ดิฉันฉันนางสาวธัญญธร บัวศรี เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มประชาชน ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HS01: ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์) ข้าพเจ้าและทีมงานได้ปฏิบัติงานและดำเนินการทำกิจกรรมต่างๆ ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-12.00 น. อาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมงานผู้ปฏิบัติงาน ต.หนองยายพิมพ์ และ ต.หนองกง ได้เข้าร่วมการเสวนาออนไลน์ เรื่อง “Quadruple Helix: จตุภาคีสี่ประสานสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” ผ่านระบบ Zoom ซึ่งมีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้

– นายคำเดื่อง ภาษีประธานปราชญ์ชาวบ้านบุรีรัมย์

– รองศาสตราจารย์ ดร. ประสาท เนืองเฉลิม จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

– นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ

– นายณัชอิสร์ ศรีสุขพรชัย ประธานหอการค้า จังหวัดบุรีรัมย์

– รองศาสตราจารย์ ดร. อัครพนท์ เนื้อไม้หอม

โดยการเสวนาในครั้งนี้ได้กล่าวถึงการใช้ชีวิตการทำงานในอดีตสู่การทำงานในปัจจุบัน สามารถนำวิธีการพัฒนาที่ได้ผลมาแก้ปัญหาที่สำคัญของชุมชน และกระตุ้นให้เกิดการลงมือทำ โดยเฉพาะเศรษฐกิจ การศึกษา และสิ่งแวดล้อม ที่มีการมุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพียงแค่ทำความเข้าใจและลงมือปฏิบัติอย่างตั้งใจ เพื่อการดำเนินชีวิตที่สมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. อาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมงานผู้ปฏิบัติงาน ต.หนองยายพิมพ์ และ ต.หนองกง ได้ร่วมอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ด ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านหนองกง หมู่ที่ 1 ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งมีวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ด โดย นายประทวน ดำเสนา ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ด ได้ให้ความรู้ในการทำปุ๋ยอย่างละเอียดในครั้งนี้ ก่อนให้ผู้ปฏิบัติงานลงมือทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดร่วมกันตลอดจนการบรรจุปุ๋ยลงในบรรจุภัณฑ์ที่เก็บรักษาไว้ได้นาน และสามารถนำไปจำหน่ายให้แก่คนในชุมชนและนอกชุมชนได้ โดยมีสูตรการทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ดังนี้

  • สูตรปุ๋ย วว. 6-3-3 (เร่งต้น)
  1. แม่ปุ๋ย 46-0-0 จำนวน 11 กิโลกรัม
  2. แม่ปุ๋ย 18-46-0 จำนวน 7 กิโลกรัม
  3. แม่ปุ๋ย 0-0-60 จำนวน 5 กิโลกรัม
  4. ปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 77 กิโลกรัม รวม 100 กิโลกรัม
  • สูตรข้าว 3-6-6 (เร่งดอกผล)
  1. แม่ปุ๋ย 46-0-0 จำนวน 2 กิโลกรัม
  2. แม่ปุ๋ย 18-46-0 จำนวน 13 กิโลกรัม
  3. แม่ปุ๋ย 0-0-60 จำนวน 10 กิโลกรัม
  4. ปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 75 กิโลกรัม รวม 100 กิโลกรัม

ในการทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดภายในชุมชน เพื่อต้องการให้คนในชุมชนมีรายได้ เช่น การนำมูลสัตว์มาจำหน่าย ช่วยส่งเสริมรายได้ให้แก่คนในชุมชน ซึ่งคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาและเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย เป็นต้น โดยการทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดมีประโยชน์ต่อเกษตรกรที่ชอบทำการเกษตร ซึ่งจะได้ใช้ปุ๋ยที่ไม่เป็นอันตรายต่อสภาพดินหรือการฟื้นฟูดินให้ดีขึ้น มีความยั่งยืนทางการเกษตร และรักษาสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างรากแก้วให้แข็งแรง เร่งดอก เร่งผล และเร่งใบ ให้เจริญเติบโต ผลผลิตมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค รสชาติดีมีคุณภาพ สามารถจำหน่ายได้ทันตามฤดูกาล

จากการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ทำให้ดิฉันได้เรียนรู้กระบวนการทำงานเป็นทีม ความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังได้รู้จักขั้นตอนการทำปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ดที่สามารถนำแก้ไขปรับใช้จากสูตรเดิมไปใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัวไว้ทานเอง และจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคได้อย่างปลอดภัย และได้เรียนรู้สูตรแม่ปุ๋ยที่เหมาะกับพืชช่วยในการเจริญเติบโต เช่น การเร่งดอก เร่งผล และเร่งใบ เป็นต้น และได้นำความรู้ในการเสวนาการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

อื่นๆ

เมนู