จากการประชุม การแบ่งพื้นที่และหน้าที่ความรับผิดชอบในการลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อูลจากการทำแบบสอบถามระดับบุคล ครัวเรือนและชุมชน (แบบฟอร์ม01) และแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 (แบบฟอร์ม02) เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจให้กับชุมชน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ดิฉัน นางสาวธนัชพร สมใจเรา กลุ่มประชาชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง รับผิดชอบลงพื้นที่ในหมู่ 6 บ้านสระหมู ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ บ้านสระหมูถือว่าเป็นหมู่บ้านที่มีขนาดเล็กที่สุดในตำบลบ้านสิงห์ มี 50 กว่าครัวเรือน เราได้ติดต่อประสานงานและได้พูดคุยสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับลูกบ้านจาก ท่านผู้ใหญ่บ้าน นายชื่น คงษา ได้ข้อมูลว่าชาวบ้านในหมู่บ้านนี้ส่วนใหญ่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้และประกอบอาชีพเกษตรกรเนื่องจากหมู่บ้านนี้ได้อยู่ห่างจากถนนหลักมากและแยกห่างออกจากหมู่บ้านใกล้เคียงเข้าไปในป่าโคก ทุ่งนา คนที่อยู่บ้านส่วนใหญ่จะมีแต่ผู้สูงอายุและเด็ก วัยทำงานส่วนใหญ่จะออกไปทำงานต่างพื้นที่ ข้อมูลเกี่ยวกับขนมหมู่บ้านเคยจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์คือ เครปเย็น ปัจจุบันทำส่วนตัวไปแล้ว และได้ขออนุญาตผู้ใหญ่บ้านเพื่อทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมและตอบแบบสอบถาม

สรุปได้ว่า หมู่บ้านนี้มีป่าไม้เป็นส่วนใหญ่ คนในชุมชนมีรายได้หลักจากการทำนา ปลูกมันสำปะหลังและเลี้ยงสัตว์ ปัญหาที่มีคือถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ และไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างตลอดทางเข้าหมู่บ้านทำให้การเดินทางในตอนกลางคืนอันตรายมาก และปัญหาความยากจน ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำกินในพื้นที่ของตนเองและประกอบอาชีพเกษตรกร จึงไม่เสี่ยงต่อโรคโควิด-19 แต่เสียงต่อโรคไข้เลือดออกและโรคมาลาเรียเนื่องจากพื้นที่นั้นเป็นป่าและชื้น ทั้งนี้คนในพื้นที่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและมีมาตรการดูแลและป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19เป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู