ข้าพเจ้า นายสมพจน์ กรวยทอง กลุ่มประชาชน ตำบลหนองยายพิมพ์ หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด  HS01 ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “ปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ด” ผู้ให้การบรรยายครั้งนี้ ผู้ใหญ่ฉะไมพร แผ้วผลสง ผู้ใหญ่บ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภทนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยผู้ใหญ่ฉะไมพรได้พูดถึงแนวการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ ประชากรส่วนใหญ่ มีอาชีพเกรษตรกรรม ทำนา เลี้ยงสัตว์ ทำไร่ เป็นต้น ผู้ใหญ่ฉะไมพรอยากให้ประชากรลดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมีซึ่งมีราคาสูงและไม่อยากให้สุขภาพร่างกายเสื่อมเสียเพราะปุ๋ยเคมี การทำปุ๋ยหมักชีวภาพผู้ใหญ่ฉะไมพรเปิดเผยว่าไม่มีสูตรใดๆแน่นอนเพราะเนื่องจากการใช้วัตถุดิบที่มีในชุมชนตนเองมาทำเป็นปุ๋ยได้ เมื่อได้ส่วนประกอบที่ต้องการก็มาผสมให้เข้ากัน วิธีทำ อัตราส่วน มูลสัตว์ 80% กระดูกป่น เกลือ ปูนขาว ปลาป่น น้ำหมัก 20% ผู้ใหญ่บอกว่าผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วนำผ้าใบมาปิดคลุมเป็นเวลา 21 วัน

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการถ่ายทอดสด “ยักษ์ จับโจน” ONLINE ถ่ายทอดสดผ่านช่องYouTube HUSOC-BRU Chanel เวลา 09:00-15:00 น. ในการเข้าร่วมงานบุญผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนออนไลน์ “ยักษ์ จับโจน” ในช่วงเช้าเป็นการเปิดพิธีการอบรมจากวิทยากร ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ในความรู้ในเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง คำสอนของรัชกาลที่9  เกี่ยวกับ การใช้ชีวิตแบบประหยัด พอกิน พอใช้ เศรษฐกิจพอเพียง อยู่อาศัยแบบเพียงพอ ทำง่ายๆ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข อบรมเรื่องการใช้ชีวิตแบบพอเพียง พอประมาณ ใช้ชีวิตแบบเศรษฐพอเพียง พอดี พอกิน พอใช้ พอความต้องการของตนเอง คำว่าเพียง คือ การเรียนรู้ธรรมชาติเข้าใจลักษณะของธรรมชาติและใช้ชีวิตติดดิน ไม่ติดหรู โดยพึ่งพากันไม่ทำร้ายกัน แบบนี้ชีวิตก็มีความสุข และในช่วงพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี หลังจากนั้นได้รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ กสิกรรมธรรมชาติตามศาสตร์พระราชา : ทางเลือกและทางรอดในโลกยุค Vital Disruption ” โดย คุณโจน จันได ผู้เชี่ยวชาญในการสร้างบ้านดิน และผู้ก่อตั้งพันพรรณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองและศูนย์เมล็ดพันธุ์ ด้วยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

 

 

 

 

 

 

ข้าพเจ้าและสมาชิกทีมผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมการอบรมทำปุ๋ยหมักชีวภาพที่ห้องประชุมชัยคณารักษ์กุล ก่อนหน้าที่จะได้รับการอบรมกลุมนักศึกษาได้รับหน้าที่มอบหมายให้ในการรับลงทะเบียนและแจกเสื้อให้ทีมปฏิบัติงาน การอบรมปุ๋ยหมักชีวภาพได้รับความรู้มาจาก ผู้ใหญ่ฉะไมพร แผ้วพลสง ได้มาอบรมเกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ผู้ใหญ่เล่าว่าการทำปุ๋ยเกิดจากการต้องการของทางราชการเรื่องเกษตรอินทรีย์ จึงให้ชุมชนได้ทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดเอาไว้ใช้เอง ส่วนประกอบส่วนใหญ่นำมาจากธรรมชาติที่มีภายในชุมชนตนเอง ซึ่งสามารถนำส่วนประกอบมาผสมตามหลักสูตรได้เลย

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สอบถามผู้ใหญ่บ้านหมู่3 นางวิภา เข็มบุบผา เกี่ยวกับ ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับมอบที่แบ่งกันในกลุ่ม ข้าพเจ้าได้รับมอนหมายให้ทำ เกรษตรหมู่3 สัตว์หมู่3 พืชหมู่6  ข้าพเจ้าได้สอบถามเกี่ยวกับเกษตรในหมู่3 และ สัตว์หมู่3 ผู้ใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

สรุปผลรายงาน ข้าพเจ้านายสมพจน์ กรวยทอง และกลุ่มสมาชิกประชาชน มีการทำงานอย่างราบรื่น เป็นไปด้วยดี อาจจะมีขัดข้องเพราะเนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 รอบที่3 มีผู้คนจำนวนมากที่ติดเชื้อและได้เข้าการรักษาตัวที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มได้มีการนัดกันเพื่อสอบถามข้อมูล เพื่อที่จะได้นำข้อมูลมาปฏิบัติงาน และ สอบถามผู้ใหญ่เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และ สอบถามข้อมูลเพื่อพัฒนาชุมชนที่พวกเราได้เสนอไปทำการเกษตรของหมู่บ้านและให้ชาวบ้านได้เรียนรู้ไปพร้อมกันๆ

 

 

 

อื่นๆ

เมนู