ข้าพเจ้านายสมพจน์ กรวยทอง กลุ่มประชาชน หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HS01 ในโครงยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราบตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากให้ประเทศ)

วันที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 ข้าพเจ้านายสมพจน์ กรวยทอง ได้เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาก พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 2 ณ บริเวณคลองเนินตะโก บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีพระครูวิสุทธิพัฒนาภิรมย์ เจ้าอาวาสวัดตาไก้พลวงพร้อมคณะพระสงฆ์ หน่วยงานราชการ กลุ่มประชาชน u2t และชาวบ้านตำบลหนองโสน ร่วมช่วยกันปลูกป่า ชนิดต้นไม้ที่นำมาปลูก ยางนา หญ้าแฝก พยุง  เริ่มเวลาปลูก เวลา 09:30 น. มีผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งได้เห็นความตั้งใจของทุกคนและด้วยสภาพอากาศร้อนท่านจึงเหมารถไอติมที่ผ่านเข้ามาทั้งคันให้กับทุกคนได้กินฟรีเพื่อเติมพลังงานให้กับทุกคน จนกระทั้งแล้วเสร็จ พร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกัน โดยมีชาวบ้านจากตำบลหนองโสนเป็นเจ้าภาพทำอาหารครั้งนี้ ในเวลาต่อมาได้ร่วมด้วยภาพไว้เป็นที่ระลึก การปลูกป่าครั้งนี้ได้เห็นความตั้งใจของทุกคนถึงแม้แดดจะร้อน ทุกคนก็ไม่ย่อท้อร่วมกันปลูกจนเสร็จ

วันที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 ข้าพเจ้านายสมพจน์ กรวยทอง ได้เข้าร่วมการประชุมกับคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรผ่าน Google Meet ใน เวลา 13:30 น. โดยมีกลุ่มประชาชน กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ และกลุ่มนักศึกษา ตำบลหนองยายพิมพ์และหนองกง อาจารย์ได้เช็คชื่อผู้เข้าร่วมประชุมก่อนที่จะชี้แจงรายละเอียดงานเกี่ยวกับการทำงานเดี่ยวของบุคคล โดยถ่ายคลิปวิดีโอและรูปภาพ แอดมินได้สร้างไดรฟ์หรือห้องสำหรับส่งไฟล์ภาพและวีดีโอในแต่ละเดือนเพื่อสามารถนำรูปภาพและวิดีโอประกอบการต่อการทำงานในแต่ล่ะเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป

วันที่ 12 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 ข้าพเจ้านายสมพจน์ กรวยทอง ได้ลงพื้นที่ทำแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคcovid-19 ติดต่ออุบัติใหม่ โดยข้าพเจ้าและกลุ่มประชาชนหนองยายพิมพ์ ได้เข้าไปสอบถามชาวบ้านที่อาศัยใน หมู่ 2 หนองเสม็ด ,หมู่ 3 บุตาสุ่ม ,หมู่ 4 หนองโจด ข้าพเจ้าและกลุ่มประชาชนได้ร่วมช่วยกันออกเงินซื้อหน้ากากอนามัยหรือแมส เพื่อเป็นของขวัญและกำลังใจให้กับชาวบ้านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และยังมีศาสนสถาน โรงเรียน ที่ข้าพเจ้าได้เข้าไปสำรวจแบบสอบถามเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อcovid-19 ข้าพเจ้าและสมาชิกกลุ่มประชาชนได้สวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น และพกเจลแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันตัวเองและชาวบ้านที่เข้าไปสอบถาม ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่น ชาวบ้านและพระอาจารย์ให้ข้อมูลเป็นอย่างดี

แบบสอบถามมีดังนี้

แบบสำรวจชุดที่ 1 สำหรับที่พักอาศัย ( ประเมินรอบเดือนกันยายน )
ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

1.มีการประเมินตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนว่า
•เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือหากติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรงหรือไม่ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง หรือไม่
•ในการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานในสถานบันเทิง/สถานบริการต่างๆ เป็นต้น หรือไม่
•ตนเองหรือบุคคลในครัวเรือนมีการเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ระบาด หรือไม่

2.มีการสังเกตอาการของตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกัน หากพบว่ามีไข้ ร่วมกับไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการ ท้องเสียร่วมด้วย ให้รีบไปพบแพทย์ทันที หรือไม่

3.มีการดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์โดยเฉพาะก่อนเตรียม ปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หลังหยิบจับสิ่งสกปรก หลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาล หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง และหลังกลับจากนอกบ้าน หรือไม่

4.มีการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และใช้ช้อนส่วนตัว หรือไม่

5.ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ช้อน แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ หรือไม่

6.เมื่อกลับจากการทำภารกิจหรือกิจกรรมนอกบ้าน ให้ล้างมือ ชำระร่างกาย เปลี่ยนเครื่องแต่งกายทันที หรือไม่

แบบสำรวจชุดที่ 2 สำหรับตลาด ( ประเมินรอบเดือนกันยายน )
ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

1.กำหนดให้มีทางเข้า-ออก ที่ชัดเจน และมีการคัดกรองพนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการ พร้อมทำสัญลักษณ์ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดกรอง หากพบว่ามีอาการไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ ตั้งแต่ 37.5 องศา เซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจ ลำบาก อย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย แนะนำไปพบแพทย์ทันที หรือไม่

2.มีมาตรการให้ผู้ค้าและผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ หรือไม่

3.มีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล แผงค้า โต๊ะและที่นั่งรับประทานอาหาร การเลือกซื้อสินค้า และชำระเงิน อย่างน้อย 1 เมตร รวมถึงกำหนดมาตรการเพื่อลดความแออัด เช่น กำหนดจำนวนคนต่อพื้นที่ กำหนดระยะเวลาที่ใ ช้บริการ ไม่จัดกิจกรรมหรือให้บริการที่ทำให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้คน หรือไม่

4.จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ ให้บริการแก่ผู้ค้าและผู้ซื้ออย่างเพียงพอ หรือไม่

5.จัดให้มีการทำความสะอาด บริเวณพื้นตลาด แผงจำหน่ายอาหารสดหรือแผงชำแหละเนื้อสัตว์สด ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นประจำทุกวัน และทำความสะอาดตลาดตามหลักการสุขาภิบาล อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือไม่

6.จัดให้มีการทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมที่ให้บริการในตลาด หรือไม่

7.จัดให้มีภาชนะรองรับขยะที่มีฝาปิดไว้ภายในบริเวณตลาด และเก็บรวบรวมขยะไว้ยังที่พักขยะรวม ของตลาดทุกวัน หรือไม่

8.จัดสภาพแวดล้อมในตลาด เพื่อความสะดวกผู้ซื้อและลดระยะเวลาใช้บริการตลาด เช่น จัดให้มีการ ระบายอากาศที่เหมาะสม จัดทำผังแสดงโซนการจำหน่ายสินค้า จัดทำป้ายราคาสินค้า หรือไม่

9.มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อโควิดตามช่องทางต่าง ๆ และสื่อสาร เน้นย้ำประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการเจ้าของร้าน/แผงในตลาด รวมถึงผู้ช่วยขายทั้งชาวไทยและแรงงาน ต่างด้าว ให้สังเกตอาการตนเอง หรือถ้าได้เดินทางไป หรือเกี่ยวข้องกับแหล่งที่เกิดการระบาด แนะนำให้ไป ตรวจคัดกรอง

แบบสำรวจชุดที่ 3 สำหรับศาสนสถาน ( ประเมินรอบเดือนกันยายน )
ตำบลหนองยายพิมพ์​ อำเภอ​นางรอง​ จังหวัด​บุรีรัมย์

1.มีการคัดกรอง ผู้นำทางศาสนา ผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา/ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้เข้าร่วมประกอบ พิธีกรรมทางศาสนา หากมีอาการไข้หรือ วัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับไอ น้ำมูก เจ็บ คอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการ ท้องเสียร่วมด้วย ขอความร่วมมือไม่เข้าร่วมกิจกรรม/พิธีกรรมทางศาสนาและแนะนำไปพบแพทย์ หรือไม่

2.กำหนดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันตนเองที่จำเป็น หรือไม่

3.จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือไว้บริการบริเวณ ต่าง ๆ อย่างเพียงพอ หรือไม่

4.มีมาตรการหรือกำหนดสัญลักษณ์เพื่อให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และ จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามขนาดพื้นที่ เพื่อลดความแออัด เช่น กระจายมุมประกอบพิธีกรรม หรือไม่

5.จัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ ด้วยแอพพลิเคชั่นที่ทางราชการกำหนด หรือ จัดให้มีสมุดสำหรับลงทะเบียน หรือไม่

6.มีการทำความสะอาดพื้นผิว และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันทุกวัน เช่น ห้องสำหรับประกอบพิธีกรรมทาง ศาสนา ห้องสารภาพบาป เป็นต้น และทำความสะอาดห้องส้วม อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และอาจเพิ่มความถี่ กรณี มีผู้ใช้บริการมากขึ้น ด้วยน้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% โดยเน้นบริเวณจุด เสี่ยง ได้แก่ ลูกบิดประตู ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ ที่กดโถส้วมหรือ โถปัสสาวะ และสายฉีดน้ำชำระ ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีสบู่ สำหรับล้างมือ อย่างเพียงพอ หรือไม่

7.จัดให้มีการระบายอากาศในอาคารอย่างเหมาะสม เช่น ให้เปิดประตู หน้าต่าง เพื่อระบายอากาศ หากมีเครื่องปรับอากาศให้ทำความสะอาดระบบระบายอากาศอย่างสม่ำเสมอ หรือไม่

8.กรณี จัดให้มีการปรุง/ประกอบอาหาร ให้ปฏิบัติ ดังนี้
•หากผู้สัมผัสอาหารมีอาการไข้หรือ วัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจ มีอาการท้องเสียร่วมด้วย ให้งดปฏิบัติหน้าที่ แจ้งผู้นำ หรือหัวหน้างาน และไปพบแพทย์
•ในขณะปฏิบัติงาน ผู้สัมผัสอาหารต้องสวมหมวกคลุมผม ผ้ากันเปื้อน หน้ากากผ้า และถุงมือ และมีการปฏิบัติตนตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
•หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำ ก่อนหยิบหรือจับอาหารและหลังการใช้ส้วม
•ปกปิดอาหาร ใช้ถุงมือและที่คีบอาหาร ห้ามใช้มือหยิบจับอาหารที่พร้อมรับประทานโดยตรง และ จัดให้มีช้อนกลางเมื่อเสิร์ฟอาหารที่ต้องรับประทานร่วมกัน หรือ จัดให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว – ทำความสะอาดสถานที่ พื้นที่ หรืออุปกรณ์ เช่น ห้องครัว อุปกรณ์ปรุง/ประกอบอาหาร โต๊ะ อาหาร เก้าอี้ ด้วยน้ำยาทำความสะอาด อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง อาจเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด กรณี มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก และล้างภาชนะอุปกรณ์หรือสิ่งของเครื่องใช้ให้สะอาดทุกครั้งหลังใช้งาน
•สถานที่ปรุง/ประกอบอาหาร ควรจัดให้มีการระบายอากาศได้ดี
•จัดให้มีภาชนะรองรับขยะที่มีฝาปิดไว้ภายในสถานที่ปรุง/ประกอบอาหาร ควรมีการคัดแยกขยะ อย่างน้อย 2 ประเภท ได้แก่ ขยะย่อยสลายได้ และขยะรีไซเคิล และเก็บรวบรวมขยะใส่ถุงขยะ ปิดปากถุงให้ มิดชิดก่อนส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง ทุกวัน หรือไม่

แบบสำรวจชุดที่ 4 สำหรับโรงเรียน ( ประเมินรอบเดือนกันยายน )
ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

มิติที่ 1 ความปลอดภัย จากการลดการ แพร่เชื้อโรค
มิติที่ 2 การเรียนรู้
มิติที่ 3 การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส
มิติที่ 4 สวัสดิภาพและการคุ้มครอง

 

สรุป ข้าพเจ้านายสมพจน์ กรวยทอง ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมโครงงานปลูกป่ารอบที่ 2 ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจที่ได้ทำความดี ทุกคนมีความตั้งใจและอดทนเป็นอย่างมาก ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมกับคณะอาจารย์ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่น ข้าพเจ้าและกลุ่มประชาชนก็ได้พบปะหารือและแบ่งหน้าที่กันทำ ข้าพเจ้าและกลุ่มประชาชนได้ลงพื้นที่เหมือนทุกๆครั้ง เพื่อสอบถามชาวบ้าน ถึงสถานการณ์ COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างรุนแรง ณ ตอนนี้ชาวบุรีรัมย์ได้ฉีดวัคซีนเกือบ 80-90% โรงเรียนบางแห่งที่ก็ได้เปิดให้นักเรียน นักศึกษา ได้เข้ามาเรียน และ มีส่วนใหญ่ที่ยังเรียนออนไลน์ เด็กอายุตั้งแต่ 12-18 ปี ทางโรงเรียนบางแห่งก็ได้ให้นักเรียนหรือนักศึกษา ลงทะเบียนการเข้ารับฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรค COVID-19  ข้าพเจ้านายสมพจน์ กรวยทอง ขอให้ทุกท่านชาวบุรีรัมย์ปลอดภัยจากสถานการณ์ COVID-19  ไปด้วยกัน “เราจะสู้ไปด้วยกัน”

รูปถ่ายปลูกป่า

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                   

               

               

รูปถ่ายสอบถามชาวบ้าน

             

             

           

             

             

           

 

อื่นๆ

เมนู