ข้าพเจ้า นายทองมา ทุมทองหลาง ประเภทนักศึกษา ตำบลหนองยายพิมพ์

หลักสูตร : การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HSO1

          สืบเนื่องจากการอบรมเพื่อผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ด ข้าพเจ้าได้ติดตามสอบถามข้อมูลกับผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองยายพิมพ์หมู่1 และหมู่2 อย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมลงพื้นที่ปฏิบัติงานเมื่อได้รับคำสั่งจากอาจารย์ประจำหลักสูตร

          เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ข้าพเจ้าพร้อมทีมปฏิบัติงานทั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองกง และตำบลหนองโสน ได้เข้าร่วมพิธียกเสาเอก-เสาโท ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนางรอง ณ บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีตำบลหนองโสนเป็นเจ้าภาพในการจัดงานและสถานที่ โดยพิธีได้ดำเนินเป็นไปอย่างราบรื่นซึ่งเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของทีมงานปฏิบัติงานทั้งสามตำบล แสดงถึงความสามัคคีทำให้ข้าพเจ้ามีแรงใจที่จะพัฒนาตำบลที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้นไป

          เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ข้าพเจ้าพร้อมทีมปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์ และตำบลหนองกงได้เข้ารับฟังการประชุมนำเสนองานของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมมนุษย์สังคมวัฒนา อาคาร25 โดยเนื้อหาการประชุมเป็นการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่ม ซึ่งแสดงถึงความคืบหน้าในการพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย อีกทั้งเพื่อให้อาจารย์ประจำหลักสูตรประเมินผลการปฏิบัติงานและให้คำแนะนำเพิ่มเติมแก่กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้การประชุมเป็นไปได้ด้วยดีเนื่องจากการให้ความร่วมมือของผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีการเตรียมความพร้อมที่จะมานำเสนอผลปฏิบัติงานอย่างเต็มที่

          เมื่อการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มเสร็จสิ้นอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่านได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานและชี้แจงรายละเอียดของการปฏิบัติงานในเดือนต่อไป โดยได้ชี้แจงให้กลุ่มปฏิบัติงานเก็บแบบสอบถามปุ๋ยหมักชีวภาพตามพื้นที่เป้าหมายเพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายตามหลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HS01

          ทั้งนี้เมื่อได้รับคำสั่งจากอาจารย์ประจำหลักสูตรข้าพเจ้าพร้อมกลุ่มปฏิบัติงานได้เตรียมความพร้อมเพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบสอบถามปุ๋ยชีวภาพ แต่เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้อาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นห่วงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงสั่งเลื่อนการเก็บแบบสอบถามปุ๋ยชีวภาพออกไปก่อน ข้าพเจ้าและทีมปฏิบัติงานจึงรอรับคำสั่งจากอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อไป

อื่นๆ

เมนู