ข้าพเจ้านางสาวธัญชนก กองน้อย ผู้เข้าร่วมปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์   

หลักสูตร: HS01 การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด โดยข้าพเจ้าและทีมงานได้ดำเนินการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน ดังต่อไปนี้

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานกลุ่มบัณฑิตและกลุ่มประชาชนตำบลหนองยายพิมพ์และตำบลหนองกง ได้ลงพื้นที่ขุดหลุม เพื่อเตรียมพื้นที่ปลูกป่าร่วมกับชุมชน ภายใต้โครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา2564 ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่เวลา 09.30 – 13.00 น. โดยมีคณะอาจารย์ ทีมงานปฏิบัติงาน และชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียงมาร่วมขุดหลุมในครั้งนี้  ทีมงานปฏิบัติงานได้เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ เช่น จอบ และ เสียม เพื่อใช้สำหรับการขุดหลุม ทำให้การลงพื้นที่ขุดหลุมเสร็จลุล่วงไปได้อย่างรวดเร็ว  

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานตำบลหนองยายพิมพ์และตำบลหนองกง ได้ลงพื้นที่ผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ณ โรงผลิตปุ๋ยบ้านหนองยายพิมพ์ หมู่1 ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ฉะไมพร แผ้วพลสง ผู้ใหญ่บ้านหนองยายพิมพ์ เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดในครั้งนี้ การผลิตปุ๋ยแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม เพื่อที่จะได้ลงมือปฏิบัติครบทุกคน

วัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ได้แก่ มูลวัว หินฟอสเฟต และ แม่ปุ๋ยยูเรีย

 ขั้นตอนการผลิตปุ๋ย

  1. นำวัตถุดิบทั้งหมด ได้แก่ มูลวัว หินฟอสเฟต และ แม่ปุ๋ยยูเรีย ผสมให้เข้ากัน พร้อมรดน้ำลงที่กองปุ๋ย การรดน้ำจะค่อยๆเทลงไป พร้อมกับคลุกเคลาปุ๋ยไปด้วย เพื่อที่จะไม่ให้ปุ๋ยชุ่มน้ำจนเกินไป
  2. เมื่อผสมวัตถุดิบเข้ากันแล้ว ให้รวมปุ๋ยขึ้นเป็นกอง และ นำพลาสติกหรือผ้าใบมาคลุมกองปุ๋ยไว้ เพื่อป้องกันฝน และ ให้หมักปุ๋ยทิ้งไว้ การหมักปุ๋ยและคลุมผ้าใบไว้ เพื่อให้ปุ๋ยทำปฏิกิริยากำจัดเชื้อโรค และ ไข่พยาธิที่ติดมากับวัตุดิบ
  3. ใช้เวลาหมักปุ๋ยทั้งหมด 21 วัน และ ต้องกลับกองปุ๋ยที่หมักไว้ทั้งหมด 4 ครั้ง โดยกลับกองปุ๋ยครั้งแรกเมื่อหมักได้ 3 วัน และ หลังจากนั้นให้กลับกองปุ๋ยที่หมักไว้ทุกๆ 7 วัน จำนวน 3 ครั้ง เมื่อครบกำหนดแล้ว นำปุ๋ยที่หมักได้ไปตากแดด 1 วัน และสามารถนำไปอัดเม็ดบรรจุถุง และ จำหน่ายได้

หลังจากเรียนรู้ขั้นตอนการผลิตปุ๋ยแล้ว ข้าพเจ้าและทีมงานได้ร่วมกันถ่ายคลิปวิดีโอ ”รณรงค์การฉีดวัคซีนเพื่อชาติ ป้องกันโรค Covid-19” เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน , ป้องกัน และ ลดการการระบาดของโรค Covid-19 และได้มีการติดป้ายรณรงค์ตามจุดต่างๆของชุมชนตำบลหนองยายพิมพ์ และ แจกแมสก์ สเปรย์แอลกอฮอล์ ให้กับชาวบ้านในชุมชน

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่แจกแมสก์และสเปรย์แอลกอฮอล์ให้แก่ ชาวบ้านหมู่ 8 บ้านจาน ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 1-10 มิถุนายน พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่เก็บแบบสำรวจระบบจัดเก็บข้อมูล U2T เพิ่มเติม เกี่ยวกับข้อมูลเกษตรกรในท้องถิ่นของหมู่ 6,7,8 และ 10 พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร เช่น การทำนา ทำสวน ปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกผลไม้เพื่อนำมาแปรรูปและจำหน่าย และมีการลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย ไก่ เป็นต้น

จากการปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน  จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ทำให้ข้าพเจ้าทราบถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชน ได้เรียนรู้และเข้าถึงบริบทชุมชนมากขึ้น และ ข้าพเจ้าได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในท้องถิ่น ซึ่งการเรียนรู้ในครั้งนี้จะสามารถนำไปต่อยอดตามแผนการปฏิบัติงานต่อไป

อื่นๆ

เมนู