1. ข้าพเจ้า  นางสาว พนิดา สนทนา ประเภทบัณฑิตจบใหม่ Hs03 ตำบลบ้านสิงห์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์     ได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงานร่วมกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร    วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น
    ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์.

 

ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในการลงพื้นที่ หมู่ 1 บ้านหนองดุม ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์                                       ระหว่างวันที่ 8 – 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  เพื่อสำรวจข้อมูลทำแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล    โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน     ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามพร้อมเสนอความคิดเห็นพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชน

การลงพื้นที่
ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บแบบสอบถามในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองดุม ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์    โดยได้สอบถามกับนางสาวนันทินี คงพลปาน ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน     เพื่อขออนุญาตในการลงพื้นที่และสอบถามข้อมูลความเป็นมา และความต้องการในชุมชนบ้านหนองดุม   หลังจากที่ได้สอบถามจากทางผู้ใหญ่บ้าน    ซึ่งก็ได้ลงพื้นที่ทำแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน   จากการทำแบบสอบถามสมาชิกในหมู่บ้าน    พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ ทำนา ทำไร่มันสำปะหลัง   สัตว์ที่ชาวบ้านนิยมเลี้ยงได้แก่ วัว ไก่ และหมู เป็นต้น

 

  • ปัญหาที่พบในชุมชน ปัญหาด้านการว่างงานของคนในชุมชน ชาวบ้านต้องการอาชีพเสริมหรือส่งเสริมอาชีพ
    และปัญหาแสงสว่างไม่เพียงพอตามถนนที่ใช้สัญจร ปัญหาถนนขรุขระ
  • แนวทางแก้ไขจากชาวบ้าน
    ปัญหาการว่างงาน ชาวบ้านต้องการให้มีการส่งเสริมอาชีพ และต้องการให้มีผู้มีความรู้มาอบรมเพื่อการสร้างอาชีพ และการเพิ่มรายได้ในครัวเรือน
    ปัญหาด้านแสงสว่างไม่เพียงพอ /ถนนขรุขระ ต้องการให้มีงบประมาณเพื่อเข้ามาดูแลเรื่องถนนและไฟฟ้าในหมู่บ้านเพื่อช่วยในเรื่องการสัญจรที่สะดวกมากขึ้น

 

 

อื่นๆ

เมนู