ข้าพเจ้าพร้อมทีมปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์และตำบลหนองกงได้เข้ารับฟังการอบรมในการพัฒนาปุ๋ยหมักชีวภาพของตำบลหนองยายพิมพ์โดยวิทยากรคือผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลหนองยายพิมพ์ นางฉะไมพร แผ้วพลสง

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ข้าพเจ้าพร้อมทีมปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองกงและอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้ารับฟังการอบรม ในหัวข้อการพัฒนาปุ๋ยหมักชีวภาพของตำบลหนองยายพิมพ์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลหนองยายพิมพ์เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ผู้ใหญ่บ้านได้กล่าวถึงความเป็นมาเป็นไปของการริเริ่มผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพในตำบลหนองยายพิมพ์ โดยจุดเริ่มต้นในการทำปุ๋ยเกิดจากประชากรในหมู่บ้านหนองยายพิมพ์ ได้ศึกษาข้อมูลจากด้านนอกที่มีการอบรบทั่วไปเกี่ยวกับการทำปุ๋ย โดยได้สำรวจข้อมูลในตำบลหนองยายพิมพ์ มีทรัพยากรธรรมชาติ หรือวัตถุดิบอะไรบ้าง จากการสำรวจข้อมูลพบว่าประชากรในตำบลหนองยายพิมพ์ประกอบอาชีพทำนา เลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย  จึงทำให้มีมูลสัตว์จำนวนมาก สะดวกในการหาวัตถุดิบ และในการผลิตปุ๋ยอัดเม็ดมีส่วนประกอบเพิ่มเติมเช่น เกลือ ปลาป่น ปูนขาว เป็นต้น จากการผลิตปุ๋ยอัดเม็ดทำให้เกษตรกรลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีลงได้มาก ผลผลิตสูงขึ้นด้วยและยังช่วยสร้างอาชีพเสริมให้แก่คนในชุมชน

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ร่วมรับชมกิจกรรมงานบุญผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนออนไลน์  สถานที่จัดกิจกรรม ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกว่าน ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งนายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดงานผ่านระบบออนไลน์จากนั้น พระครูวิสุทธิ พัฒนาภิรมณ์ (พระอาจารย์ทองใส) เจ้าอาวาสวัดตาไก้พลวง เจ้าคณะตำบลหนองกง ได้กล่าวถึงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแห่งเน้นการปลูกพืชเเบบผสมผสาน มีผลผลิตออกมาทุกฤดูกาลเเม้จะไม่ได้มีปริมาณมากก็ตาม เเต่สร้างรายได้ทั้งปี ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้

การปาฐกถาชุมชนออนไลน์ (ยักษ์ จับ โจน) วิทยากรท่านแรกคือ อาจารย์วิวัฒน์ ศัลยกำธร(ยักษ์)ท่านได้เคยรับใช้ในหลวงรัชกาลที่ 9 ถือได้ว่ามีความรู้ในด้านเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเชี่ยวชาญ ท่านได้ให้แนวคิดในด้านความพอเพียง ความพอเพียงมีหลายมิติ อาหารพอเพียง ที่อยู่อาศัยพอเพียง การสร้างป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การปลูกป่าเพื่อรักษาความชื้น การไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อมนุษย์

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าพร้อมทีมนักศึกษาได้ลงพื้นที่ ณ บ้านหนองยายพิมพ์ ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูล โดยกลุ่มนักศึกษาได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตรให้เก็บข้อมูลดังนี้ ที่พัก/โรงแรม อาหารที่น่าสนใจ แหล่งน้ำในท้องถิ่น และเกษตรกรในท้องถิ่น หมู่ 1 ซึ่งข้าพเจ้าได้แบ่งหน้าที่กัน ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากกลุ่มให้ให้เก็บข้อมูลเกษตรกรในท้องถิ่น หมู่ 1 เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19   ในปัจจุบันทำให้มีการเก็บข้อมูลได้ล่าช้า และชาวบ้านมีความวิตกกังวลในการที่ข้าพเจ้าและทีมงานลงพื้นที่เก็บข้อมูล ข้าพเจ้าและทีมงานนักศึกษาจะรีบดำเนินการเก็บข้อมูลต่อไป

 

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19  ระลอก 3   ทำให้ส่งผลกระทบต่างๆในตำบลหนองยายพิมพ์  ทำให้วิถีชีวิตของประชากรในชุมชนเปลี่ยนไป และยังทำให้การปฏิบัติงานในช่วงเดือนพฤษภาคม ถือว่าไม่ตรงตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ข้าพเจ้าพร้อมทีมงานนักศึกษาจะรีบดำเนินการเก็บข้อมูลตามคำสั่งของอาจารย์ต่อไป

อื่นๆ

เมนู