ข้าพเจ้านางสาวรุ่งนภา รอดจากเข็ญ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์                  การแปรรูปขนมไทยเพื่อเพิ่มรายได้ในชุมชน HS03  ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร                      เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

 

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่บ้านโคกมะค่า หมู่ 5 และบ้านหนองยาง หมู่ 7 ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชนตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

จากการที่ได้ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามจากชาวบ้าน ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำการขออนุญาตผู้ใหญ่บ้านก่อนที่จะลงพื้นที่      บ้านโคกมะค่า หมู่ 5 เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก มีประมาณ 20 หลังคาเรือน จากการสำรวจสอบถามข้อมูลอาชีพของชาวบ้าน      ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพด้านการเกษตร เช่น ทำนา ทำไร่ปลูกมันสำปะหลัง เพื่อใช้บริโภค/อุปโภค และจำหน่าย และรับจ้างทั่วไป ส่วนใหญ่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง รายได้มาจากอาชีพที่ทำเป็นหลัก ไม่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม              บ้านหนองยาง หมู่ 7 เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ มีประมาณ 300 กว่าหลังคาเรือน จากการสำรวจสอบถามข้อมูลชาวบ้านส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพด้านการเกษตร เช่น ทำนา ทำไร่ปลูกมันสำปะหลัง ทำสวนปลูกผักสวนครัว เพื่อใช้บริโภค/อุปโภค และจำหน่าย อาชีพค้าขาย รับจ้างทั่วไป รับราชการ และพนักงาน/ลูกจ้างเอกชน ส่วนใหญ่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง รายได้มาจากอาชีพที่ทำเป็นหลัก ไม่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในชุมชน                                                                                        ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ของชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านคือ ปัญหาความยากจน ขาดต้นทุนในการผลิต มีหนี้สิน และเกิดการว่างงานหลังจากการทำการเกษตร ชาวบ้านจึงต้องการให้มีการอบรมให้ความรู้ในการสร้างอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน

 

สรุปจากการสำรวจเก็บแบบสอบถามรายบุคคล ครัวเรือนและชุมชนของชาวบ้าน บ้านโคกมะค่า หมู่ 5 และบ้านหนองยาง หมู่ 7 ตำบลหนองโบสถ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร และมีอาชีพว่างงานหลังจาการทำการเกษตร ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลางเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู