ข้าพเจ้า นายทองมา ทุมทองหลาง ประเภทนักศึกษา ตำบลหนองยายพิมพ์

หลักสูตร : การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HSO1

ข้าพเจ้าพร้อมทีมนักศึกษาตำบลหนองยายพิมพ์และตำบลหนองกงได้เข้าร่วมกิจกรรม  โครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา 2564 ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00-15.00 น. และลงพื้นที่รับชมการสาธิตเพื่อทำการผสมปุ๋ยหมักชีวภาพและนำไปอัดเม็ด ณ โรงปุ๋ยตำบลหนองยายพิมพ์หมู่1 โดยวิทยากรคือผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลหนองยายพิมพ์ นางฉมัยพร แผ้วพลสง

               เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าพร้อมทีมนักศึกษาได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตรให้เข้าร่วมกิจกรรม  โครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา 2564  ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00-15.00 น.มีกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม ได้แก่

1.การเสวนาลั่นทุ่งสนั่นทั่วสามหนอง “ปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่แผ่นดิน” โดยเนื้อหาที่สำคัญคือ แรงบันดาลใจของการปลูกต้นไม้ ความสำคัญของการปลูกต้นไม้ คุณค่าของการปลูกต้นไม้ และผลตอบแทนจากการปลูกต้นไม้

2.กิจกรรมการปลูกป่าบนพื้นที่ 22 ไร่หลังโรงเรียนหนองยายพิมพ์ สภาพบรรยากาศที่ข้าพเจ้าเห็นคือพื้นที่มีน้ำขัง การเดินไม่สะดวกเนื่องจากฝนตกทำให้ดินแฉะเป็นโคลน แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดต่อผู้คนที่มาร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้ พื้นที่การปลูกจะแบ่งเป็นโซนของแต่ละหมู่บ้าน โซนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะปลูกร่วมกันกับคณะสงฆ์และปราชญ์ชาวบ้าน ต้นไม้ที่ปลูกมีหลายชนิดเช่น ต้นกล้วย ต้นสัก ต้นพยุง ต้นประดู่ ต้นยางนา ต้นไผ่ เป็นต้น

ซึ่งข้าพเจ้าพร้อมทีมนักศึกษาได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตรให้ดำเนินการจัดกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด (U2T COVID-19 week) ระหว่างวันที่ 23-31 พฤษภคม 2564 โดยได้ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ รายละเอียดในการลงพื้นที่ในการจัดกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด มีดังต่อไปนี้ กิจกรรมที่1 รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน ประกอบด้วย 3 Step

               STEP 1 คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย กำจัดเชื้อ ขจัดภัยโควิด ทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมการทำความสะอาด โดยให้ความสำคัญในจุดที่ประชาชนใช้พื้นที่ร่วมกันเพื่อเป็นการกำจัด ป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสทำให้สภาพแวดล้อมสะอาดปลอดเชื้อมีความน่าอยู่มากขึ้น

               STEP 2 สร้าง SAFE ZONE เขตปลอดภัยห่างไกลโควิด ทีมผู้ปฏิบัติงานได้ทำการเข้าสอบถามและแนะนำข้อมูลการปฏิบัติตนของประชาชนในพื้นที่ โดยส่วนใหญ่แล้วประชาชนสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากภาวะเสี่ยงจากการติดเชื้อได้อย่างดี

               STEP 3 จัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อม กับสถานการณ์โควิด-19  เครื่องมือหลักในการป้องกันโควิด-19 ของประชาชนได้แก่ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือโดยข้าพเจ้าพร้อมทีมนักศึกษาได้เตรียมเครื่องมือดังกล่าวไปแจกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  โครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา 2564  ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

               กิจกรรมที่2 “รวมพลังวัคซีน หยุดเชื้อเพื่อชาติ ลดการระบาดโควิด”  U2T รวมพลังปกป้องชีวิต พิชิตภัยโควิด ด้วยวัคซีน ซึ่งข้าพเจ้าได้เข้ารับวัคซีน CINOVAC ครบสองเข็ม เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในชุมชนและสร้างความเชื่อมั่นว่าวัคซีนไม่เป็นอันตราย เพื่อรณรงค์ให้ชาวบ้านในชุมชนไปฉีดวัคซีน “ฉีดเพื่อตนเอง ฉีดเพื่อสังคม”

               เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าพร้อมทีมปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์ทุกคนลงพื้นที่รับชมการสาธิตเพื่อทำการผสมปุ๋ยหมักชีวภาพและนำไปอัดเม็ด ณ โรงปุ๋ยตำบลหนองยายพิมพ์หมู่1 เมื่อรับฟังการสาธิตเสร็จสิ้นได้ทำการแบ่งกลุ่มเพื่อทำการผสมปุ๋ยหมักชีวภาพ โดยมีส่วนผสมปุ๋ยหมักชีวภาพ ดังนี้ 1. มูลวัวแห้ง 1,000 กิโลกรัม 2. ปุ๋ยยูเรียจำนวน 2 กิโลกรัม 3. แร่ฟอสเฟตจำนวน 25 กิโลกรัม คลุกเคล้าเข้าด้วยกันโดยทำการผสมน้ำลงไปจนกว่าตัวปุ๋ยจะเกาะกันเป็นก้อน แต่ต้องไม่แฉะจนเกินไปพลิกกลับไปมา 3 ครั้งจนเนื้อปุ๋ยได้แล้วทำการหมักปุ๋ยไว้โดยนำผ้ามาปิด จากนั้นนำปุ๋ยไปตากแดดพลิกกลับไปกลับมา 3 ครั้งทุกๆ 7 วัน รวมทั้งหมด 24 วัน แล้วนำไปใส่เครื่องตีให้ละเอียดแล้วใส่เครื่องอัดเม็ด เมื่อเสร็จไปตากแห้งแล้วบรรจุเพื่อจำหน่าย

               เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้าพร้อมทีมนักศึกษาได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมในแอพพลิเคชั่น U2T ณ ตำบลหนองยายพิมพ์หมู่1 ซึ่งการเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่นเนื่องจากข้าพเจ้าเกิดความคุ้นชินในพื้นที่ ทำให้สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างเรียบง่ายยิ่งขึ้น ทั้งนี้ข้าพเจ้าจะรอรับฟังคำสั่งจากอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อไป

อื่นๆ

เมนู