ดิฉันนางสาวอุทัยทิพย์ บุญญาคุณานนต์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กลุ่มประชาชน ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ หลักสูตร : การส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HS01 ดิฉันขอนำเสนอการปฏิบัติงานประจําเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ 2564 ดังต่อไปนี้

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดิฉันและผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์ เข้าร่วมเสวนาออนไลน์ Quadruple Helix จตุรภาคีสี่ประสานสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ผ่าน Zoom Meeting โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งหมด 5 ท่าน ดังนี้

1.นายคำเดื่อง ภาษี (ประธานกลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดบุรีรัมย์)
2.รศ.ดร. ประสาท เนืองเฉลิม (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
3.นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา (นายกเทศมนตรีตำบลอิสาน)
4.นายณัชอิสร์ ศรีสุขพรชัย (ประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์)
5. รศ.ดร. อัครพันท์ เนื้อไม้หอม (คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ผู้ดำเนินการเสวนา นายชมพู อิสริยาวัฒน์ (รองคณบดีฝ่ายพันธ์กิจชุมชนสัมพันธ์และภูมิทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

วิทยากรผู้เข้าร่วมเสวนา
1. นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา (นายกเทศมนตรีตำบลอิสาน)
เรื่อง Zero Waste การจัดการขยะเหลือศูนย์ การพัฒนาชุมชมให้ยั่งยืน ให้มีการเปลี่ยนแปลงคนและเปลี่ยนแปลงชุมชนให้ดีขึ้นโดยให้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและเอกชน หรือประชาชนทุกคนในชุมชนให้มีส่วนร่วม เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่ม อสม. กลุ่มสตรี เป็นต้น มีโครงสร้างพื้นฐานให้มีการฟื้นฟูบ้านเมืองที่เจริญก้าวหน้า คมนาคม การเคลื่อนที่ติดต่อถึงกัน เช่น ถนน ทางน้ำ ไฟสว่างเป็นต้น ให้ความสะดวกแก่ประชาชนหรือสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งระดับประเทศอยากให้ชุมชนหรือเทศบาลทำ Zero Waste เพื่อทำให้ชุมชนน่าอยู่มากขึ้น และทำมา 5-6 ปี โดยได้รับรางวัลระดับประเทศเมื่อปี พ.ศ.2560

2. รศ.ดร. ประสาท เนืองเฉลิม (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
เรื่อง SDGs เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG สหประชาชาติให้แนวคิด การทำอย่างไรให้การศึกษาเท่าเทียมกัน เท่าเทียม (Equality) ความเสมอภาค (Equality) เราใช้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คนไหนมีความสามารถมากเราให้มาก สหประชาชาติพูดถึง Sustainable Development Goals หรือ การพัฒนาอย่างยั่งยืนมี 3 มิติ
มิติที่ 1 เรื่องสังคม Society ปัจจุบันมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น เช่น วิถีการใช้ชีวิต สังคมไทย ทางความคิด ทางการศึกษา เป็นต้น การศึกษาจะเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต
มิติที่ 2 สมรรถนะ (Competency) เป็นปรัญชาของการเรียนการสอน ต่อไปจะไม่เน้นแค่เนื้อหาวิชาอย่างเดียว เหล่านักศึกษาต้องไปอยู่กับสังคมในชุมชนหาปัญหาและแก้ปัญหาโดยตนเอง
มิติที่ 3 (Disruption) คือ โลกที่มันพผันผวนไม่สามารถกำหนดได้

3. นายณัชอิสร์ ศรีสุขพรชัย (ประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์)
เรื่อง Smart People ต้องรู้ให้ทันคน ทันโลก ทันเหตุการณ์ ทันจิตใจตัวเอง สอนให้คนคิดเป็น ทำเป็น ปรับตัวได้ ขณะที่ทรัพยากรมีอยู่อย่างจำกัด การส่งเสริมให้ชุมชนเมืองมีระบบการขนส่ง ใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ มีสุขพลานามัยที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ สะดวก สะอาด ปลอดภัย จึงเป็นสิ่งจำเป็น อาจจะกล่าวโดยสรุปได้ว่าเราต้องการ “ยกระดับคุณภาพชีวิต” ของประชากรเพื่อรองรับสังคมในอนาคต จาก Smart People สู่ Smart University และ
Smart City หรือเมืองอัจฉริยะเป็นกระแสของโลก เป็นเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับเมืองให้มีความน่าอยู่มากขึ้น ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะของเมืองได้อย่างรวดเร็ว การเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันเพื่อช่วยพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับพื้นที่ มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างความปลอดภัย

หลักปรัชญา 3 Hs : Heart Head and Hands ( หัวใจ มันสมอง และสองมือ ) สร้างคนที่หัวใจ โดยยึดหลักต่อไปนี้
1. Unity ภาพรวมที่เป็นหนึ่งเดียวกัน
2. Balance ความสมดุล
3. Dominance จุดเด่น

4.นายคำเดื่อง ภาษี (ประธานกลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดบุรีรัมย์) เรื่อง วิชาชีวิต เมื่อโลกเปลี่ยนไปทำไมเราไม่เปลี่ยนแปลง ไม่อดไม่อยาก เรื่องรวยก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่
คนส่วนใหญ่มักจะมีการกระทำ 3 อย่างคือ
1.ทำในสิ่งที่ไม่รู้
2.ทำในสิ่งที่ไม่รัก
3.ทำในสิ่งที่ไม่จบ
เมื่อพิจารณาดูแล้วหากจะให้ดี ต้องทำในทางกลับกัน คือ
1.ทำในสิ่งที่รู้ ไม่รู้ อย่าทำ
2.ทำในสิ่งที่รัก ไม่รัก อย่าทำ
3.ทำในสิ่งที่จบ ไม่จบ อย่าทำ

5. รศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม (คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
กล่าวถึงพระราชกิจจานุเบกษา วันที่ 25 มีนาคม 2564 ซึ่งจัดกลุ่ม Reinventing University – โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
BCG โมเดล – Bio Circular Economy กลไกขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมและการสร้างโมเดลใหม่ (Re- Invent) เรียนรู้ก่อให้เกิดกระแสการเปลี่ยนแปลง นำไปสู่นวัตกรรม ยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อน BCG โมเดล ปรับเปลี่ยนกระบวนการในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

SDGs – Sustainable Development Goals
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ
1.ขจัดความยากจน
2.ขจัดความหิวโหย
3.มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
4.การศึกษาที่เท่าเทียม
5.ความเท่าเทียมทางเพศ
6.การจัดการน้ำและสุขาภิบาล
7.พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
8.การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
9.อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
10.ลดความเหลื่อมล้ำ
11.เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน
12.แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
13.การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
14.การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล
15.การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก
16.สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก
17.ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

จากนั้นกล่าวขอบคุณวิทยากรและกล่าวปิดการเสวนา

วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ดิฉันและผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านทาง Google Meet โดยอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์พลอยไพลิน ศรีวิเศษ ได้มอบหมายงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานดังนี้
1. นำเสนอผลการดำเนินงานวิเคราะห์ปัญหารายพื้นที่ของตำบลหนองยายพิมพ์อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ผ่านโปรแกรม PowerPoint โดยกลุ่มประชาชนได้รับผิดชอบเกี่ยวกับอาหารประจำท้องถิ่น ซึ่งการนำเสนอจะต้องประกอบไปด้วย
– Pain Point นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับจุดอ่อน (ปัญหา) ของอาหารประจำท้องถิ่น
– Social Recognition นำเสนอข้อมูลอาหารประจำท้องถิ่นที่มีในแต่ละหมู่บ้าน
– รูปแบบอาหารประจำท้องถิ่น Storytelling ตำบลหนองยายพิมพ์

2.กรอกข้อมูล CBD โดยมอบหมายงานในการเก็บข้อมูล ดังนี้
กลุ่มนักศึกษา
– ที่พัก/โรงแรม
– อาหารที่น่าสนใจ
– แหล่งน้ำในท้องถิ่น
– เกษตรกรในท้องถิ่น หมู่ 1
กลุ่มบัณฑิต
– ผู้ย้ายกลับบ้านช่วง COVID
– ภูมิปัญญาท้องถิ่น
– ร้านอาหารท้องถิ่น
– เกษตรกรในท้องถิ่น หมู่ 6,7,8,10
กลุ่มประชาชน
– พืชในท้องถิ่น
– สัตว์ในท้องถิ่น
– เกษตรกรในท้องถิ่น หมู่ 2,3,4,5,9

อื่นๆ

เมนู