ดิฉันนางสาวธัญญธร บัวศรี  ประเภทประชาชน ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  หลักสูตรการส่งเสริมเเละพัฒนาการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด HS01

  5  ตุลาคม 2564 เวลา 16.00-17.30 น.ดิฉันเเละ กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มนักศึกษา กลุ่มประชาชน เเละกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ได้ร่วมประชุมออนไลน์ เพื่อรับฟังคู่มือในการปฏิบัติงาน U2T  โดยอาจารย์ประจำได้เเนะนำวิธีการเขียนบทความ เเละการเขียนใบปฏิบัติงาน เเละมอบหมายการอบรม หลักสูตรพัฒนาทักษะตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ต้องเข้ารับการพัฒนาทักษะผ่านระบบ e-Learning (อบรมด้วยตนเอง) ตามที่โครงการฯ กําหนดไว้ 4   ด้านสำคัญ ได้แก่

1) ด้านดิจิทัล Digital Literacy

2) ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy

3) ด้านการเงิน Financial Literacy

4) ด้านสังคม Social Literacy

    8 ตุลาคม 2564  09.00 -14.00 น.ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ตำบลเป้าหมาย ที่หมู่บ้านโนนศาลา ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จากการลงพื้นที่ทำให้ทราบถึงปัญหารายได้  เเละปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19  ที่ทำให้เศรษฐกิจในชุมชน ตำบลหนองยายพิมพ์เเย่ลง กิจการบางกิจการการมียอดขายที่ลดลงจากเดิม  ตำบลหนองยายพิมพ์ได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลเเบบบูรณาการ ได้เเก่

1.โครงการการประเมิลศักยภาพตำบล

2.โครงการการสำรวจการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

3.การจัดกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด19

4.  กิจกรรมพัฒนาตำบล 4ด้าน ได้เเก่

       – การพัฒนาสัมมาอาชีพเเละการสร้างอาชีพใหม่

      – การสร้างเเละพัฒนาเเหล่งท่องเที่ยว

      -การช่วยทำองค์ความรู้ไปพัฒนาชุมชน

      – การส่งเสริมสิ่งเเวดล้อม

      

 

   9  ตุลาคม 2564  09.00 -12.00 น.ได้ร่วมอบรบการออกเเบบบรรจุภัณฑ์ที่ศาลากลางหมู่บ้านหนองยายพิมพ์   การบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นั้น เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการจำหน่ายสินค้าทั้งในด้านการจัดจำหน่ายและการขนส่ง ตลอดจนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า เพื่อให้สามารถสู้คู่แข่งทางการค้าในตลาดได้อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

ข้อมูลประกอบการออกเเบบบรรจุภัณฑ์

1. ข้อมูลทางด้านการตลาดได้เเก่ สถานที่จัดจำหน่าย ฤดูการเก็บเกี่ยว

2. รูปเเบบการกระจายสินค้า (ปลีก/ส่ง)  พฤติกรรมของผู้บริโภค

3. ปริมาณเเละมูลค่าของสินค้าในตลาด

4. ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า เช่น ประวัติความเป็นมา

5. คำอธิบาย ประโยชน์ จุดเด่น ขนาด ราคาสินค้า

ลักษณะที่ดีของตราสัญญาลักษณ์

1. กระทัดรัด  จดจำได้ง่าย  ออกเสียงได้ง่ายมีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

2. เเปลเป็นภาษาต่างประเทศได้ง่าย มีความหมายที่เหมาะสม

3. สามารถบอกถึงคุณสมบัติที่สำคัญของผลิตภัณฑ์

4. สอดคล้องกับค่านิยมเเละวัฒนธรรมของลูกค้า

       17  ตุลาคม 2564  09.00-12.00 ได้ร่วมงานโมเดลทางเลือกเเละทางรอดในยุค New Normal  ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์   ซึ่งได้ร่วมวิธีเปิดงานเเละได้รับฟังการเสวนา ทั้งหมด 3ด้าน ได้เเก่

ด้านปศุสัตว์

 

มีการเเบ่งที่พื้นที่ สำหรับการเลี้ยงสัตว์ เช่น วัวควาย

ด้านการประมง

มีการเลี้ยงพันธ์ปลา เช่นปลานิล ปลาทับทิม

ด้านเกษตรกร

   มีการปลูกไม้ยืนต้น เพื่อประโยชน์ในการใช้สอย ในด้านต่างๆ เช่นไม้พยูง

 

อื่นๆ

เมนู