ดิฉันนางสาวอุทัยทิพย์ บุญญาคุณานนต์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กลุ่มประชาชน ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ หลักสูตร : การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด (HS01) ดิฉันขอนำเสนอเกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจําเดือนมีนาคม – เมษายน 2564 ดังต่อไปนี้

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 พิธียกเสาเอก-เสาโท ศาลาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนางรอง บ้านโคกว่าน ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โดยมีกำหนดการดังนี้
เวลา 09:00 น. พร้อมกัน ณ บริเวณประกอบพิธียกเสาเอก-เสาโท
เวลา 09.19 น. ประกอบพิธีทางศาสนา
– ประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูวิสุทธิพัฒนาภิรมย เจ้าอาวาสวัดตาไก้พลวงและเจ้าคณะตำบลหนองกง
– ประธานฝ่ายฆราวาส นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอนางรอง
– ประธานยกเสาเอก ดร.สนธยา ไกรรณภูมิ รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
– ประธานยกเสาโท นายวุฒินันท์ ประสงค์ทรัพย์ นายก อบต.เย้ยปราสาท
เวลา 10:00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพล
เวลา 12:00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน

หลังจากเสร็จพิธี อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการเตรียมการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และทำการนัดหมายการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.ผู้ปฏิบัติงาน ต.หนองยายพิมพ์ และ ต.หนองกง เข้าร่วมประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมมนุษยสังคมวัฒนา อาคาร 25 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มนักศึกษา กลุ่มบัณฑิต และกลุ่มประชาชน แต่ละกลุ่มนำเสนองานเป็น Powerpoint ซึ่งมีหัวข้อดังนี้
1.การลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม
2.สิ่งที่ได้จากการทำงาน
3.ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน
4.ข้อเสนอแนะที่จะใช้ในการทำงาน
โดยได้ให้ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมหัวข้อต่อไปนี้
ประเด็นที่ 1 จุดเด่นของแต่ละหมู่บ้าน
ประเด็นที่ 2 ความต้องการของแต่ละหมู่บ้าน
ประเด็นที่ 3 ปัญหาของแต่ละหมู่บ้าน

ซึ่งก่อนการนำเสนองาน อาจารย์ประจำหลักสูตรได้แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงกิจกรรมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนจะต้องเข้าร่วม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 : มนุษย์จับโจน เสวนากับ “โจน จันได” เรื่องกสิกรรมธรรมชาติตามศาสตร์พระราชา : ทางเลือกและทางรอดในโลกยุค World Disruption ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00- 12.00 น. ณ ห้องประชุมมนุษย์สังคมวัฒนา ชั้น 2 อาคาร 25
กิจกรรมที่ 2 : ยักษ์บุกบุรีรัมย์ ดร.ยักษ์ ฯพณฯ วิวัฒน์ ศัลยกำธร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “กสิกรรมธรรมชาติบนรากฐานปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในยุค World Disruption” วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนางรอง บ.โคกว่าน ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

หลังจากอาจารย์ประจำหลักสูตรแจ้งให้ทราบถึงกิจกรรมของทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์แล้ว ก็ได้ให้ผู้ปฏิบัติงานทั้ง 3 กลุ่มคือ กลุ่มนักศึกษา กลุ่มบัณฑิต และกลุ่มประชาชน ได้นำเสนอสรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มตนเอง โดยหลังจากที่ได้นำเสนองานแล้วนั้นอาจารย์ประจำหลักสูตรก็ได้แนะนำและให้ข้อเสนอแนะในการเสนองานในครั้งนี้เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป อีกทั้งยังได้ชี้แจงมอบหมายงานในการลงพื้นที่ทำแบบสอบถามปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งทางอาจารย์ได้จัดทำแบบสอบถามขึ้นมาใหม่ให้กับผู้ปฏิบัติงานต.หนองยายพิมพ์และต.หนองกง

จากนั้นได้มีการถ่ายภาพเพื่อใช้ในการทำบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงาน สำหรับใส่เวลาลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่พบเห็นและเกี่ยวข้อง

ผลสรุปการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม-เมษายน 2564
พิธียกเสาเอก-เสาโท ศาลาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนางรอง บ.โคกว่าน ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ดิฉันเห็นถึงความสามัคคีและพร้อมเพรียงกันของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ทุกหน่วยงาน ส่งผลให้พิธียกเสาเอก-เสาโท เสร็จเรียบร้อยด้วยดี ปราศจากอุปสรรคใดๆ ในการดำเนินการ และการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน ต.หนองยายพิมพ์และต.หนองกง ดิฉันเห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนในการนำเสนอผลงานของกลุ่มตนเอง ทำให้การนำเสนอผลสรุปงานเสร็จเรียบร้อยด้วยดีเช่นกัน ทั้งนี้ดิฉันจะนำข้อเสนอแนะและข้อแนะนำจากอาจารย์ประจำหลักสูตรไปปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงานครั้งต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู