านหนองยายพิมพ์ ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เพื่อรวบรวมข้อมูล  โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนของท่าน จึงขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมายประเภทประชาชน ต.หนองยายพิมพ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร:การส่งเสริมและการพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดHSO1 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลระดับเจ้าอาวาสและสามเณร

ข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมงานได้ลงพื้นที่ วันที่  21 กุมภาพันธ์ 2564 สำรวจตาม เขตพื้นที่ตลาด ศาสนสถาน เเละโรงเรียน จากการสำรวจพบว่าเเต่ละเขตพื้นที่ตำบลหนองยายพิมพ์มีมาตราการในการป้องกันโควิค19 มีมาตรการให้ผู้ค้าและผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ  โรงเรียนจัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ ให้กับนักเรียน ครู และผู้เข้ามาติดต่อ ทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา และทุกสถานที่ในการสำรวจมีการให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกคน  มีการปรับลดเวลาในการทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ภายหลังการเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง  มีมาตรการหรือกำหนดสัญลักษณ์เพื่อให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และ จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามขนาดพื้นที่ เพื่อลดความแออัด เช่น กระจายมุมประกอบพิธีกรรม การได้ลงพื้นที่ครั้งนี้ได้เห็นถึงความสะดวกและปลอดภัยในชุมชน สถานที่ต่างๆ

 

และข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่อบรมเกี่ยวกับปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ที่ตำบลหนองกง อบรมครั้งนี้ข้าพเจ้าได้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับปุ๋ยหลายอย่างเช่น ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ ได้พบผู้ช่วยหนองกง นายประทวน ดำเสนา มาให้การอบรมเรื่องปุ๋ย ได้ลงพื้นที่ดูชวนที่ชาวบ้านได้ปลูกโดนใช้ปุ๋ยที่ได้ทำขึ้นมา ผมทีมงานได้ร่วมอบรบการทำปุ๋ยหมักชีวภาพที่ตำบลหนองกง วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2564  โดยเนื้อหาในการอบรบมีดั้งนี้ ประโยชน์ของการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ เเละขั้นตอนการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จากการอบรบทำให้ได้รับความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาจากการอบรบการทำปุ๋ยหมักชีวภาพนั้นมาต่อยอดเพื่อ เเก้ปัญหาในชุมชนหนองยายพิมพ์ พัฒนาชุมชนในตำบลหนองยายพิมพ์ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากเดิม

อื่นๆ

เมนู