การปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(นพร.)ในเดือนมิถุนายน ได้มีการลงพื้นที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ซึ่งจะต้องมีการลงพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 วัน

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ตรวจรับแปลงโคกหนองนาโมเดลที่เป็นครัวเรือนต้นแบบกับคณะตรวจรับแปลงประจำตำบลละลวด ณ ตำบลละลวด อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 4 แปลง ดำเนินการตรวจแปลงโดยการวัดระดับน้ำในสระที่ขุดว่าได้ปริมาตรตามมาตรฐานที่วางไว้ในแบบหรือไม่ ซึ่งวิศวกรผู้ชำนาญการได้เป็นผู้เขียนแบบ นอกจากนี้ต้องวัดความกว้าง ความยาวของสระ เพื่อให้แน่ใจว่ามีขนาดตามแบบที่วางไว้

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายวสันต์ ศรีนุกูล พัฒนาการอำเภอชำนิ พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอชำนิ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อยที่ 1.1 สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คน และมีครัวเรือนต้นแบบ ร่วมประชุมและร่วมแบ่งปันความรู้เรื่อง”โคก หนอง นา โมเดล” ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 บ้านตาเตน ตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 นายวสันต์ ศรีนุกูลพัฒนาการอำเภอชำนิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนชำนิและนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลร่วมให้การต้อนรับ คณะติดตาม สนับสนุน การดำเนินงานพัฒนาชุมชน จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ นำทีมโดยนายสถาพร ศรีนาม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมคณะฯ ติดตามสนับสนุนให้ข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย
ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน ดังนี้
1.จัดเก็บข้อมูลที่ได้รับเงินทุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 4 กลุ่ม
-กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อจำหน่าย ม.1 ต.เมืองยาง
-กลุ่มเลี้ยงสุกรเพื่อจำหน่าย ม.2 ต.ชำนิ
-กลุ่มเลี้ยงสุกรแม่พันธุ์และสุกรขุนเพื่อจำหน่าย ม.2 ต.ชำนิ
2.ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล แปลงนายสวัสดิ์ จันทร์ดอน ม.2 ต.ชำนิ

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นายวสันต์ ศรีนุกูล พัฒนาการอำเภอชำนิ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายช่างผู้ควบคุมงานและตรวจรับงาน ติดตามและสนับสนุนความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ในการปรับพื้นที่แปลงตามรูปแบบ “โคก หนอง นา” พื้นที่แปลง บ้านตาเตน หมู่ 4 ตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยยึดหลักกสิกรรมธรรมชาติ เพื่อมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้ครัวเรือนเป้าหมายสามารถพึ่งพาตนเองได้และสามารถมีอาชีพ สร้างรายได้ ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

สิ่งที่ได้จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน คือ เข้าใจกระบวนการทำงานร่วมกับชุมชน เข้าใจขั้นตอนต่างๆในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการโคก หนอง นา โมเดล มีส่วนช่วยในการดำเนินงาน และได้ลงมือปฏิบัติงานจริง ทำให้เกิดการพัฒนาตนเอง มีศักยภาพด้านการทำงานมากขึ้น

 

 

 

อื่นๆ

เมนู