ดิฉันนางสาว สุทธิรัตน์ ม่วงนางรอง ประเภทกลุ่มบัณทิตจบใหม่ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการส่งเสริมเเละพัฒนาการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด  HS01 

      เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ดิฉันเเละคณะได้ร่วมงานยกเสาเอก -โทที่ศาลาการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนางรอง หมู่บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตั้งเเต่ 09.00 น.จนถึงเวลา12.00 น. เเละเมื่อวันที่ 7เมษายน 2564 อาจาย์ประจำหลักสูตรได้นัดผู้ปฏิบัติงานทุกคนมาประชุมสรุปผลการทำงานที่ทำมา 2 เดือน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยเเบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่มได้เเก่ กลุ่มนักศึกษา กลุ่มบัณทิต เเละกลุ่มประชาชน โดยมีหัวข้อดังนี้ 1.การลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบรายงาน 2.สิ่งที่ได้จากการทำงาน 3.ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน 4.ข้อเสนอแนะที่จะใช้ในการทำงาน เเละสรุปจุดเด่นเเต่ละหมู่บ้าน ความต้องการ เเละปัญหาของเเต่ละหมู่บ้าน ดิฉันเเละทีมงานกลุ่มบัณทิตได้สรุปผลเเละนำเสนอข้อมูล จำนวน 5 หมู่บ้านได้เเก่ บ้านหนองยาง บ้านหนองถนน บ้านก้านเหลือง บ้านจาน เเละบ้านหนองตารัก การจากลงพื้นที่สำรวจระยะเวลา 2 เดือน ทำให้ทราบถึงปัญหาในชุมชนมากมายได้เเก่ ปัญหาความยากจน ปัญหาเเสงสว่างไม่เพียงพอ ปัญหาการขาดเเคลนเเหล่งน้ำ เเละปัญหายาเสพติด เเละการสำรวจความต้องการของประชากรในชุมชนว่ามีความต้องการอะไร ซึ่งประชากรในชุมชนต้องการอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ซึ่งรายได้ที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายเเละเนื่องจากค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอจึงทำให้เกิดปัญหาหนี้สินตามมา ทั้งในระบบ เเละนอกระบบ จากการนำเสนองานทำให้ทราบถึงปัญหาในการปฎิบัติงานเเละความคืบหน้าให้การปฏิบัติงานภายในระยะเวลา 2  เดืิอน หลังจากการนำเสนอสรุปผลการทำงานเสร็จสิ้นอาจาย์ประจำหลักสูตรได้ได้มอบหมายงาน ลงพื้นที่ีเก็บเเบบสอบถามปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งดิฉันเเละทีมได้ลงพื้นที่สำรวจเเบบสอบปุ๋ยชีวภาพทั้งหมดจำนวน 5 หมู่บ้านได้เเก่ หมู่ 5 บ้านหนองยางจำนวน 70 หลังคาเรือน หมู่ 6 บ้านหนองถนนจำนวน ุ62 หลังคาเรือน หมู่7 บ้านก้านเหลือง155 หลังคาเรือน หมู่8บ้านจาน 196 หลังคาเรือน เเละหมุ่10บ้านหนองตารัก 121 หลังคาเรือน

     จากการลงพื้นที่สำรวจเเบบสอบถามพบว่าประชากรส่วนใหญ่รู้จักการใช้ปุ๋ยชีวภาพ เพราะจากการสำรวจเเบบสอบถามประชากรในเดือนกุมภาพันธ์ เเละเดือนมีนาคม ทำให้ทราบถึงปัญหาในตำบลหนองยายพิมพ์ ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ในตำบลหนองยายพิมพ์ประกอบอาชีพทำนา ปลูกผักเเละเลี้ยงสัตว์เพื่อยังชีพ ปัญหาที่ประชากรประสบอยู่คือปัญหาความยากจน ปัญหาหนี้สิน ซึ่งปัจจัยหลักในการเกิดปัญหาหนี้สิน คือต้นทุนให้การผลิตสูง รายได้ในการผลิตต่ำ ปัจจัยหลักที่ทำให้ต้นทุนในการผลิตสูงก็คือการใช่ปุ๋ยเคมีเพื่อเร่งผลผลิต เพราะฉะนั้นประชากรส่วนใหญ่จึงหัดมาใช้ปุ๋ยชีวภาพเพื่อลดต้นทุนในการผลิตให้ต่ำลง เพื่อให้รายได้ของผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิม

 

อื่นๆ

เมนู