ข้าพเจ้า นางสาวอำพร รัตนาธิวัด ประเภทกลุ่มประชาชน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์                                               หลักสูตร : โคกหนองนาโมเดล  HS02 ลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ได้เริ่มลงพื้นที่ในวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2564

การลงพื้นที่ในการสำรวจข้อมูลในครั้งนี้ มี 3 หมู่บ้าน ไก้แก่ ม.4 บ้านโคกสูง หมู่ 10 บ้านโคกน้อย และหมู่ 6 บ้านระนามพลวง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ข้าพเจ้าได้พูดคุยกับชาวบ้านโคกสูง โคกน้อย ตอนกลางวันหมู่บ้านจะเงียบเพราะบางครอบครัวต้องไปรับจ้าง ทำงาน กอกขี้ไก่ในฟาร์มไก่ เพราะบ้านโคกสูงกับบ้านโคกน้อยมีฟาร์มไก่หลายฟาร์ม ทำให้มีรายได้เข้ามาเลี้ยงครอบครัวได้อีกทางจากการสอบถาม ถ้าทำแต่นาก็จะไม่มีเงินพอที่จะมาเลี้ยงครอบครัวเพราะบางปีสภาพอากาศแห้งแล้ง ฝนไม่ตกต้อตามฤดูกาล ทำให้ขาดทุน เพราะลงทุนไปมาก แต่ข้าวก็ไม่มีราคา และอีกสิ่งหนึ่งข้าพเจ้าได้สังเกต บ้านบางหลังก็มีการเลี้ยงไก่ภายในบริเวณบ้านของตัวเอง เพื่อทีจะได้นำมาชำแหละเพื่อจำหน่าย และเก็บไว้บริโภคเองเพื่อลดค่าใช้จ่ายได้อีกทาง จากการสำรวจได้พบัญหาในหมู่บ้านก็คือ การขาดแคลนน้ำสะอาดในการอุปโภค และบางครั้งในหมู่บ้านน้ำปะปาก็ไม่สะอาด

วันที่14-15 กุมภาพันธ์ 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในหมู่บ้านระนามพลวง จากการสำรวจสอบถามข้อมูลของชาวบ้านในช่วงสายๆ ชาวบ้านมีความเป็นกันเองมาก ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามไปได้ด้วยดี จากการสอบถามส่วนใหญ่ชาวบ้านมีอาชีพทำนา เลี้ยงควาย เลี้ยงไก่พื้นบ้าน และบางครอบครัว ก็ทำนา กับเลี้ยงควาย บางครอบครัวก็มีอาชีพค้าขาย แต่ก็มีบางครอบครัวที่ไม่ได้ทำนา ไม่ได้เลี้ยงควาย เพราะไม่มีเงินทุน และที่ทำกินเป็นของตนเอง ต้องอาศัยเงินลูกหลานส่งมาให้ใช้แต่ละเดือน เงินผู้สูงอายุ พอได้มาซื้อข้าวกินและบางคนก็มีรายได้จากการขุดปู นำไปขายให้กับชาวบ้านของตนเองเพื่อเป็นค่าขนมส่งลูกไปโรงเรียน แต่สิ่งที่ข้าพเจ้าสังเกตเห็นรอบๆหมู่บ้านก็คือสระน้ำประจำหมู่บ้านอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน มีพื้นที่รอบๆ ขอบสระไว่ใช้ประโยชน์ คือ ให้ชาวบ้าน หลังคาเรือนไหนที่ไม่มีที่ดินปลูกทำกินก็สามารถไปเพาะปลูก พืชผักต่างๆ ภายในสระของหมู่บ้านได้ และช่วยช่วยลดค่าใช้จ่ายบางส่วนได้อีกด้วย

 

อื่นๆ

เมนู