สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวทิพย์วรรณ เธียรวรรณ์ เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ หลักสูตร: HS01 การส่งเสริมและการพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์) ดิฉันและทีมงานได้ปฏิบัติงานและดำเนินการทำกิจกรรมต่างๆ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.00 น. ดิฉันและทีมงานผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์ และตำบลหนองกง ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet  เพื่อรับฟังคำชี้แจงจากอาจารย์ประจำหลักสูตรในการมอบหมายงานในการลงพื้นที่เก็บแบบสอบถาม การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการ ฯ และสามารถนำผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไปใช้ 1) พัฒนา Framework ของการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SIA/SROI) ที่เหมาะสม 2) ประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI) ของโครงการ ในการเก็บข้อมูลแบบสอบถามครั้งนี้จะเก็บข้อมูลจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินโครงการทั้งหมด 11 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 11 แบบสอบถาม ดังนี้

 1. ตำบลเป้าหมาย
 2. ลูกจ้างโครงการ
 3. ครอบครัวลูกจ้าง
 4. ชุมชนภายใน
 5. ชุมชนภายนอก
 6. อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ
 7. เจ้าหน้าที่โครงการ (USI)
 8. ผู้แทนตำบล
 9. หน่วยงานภาครัฐ
 10. อปท.
 11. เอกชนในพื้นที่

 

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ดิฉันและทีมงานผู้ปฏิบัติงานกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ได้ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T) โดยการเก็บข้อมูลแบบสอบถามครั้งนี้จะเก็บข้อมูลจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินโครงการทั้งหมด 11 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 11 แบบสอบถาม ในครั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับผิดชอบงานกลุ่ม 2 (ลูกจ้างโครงการ) ทำแบบสอบถามทุกคน ซึ่งกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ได้รับผิดชอบทั้งหมด 7 กลุ่ม ได้แก่ 3, 4, 5, 8, 9, 10 และ 11 (ดังข้างต้นที่กล่าวมา) โดยกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ได้ปรึกษากันในไลน์กลุ่มและแบ่งงานกันลงพื้นที่ ซึ่งจะแบ่งงานออกเป็น กลุ่มละ 2 คน เพื่อความสะดวกในการลงพื้นที่และให้เสร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดิฉันกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ได้รับผิดชอบกลุ่ม 5 (ชุมชนภายนอก) จากการลงพื้นที่ดิฉันได้รับผิดชอบลงพื้นที่นอกตำบล คือ ตำบลหนองกง ซึ่งเป็นตำบลใกล้เคียงที่สะดวกในการสัญจร ซึ่งเป็นร้านค้าที่ตั้งอยู่นอกพื้นที่ชุมชน (ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ ฯ ) โดยผู้ให้ข้อมูลทำแบบสอบถามชื่อ นายพิมล ทรงสังข์ ประกอบอาชีพ ข้าราชการบำนาญ ชื่อสถานการณ์ประกอบการ/ร้านค้า “มีเกษตรรุ่งเรือง” ตั้งอยู่ บ้านเลขที่ 145 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นเจ้าของร้านอุปกรณ์การเกษตร ได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การปฏิบัติงานในครั้งนี้ผู้ให้ข้อมูล ผู้ทำแบบสอบถาม และร้านอุปกรณ์การเกษตร ได้ปฏิบัติตามมาตราการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด โดยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่าง อีกทั้งยังเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนเป็นที่เรียบร้อย

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ดิฉันและทีมงานผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์ ได้ร่วมกิจกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ณ ศาลาหมู่ 1 บ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้รับการอบรม จากวิทยากร ดร.สินีนาฏ รามฤทธิ์ ได้ให้ความรู้การออกแบบบรรจุภัณฑ์ หลักการในการออกแบบ การตั้งชื่อให้น่าสนใจและดึงดูดผู้ซื้อ การเก็บรักษาได้นานตลอดอายุการวางขาย เป็นต้น เมื่อฟังวิทยากรอบรมให้ความรู้การออกแบบบรรจุภัณฑ์เสร็จ  อาจารย์ประจำหลักสูตรให้ผู้ปฏิบัติงานและกลุ่มชาวบ้านร่วมกันเสนอชื่อแบรนด์ พร้อมโหวตให้คะแนน โดยชื่อที่เสนอ ได้แก่ ดินยิ้ม, คนสู้งาน, ปุ๋ยยายพิมพ์, พิมมี่การเกษตร, ปุ๋ยพิมพ์ดิน, ปุ๋ยดีแม่พิมพ์ และปุ๋ยงามเจิ๋น เป็นต้น คะแนนโหวตที่ได้ คือ “ปุ๋ยยายพิมพ์” ต่อมาได้ร่วมกันคิดโลโก้แบรนด์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองยายพิมพ์ นางสาวฉะไมพร แผ้วพลสง ได้เสนอรูปปั้นของยายพิมพ์ที่เป็นตำนานของตำบลในการทำโลโก้แบรนด์ในครั้งนี้ จากนั้นพักรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ต่อมาช่วงบ่ายอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานส่งเอกสารการลงพื้นที่เก็บแบบสอบถาม SROI จากนั้นอาจารย์ประจำหลักสูตรได้แนะนำผู้ปฏิบัติงานรายใหม่ให้ทราบและให้ผู้ปฏิบัติงานทำความรู้จักกัน ต่อมาอาจารย์ประจำหลักสูตรได้แนะนำและชี้แจงการเขียนบทความให้แก่ผู้ปฏิบัติงานรายใหม่ในการเขียนบทความส่งประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. อาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมงานผู้ปฏิบัติงาน ทั้งหมด 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองกง และตำบลหนองโสน ได้ร่วมกิจกรรมเสวนาเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล: ทางเลือกและทางรอดในยุค NEW NORMAL ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโคกว่าน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีกลุ่มชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีผู้ร่วมเสวนา คือ พระครูวิสุทธิพัฒนาภิรมย์ เจ้าอาวาสวัดตาไก้พลวง เจ้าคณะตำบลหนองกง และคณะอาจารย์ พร้อมกลุ่มชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการโคกหนองนาโมเดล ได้ให้ความรู้ในการจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ที่เป็นการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ เป็นการพัฒนาโคกหนองนาโมเดลตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชน เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง เมื่อเสร็จกิจกรรมเสวนาเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล: ทางเลือกและทางรอดในยุค NEW NORMAL จากนั้นรับประทานอาหารร่วมกัน โดยกิจกรรมได้ดำเนินการเสร็จไปอย่างราบรื่นและเดินทางกลับบ้านอย่างสวัสดิภาพ

จากการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ทำให้ดิฉันได้เรียนรู้กระบวนการทำงานเป็นทีม การประสานงานกับผู้นำชุมชน และบุคคลต่างตำบล อีกทั้งยังได้มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การตั้งชื่อสินค้าให้เป็นที่น่าสนใจและดึงดูดผู้ซื้อ และได้มีความรู้และเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการทำโคกหนองนาโมเดลที่สามารถต่อยอดผลผลิตให้เป็นมูลค่าที่สามารถจำหน่ายได้ เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชน

 

 

 

อื่นๆ

เมนู