สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชำนิ นายวสันต์ ศรีนุกูล พัฒนาการอำเภอชำนิ พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนและนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล มอบทุนอุปการะเด็กตามโครงการสานฝัน ปันสุข เพื่อน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2564

กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดสรรทุนอุปการะเด็กตามโครงการสานฝัน ปันสุข เพื่อน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF share happiness) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 มอบทุนอุปการะเด็ก กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ให้กับเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปีที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส กิจกรรมที่ 2 ปันรัก ปันสุข กองทุนพัฒนาเด็กชนบท สำหรับเด็กในครัวเรือนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 2019) รวมทั้งหมด 104 ทุน ทุนละ 1,500 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 156,000 บาท เพื่อให้การมอบทุนอุปการะเด็กตามโครงการสานฝัน ปันสุข เพื่อน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชำนิจึงดำเนินการดังนี้ 1. มอบทุนให้เด็กที่ได้รับทุนอุปการะตามทะเบียนรายชื่อเด็กที่ขอรับทุนอุปการะจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท 2. ติดตามผลการมอบทุนอุปการะเด็กอย่างใกล้ชิด และรายงานผลการอุปการะเด็กพร้อมภาพถ่ายแล้วรวบรวมแบบรายงานส่งให้จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งทางอำเภอได้ดำเนินการมอบทุนตามทะเบียนรายชื่อแล้วทั้งหมด 5 คน แบ่งเป็น ตำบลหนองปล่อง จำนวน 1 ทุน ตำบลชำนิ จำนวน 2 ทุน และตำบลช่อผกา จำนวน 2 ทุน รวมเป็นเงิน 7,500 บาท

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-2019) ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อประเทศและประชาชน บางครอบครัวรายได้น้อยลง จึงอยู่อย่างยากลำบาก การมอบทุนอุปการะเด็กตามโครงการสานฝัน ปันสุข เพื่อน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบท จึงเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ให้กับเด็กที่เดือดร้อนจากปัญหาความยากจนและการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-2019) เพื่อให้ครอบครัวนำไปใช้จ่ายเป็นทุนการศึกษาและใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

อื่นๆ

เมนู