ข้าพเจ้า นางสาวรัตนาพร แก้วแจ่มจันทร์ กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ตำบลบ้านสิงห์                            หลักสูตร : การส่งเสริมและพัฒนาขนมไทย HS03                                                ได้ลงพื่นที่และปฏิบัติงานกลุ่มและอาจารย์ประจำหลักสูตร                                            วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

       ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่หมู่บ้านหนองทะยิง ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชนโดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาและแปรรูปขนมไทย ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการอุปโภคและบริโภครวมไปถึงการช่วยส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านในช่วงว่างจากการทำอาชีพหลัก จึงใคร่ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลจริงและตอบแบบสอบถามในทุกข้อ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนให้ได้ตามเป้าหมาย

       ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ พนักงานราชการตำบลบ้านสิงห์ ผู้นำหมู่บ้านและตัวแทนหมู่บ้านทั้ง 14 หมู่บ้าน ร่วมประชุมวาระในการประชุมครั้งนี้คือชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ ให้ผู้นำได้รับทราบและให้ความร่วมมือกับทีมงานในการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน จากนั้นตัวแทนหมู่บ้านได้นำเสนอผลิตภัณ์ของแต่ละหมู่บ้าน โดยแต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์ ดังนี้ หมู่ 1 บ้านหนองดุม ผลิตภัณฑ์คือปลาร้าบอง ไข่เค็ม เสื่อกก/ไหล หมู่ 2 บ้านหนองขาม ผลิตภัณฑ์คือทองม้วน (กลุ่มสัมมาชีพ) ดอกจอก กล้วยฉาบ มันฉาบ หมู่ 3 บ้านสิงห์ ผลิตภัณฑ์คือเสื่อกก/ไหล กระเป๋าผ้า หมู่ 4 บ้านโคกไม้แดง ผลิตภัณฑ์คือไข่เค็มสมุนไพร/เกลือ จักรสานไม้ไผ่ เสื่อกก/ไหล ผ้าฝ้ายตีนแดง (กลุ่มสตรี) ขนมไทย (ลอดช่อง ขนมชั้น) หมู่ 5 บ้านหนองตาชี ผลิตภัณฑ์คือพวงหรีด (กลุ่มสัมมาชีพ) หมู่ 6 บ้านสระหมู ผลิตภัณฑ์คือน้ำพริกปลาย่าง (กลุ่มสัมมาชีพ )หมู่ 7 บ้านหนองบัวราย ผลิตภัณฑ์คือพริกแกง หมู่ 8 บ้านหนองกง น้ำพริกปลาย่าง เสื่อกก หมากจากไหล (กลุ่มสัมมาชีพ) หมู่ 9 บ้านหนองจันทร์แดง ผลิตภัณฑ์คือกะหรี่ปั๊บ ขนมสอดไส้ ตะโก้ ถั่วแปบ ข้าวต้มมัด (กลุ่มสัมมาชีพ) หมู่ 10 บ้านหนองทะยิง ผลิตภัณฑ์คือไส้กรอก แหนมหมู (กลุ่มสัมมาชีพ) หมู่ 11 บ้านหนองโคลน ผลิตภัณฑ์คือกล้วยฉาบ กล้วยเบรคแตก มันฉาบ (กลุ่มสัมมาชีพ) หมู่ 12 บ้านหนองม่วง ผลิตภัณฑ์คือขนมบ้าบิ่น ขนมครก มะพร้าวเผา การทำบายศรี (กลุ่มสัมมาชีพ) หมู่ 13 บ้านหนองสองห้อง ผลิตภัณฑ์คือขนมดอกจอก หมู่ 14 บ้านโพธิ์ทอง ผลิตภัณฑ์คือจักรสานไม้ไผ่ เสื่อกก (กลุ่มสัมมาชีพ) หลังจากการประชุมกับผู้นำและตัวแทนหมู่บ้านเสร็จ ทางผู้ปฏิบัติงานได้มีการประชุมต่อ เป็นการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบในการเก็บแบบสอบถาม ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในพื้นที่หมู่ 10 บ้านหนองทะยิง โดยผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุเนื่องจากกลุ่มวัยทำงานได้เดินทางไปทำงานในพื้นที่อำเภอนางรอง ในช่วงว่างจากการทำเกษตร ชาวบ้านบ้านหนองทะยิง ประกอบอาชีพหลักคือการทำนา และ ทำไร่มันสำปะหลัง อาชีพเสริมคือ ค้าขาย รับจ้างทั่วไป และเลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้บ้านหนองทะยิงยังมีกลุ่มสัมมาชีพคือ ไส้กรอก และแหนมหมู โดยมีพัฒนาชุมชนอำเภอนางรองเป็นผู้อบรมให้ความรู้ชาวบ้าน ในวันที่ 10 ของทุกเดือน  

     ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ 14 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองดุม  หมู่ 2 บ้านหนองขาม หมู่ 3 บ้านสิงห์ หมู่ 4 บ้านโคกไม้แดง หมู่ 5 บ้านหนองตาชี หมู่ 6 บ้านสระหมู หมู่ 7 บ้านหนองบัวราย หมู่ 8 บ้านหนองกง หมู่ 9 บ้านหนองจันทร์แดง หมู่ 10 บ้านหนองทะยิง หมู่ 11 บ้านหนองโคลน หมู่ 12 บ้านหนองม่วง หมู่ 13 บ้านหนองสองห้อง หมู่ 14 บ้านโพธิ์ทอง ประกอบอาชีพหลักคือทำนา ไร่มันสัมปะหลังและกลอย เลี้ยงสัตว์ (วัว ควาย หมู) ปลูกพืชผักสวนครัว อาชีพเสริมคือค้าขาย และรับจ้างทั่วไป และยังมีการจับกลุ่มสัมมาชีพในการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ไฟล์วิดิโอ                                                                        https://www.youtube.com/watchfbclid=IwAR248bDZXC7J5sLfqyeWnLFebyc5bUvQS6c82gIbZ0Q3DSIPMaPYxcus9ho&v=7tXVzd1veBg&feature=youtu.be

 

อื่นๆ

เมนู