ข้าพเจ้านางสาวสุกัญญา กลิ่นสุวรรณ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน เมื่อวัน 10,11,12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ณ หมู่บ้านท่าปูน ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ บ้านท่าปูน ม.8 ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนของท่าน จึงใคร่ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริง และตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายเก็บแบบสอบถามชุด (01) ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชนได้แก่ ม.8 บ้านท่าปูน ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์จากการสำรวจข้อมูลระดับบุคคลเกี่ยวกับรายได้ของครัวเรือน ภาวะด้านเศรษฐกิจ และภาวะในด้านต่างๆในชุมชน จากการสอบถามพบว่าบุคคลส่วนใหญ่ในชุมชนจะทำการเกษตรและงานโรงงานเพราะหมู่บ้านที่ได้ลงสำรวจมีพื้นที่อยู่อาศัยใกล้แหล่งโรงงานอุตสาหกรรม และยังพบว่ากลุ่มแม่บ้านผู้สูงอายุตั่งแต่ 50 ปีขึ้นไปส่วนมากจะว่างงาน ความต้องการในการพัฒนาชุมชนของชาวบ้าน เช่น รายได้ที่มั่นคง หรืออาชีพเสริมให้กับกลุ่มแม่บ้าน

ในส่วนของแบบสอบถามชุด (02 )สอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 พบว่าคนในชุมชนพอจะมีความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดและให้ความร่วมมือเพื่อป้องกันเป็นอย่างดี

ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ในชุมชน ส่วนมากรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายรายจ่ายมากกว่ารายรับ และการว่างงานของกลุ่มสตรีแม่บ้าน การเกษตรส่วนใหญ่ผลผลิตไม่ดีพอที่จะจัดจำหน่ายมีไว้เพียงพอแค่บริโภคเท่านั้น

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ข้าวเจ้า ทีมงาน และอาจารย์ประจำหลักสูตรได้เข้าร่วมประชุมกับผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนผู้ใหญ่บ้านได้มีการพูดคุยถึงเรื่องผลิตภัณฑ์เด่นของแต่ละหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านจะมีผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันออกไป เช่น หมู่1 ผลิตภัณฑ์เด่น ได้แก่ สาคูไส้หมู หมี่ยำสด ขนมดอกจอก หมู่10 ได้แก่ พริกแกง พริกป่น ขนมฝักบัว หมู่11 ได้แก่ ไม้ประดับ ปลูกผัก เป็นต้น

บทสรุป

จากการสำรวจ บ้านท่าปูนหมู่ 8 ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ มีการเก็บแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชนเพื่อที่จะพัฒนาด้านรายได้ที่มั่นคง ทางด้านการเกษตรและการพัฒนาด้านอาชีพและความเป็นอยู่ที่มั่นคง ข้าวเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลางเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

อื่นๆ

เมนู