ข้าพเจ้านางสาวสุธิตา สุพันธ์ ประเภทนักศึกษา ตำบลหนองยายพิมพ์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงามและอาจารย์ประจำหลักสูตรเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้อำเภอนางรองและวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมนุษย์สังคมวัฒนา อาคาร 25 ชั้น 2

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าร่วมกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองกง และตำบลหนองโสน ได้เข้าร่วมพิธียกเสาเอก-เสาโท ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนางรอง ณ บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีตำบลหนองโสนเป็นเจ้าภาพในการจัดงานและสถานที่ ข้าพเจ้า​และทีม​งาน​ผ​ู้ปฏิบัติ​งา​น ​ได้ช้วย​กัน​นําเสา​ลง​หลุม​ ช้วย​กันตั้งเสา​ข้ึน​เร่ิม​ตั้ง​แต่​ เสา​เอก​ เสา​โท​ และ​เสา​อื่นๆ จนครบ​ทุก​ต้น​ โดยพิธีได้ดำเนินไปอย่างราบรื่นซึ่งเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของทีมปฏิบัติงานทั้งสามตำบลและหลังจากพิธีงานยกเสาเอก-เสาโทเสร็จสิ้น อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดคุยงานและประชุมวางแผนการปฏิบัติงานต่อไป

วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมมนุษย์สังคมวัฒนา อาคาร 25 ชั้น 2 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ให้ทีมงานที่อาจารย์ประจำหลักสูตรดูแลนำเสนองานของการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา ข้าพเจ้าและทีมงานได้นำเสนอแผนการปฏิบัติงานแก่อาจารย์ประจำหลักสูตร ใน​การนําเส​นอ​สรุป​และรายงาน​ผล​การ​ปฏิบัติงาน ​ก็​เพื่อให้ทราบ​ถึง​ ​ปัญหาและ​อุปสรรค​ใน​การ​ทํางาน​ จุด​เด่น​ของ​แต่ละ​หมู่​บ้า​น ​​ข้อ​เสนอ​แนะ​ที่​จะ​ใช้ใน​การ​ทํางานปัญหา​ของ​แต่ละ​หมู่​บ้า​น ​​ความต้องการ​ของ​คนในหมู่บ้า​น ​​​สิ่ง​ที่​ได้จาก​การ​ทํางาน เมื่อได้นำเสนอแผนการปฎิบัติงานเสร็จแล้วนั้น ได้รับคำติชม การปฏิบัติงานที่ผ่านมาจากอาจารย์ประจำหลักสูตร และได้ร่วมประชุมการวางแผนการปฏิบัติต่อไป

                                         

ทั้งนี้เมื่อได้รับคำสั่งจากอาจารย์ประจำหลักสูตรข้าพเจ้าพร้อมกลุ่มปฏิบัติงานได้เตรียมความพร้อมเพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบสอบถามปุ๋ยชีวภาพ แต่เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้อาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงสั่งเลื่อนการเก็บแบบสอบถามปุ๋ยชีวภาพออกไป ข้าพเจ้าและทีมปฏิบัติงานจึงรอรับคำสั่งจากอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อไป

อื่นๆ

เมนู