ดิฉันนางสาว สุทธิรัตน์ ม่วงนางรอง ประเภท กลุ่มบัณทิตจบใหม่ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  หลักสูตรการส่งเสริมเเละพัฒนาการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด HS01

   วันที่ 5 ตุลาคม 2564  ประชุมออนไลน์เพื่อ ชี้เเจงงานที่ต้องปฏิบัติในเดือนตุลาคม โดยอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้มอบหมายงาน ได้เเก่ เเบบสอบถาม U2T SROL ซึ่ง มีทั้งหมด 11 หัวข้อได้เเก่

 1.ตำบลเป้าหมาย

 2. ลูกจ้างโครงการ

 3.ครอบครัวลูกจ้างโครงการ

 4.ชุมชนภายใน

 5.ชุมชนภายนอก

 6.อาจารย์ผู้ดูเเลโครงการ

 7.เจ้าหน้าที่ดูเเลโครงการ USI

 8.ผู้เเทนตำบล

 9.หน่วยงานภาครัฐ

 10.หน่วยงาน อปท

11.เอกชนในชุมชน

   วันที่  8  ตุลาคม 2564  ดิฉันได้ลงสำรวจข้อมูลเเบบสอบถาม หัวข้อเอกชนในชุมชน  เพื่อวิเคราะห์เเละประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ของการดำเนินกิจกรรม U2T   ประชากรตำบลหนองยายพิมพ์ นอกจากประกอบอาชีพทำนา ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ยังประกอบกิจการในพื้นที่ ตำบลหนองยายพิมพ์ เช่น ร้านขายวัสดุก่อสร้าง  ซึ่งร้านขายวัสดุก่อสร้าง คืออีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับผลกระทบในช่วงโควิด-19 แพร่ระบาด ปัญหาแรกของร้านวัสดุก่อสร้างคือ คู่แข่งทางธุรกิจ หลายคนหันมาทำร้านวัสดุก่อสร้าง ทำให้ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้น การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาวะเศรษฐกิจในชุมชน ที่หดตัวต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 1 ปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการ ได้รับผลกระทบจากยอดขายสินค้าที่ลดลง ร้านจึงปรับตัวขายสินค้าเเบบระบบออนไลน์โดยหนทางที่จะนำพาให้ร้านวัสดุก่อสร้าง ยืนหยัดอยู่ได้ท่ามกลางวิกฤต คือการปรับตัวเข้าสู่โลกออนไลน์ เเต่การขายวัสดุก่อสร้างออนไลน์ยังไม่เป็นที่นิยมสักเท่าไร

    วันที่ 9 ตุลาคม 2564  ดิฉันเเละกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์ ได้ร่วมอบรมหลักการพัฒนาออกบรรจุภัณฑ์ ที่ศาลากลางหมู่บ้านหนองยายพิมพ์ โดยมี ดร.สินีนาฏ รามฤทธิ์ เป็นวิทยากร  ซึ่งการออกเเบบผลิตภัณฑ์นักออกเเบบต้องคำนึงถึงศาสตร์เเละศิลปะเป็นต้นที่ใช้ออกเเบบบรรจุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

1.การออกแบบลักษณะโครงสร้าง 

– ชนิดของวัสดุมีความเหมาะสม ป้องกันสินค้า

– รูปแบบกลมกลืน สอดคล้องกับสินค้า

 -ขนาดพอดีเเละสามารถรับน้ำหนักสินค้าได้

-การขึ้นรูป การบรรจุ เปิด-ปิดสะดวก

 

2.การออกแบบกราฟฟิก

การสร้างสรรค์ลักษณะส่วนประกอบภายนอกของโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ให้สามารถสื่อสาร สื่อความหมาย ความเข้าใจ (To Communicate) ในอันที่จะให้ผลทางด้านจิตวิทยา (Psychological Effects) ต่อผู้บริโภค และอาศัยหลักศิลปะการจัดภาพให้เกิดความประสานกลมกลืนกันอย่างสวยงาม ตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้

 

 

3 ขั้นตอนการออกเเบบผลิตภัณฑ์

    3.1 กำหนดกลุ่มเป้าหมาย เป็นเรื่องแรก ๆ ที่เราควรต้องรู้ว่าสินค้าของเราเหมาะกับใคร ผู้ประกอบการต้องเข้าใจความต้องการของตลาด ความต้องการของผู้บริโภค

   3.2 กำหนดชื่อตราสินค้า ชื่อสินค้าก็เปรียบเหมือน “ชื่อคน” หากกำหนดให้เรียกยากเกินไปก็ไม่เกิดการจดจำเพราะจำยาก หากกำหนดให้เขียนยาก-สะกดยากก็ไม่เกิดการจดจำอีกเช่นกัน

   3.3  วัสดุที่ใช้ผลิตในการออกแบบผลิตภัณฑ์ และ บรรจุภัณฑ์ วัสดุมีความสำคัญในแง่ของความแข็งแรงในการขนส่ง สร้างภาพลักษณ์ให้ผลิตภัณฑ์ ปกป้องผลิตภัณฑ์ไม่ให้เกิดความเสียหาย

   3.4  รูปทรงลักษณะบรรจุของบรรจุภัณฑ์ คำนึงถึงความคงทนในการขนส่ง ภาพลักษณ์ของสินค้า การสร้างความน่าสนใจ ง่ายต่อการใช้งาน มีเอกลักษณ์แต่สามารถใช้งานได้จริง

   3.5 การออกแบบกราฟิก บางสินค้าในท้องตลอด สินค้าออกใหม่เหมือนกัน ชนิดเดียวกัน ประเภทเดียวกัน ราคาเท่ากัน วางอยู่ในชั้นขายสินค้าอันเดียวกัน อะไรคือเหตุผลว่าเราจะหยิบสินค้าชิ้นไหน ฉะนั้นการออกเเบบกราฟฟิก จึงเป็นส่วนที่สำคัญมาก 

4. การตั้งชื่อเเบรนด์ผลิตภัณฑ์

 การตั้งชื่อแบรนด์เป็นขั้นตอน สำหรับการทำธุรกิจ เป็นส่วนสำคัญลำดับต้นๆ เพราะมีผลต่อการจดจำ และภาพลักษณ์สินค้า บางชื่ออาจเหมาะกับช่วงเริ่มต้นแต่อาจไม่เหมาะกับธุรกิจที่เติบโตขึ้น 

หลักการตั้งชื่อของเแบรนด์ผลิตภัณฑ์

1. ความหมายดี 

2.สะกดง่ายออกเสียงไม่ยาก

3. ไม่ซ้ำหรือใกล้เคียงผู้อื่น

4.สื่อถึงสินค้าเเละธุรกิจ

5.คำนึงถึงการเจริญเติบโตของธุรกิจ

 

 

   หลังจากจบการอบรบการออกเเบบรรจุภัณฑ์ดิฉันเเละกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์ กลุ่มชาวบ้านในชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการ ออกเเบบโลโก้ เเละออกเเบบชื่อเเบรนด์ของปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพ เเละปุ๋ยจากไส้เดือน โดยได้ชื่อเเบรนด์ปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพว่า  “ปุ๋ยยายพิมพ์”   เเละโลโก้เป็นรูปปั้นยายพิมพ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านหนองยายพิมพ์  การอบรบครั้งนี้เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และมีกลยุทธ์ทางการตลาด การสร้างแบรนด์เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในช่องทางการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตลาดในประเทศ

     วันที่ 17  ตุลาคม 2564  ได้ร่วมงานโมเดลทางเลือกเเละทางรอดในยุค New Normal  ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  การสร้างศูนย์การเรียนรู้ จัดสร้างขึ้นเพื่อ ให้เป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนรู้ รวบรวม ขยายผล เชื่อมโยง สร้างเครือข่ายและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจศูนย์ การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำภอนางรอง เกิดขึ้นจากนโยบายที่ปรารถนาจะพัฒนาพื้นที่ให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน  ซึ่งความยั่งยืน จะเน้นการพัฒนาที่ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ  โดยอาศัยและพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติอย่างเกื้อกูลต่อกันและทำให้เกิดความสมดุล ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาเเละ ยึดถือเน้นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่

วัตถุประสงค์การดำเนินงาน

1. เพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนทางด้านเกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่  โดยมีแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานการเรียนรู้

2. เพื่อพัฒนาและสร้างเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ให้มีความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานการเรียนรู้

3.เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และ ยั่งยืน ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

4.ส่งเสริมให้เกิดครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นในพื้นที่อำเภอนางรอง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรเครือข่ายที่อยู่นอกพื้นที่

ได้ร่วมฟังการเสวนา โคก-หนอง-นา โมเดล

     โคก-หนอง-นา คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบ

อื่นๆ

เมนู