เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ เวลา 09.00-12.00 น. ผู้ที่เข้าร่วมโครงการและอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ลงพื้นที่พบประผู้นำของชุมชนตำบลบ้านสิงห์ และได้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย ได้ประชุมหารือกับผู้นำของตำบล และได้สอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน

พบว่าผลิตภัณฑ์ในชุมชนแห่งนี้มีหลากหลาย ทั้งที่เป็นกลุ่มสัมมาอาชีพ และที่ทำขายกันเองตามชุมชน ไม่ว่าจะเป็น ขนมที่ทำมาจากกล้วยและมัน ขนมทองม้วน ดอกจอก ขนมไส่ใส้ กะหรี่ปั๊บ และขนมอื่นๆอีกมากมาย

ชุมชนแห่งนี้ยังมีการทำการจักสานต่างๆ เช่น สุ่มไก่ และยังมีการปลูกดอกไม้  มันสำปะหลังเพื่อจำหน่ายหารายได้ให้กับครัวเรือนอีกด้วย

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ได้ลงพื้นที่ไปสอบถามข้อมูลระดับบุคคล และครัวเรือนบ้านหนองตาชี ม.5 ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โดยผู้นำชุมชน คือ นายอุทัย อินทร์ไกรดี เป็นผู้ใหญ่บ้านหนองตาชี เมื่อคุยกับผู้ใหญ่บ้านแล้ว จึงลงพื้นที่เพื่อไปสอบถามข้อมูล

จากการลงพื้นที่ไปทำแบบสอบถาม

พบว่าประชาชนส่วนใหญ่จะทำอาชีพหลัก คือ การทำนา ทำไร่ จะมีบางครัวเรือนเท่านั้นที่จะทำสวนดอกไม้ และเลี้ยงวัว รายได้ส่วนใหญ่ของชุมชนแห่งนี้ ก็จะมาจากการทำนา ทำไร่ โดยจะทำนาในช่วงเดือนมิถุนายน-ธันวาคม แต่ผลผลิตที่ได้นั้นก็ไม่เพียงพอที่จะขายมากนัก ส่วนใหญ่ ก็จะเก็บไว้บริโภคเอง และแบ่งขายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ประชาชนในชุมชนจึงมีรายได้น้อย เนื่องจากมีต้นทุนในการประกอบอาชีพ ได้แก่ ค่าแรงงาน เครื่องจักร ค่าน้ำมันสูง ส่งผลให้เกิดภาระหนี้สินในครัวเรือนมากขึ้นเพราะเงินที่ได้จากการทำนาก็ไม่เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

ส่วนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของชุมชน พบว่าชุมชนแห่งนี้ถนนขรุขระ เป็นหลุม เป็นบ่อ และยังมีบางส่วนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และไม่ค่อยมีน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง หน้าแล้งจึงไม่สามารถทำการเกษตรได้ จึงมีปัญหาความยากจนเกิดขึ้น ส่วนด้านท่องเที่ยว ชุมชนแห่งนี้ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวจึงไม่มีรายได้หมุนเวียนเข้ามาในชุมชนเลย

แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19

พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีอาการไอ จาม เพราะส่วนใหญ่จะอยู่แต่บ้านของตนเอง ไม่ค่อยได้ออกไปไหน แต่ถ้าออกไปข้างนอก เช่น ตลาด ก็จะมีการส่วนใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอด และล้างมือเป็นประจำ และประชาชนส่วนใหญ่ก็จะทราบอาการ และการปกป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) เป็นอย่างดี ส่วนผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตก็จะมีคือทำขนมออกไปขายไม่ได้ เนื่องไม่มีผู้รับซื้อ และออกไปข้างนอกลำบากมากขึ้น 

จากการลงพื้นที่ก็ได้รับรู้ถึงปัญหาของชุมชนว่าชุมชนแห่งนี้มีปัญหาด้านใดบ้าง และได้ทำการเสนอแนะ และจะรวบรวมข้อมูลเพื่อจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขปัญหาให้ถูกจุด ชุมชนจะได้พัฒนามากขึ้น และประชาชนก็จะมีรายได้กันด้วย

 

อื่นๆ

เมนู