เก็บข้อมูลในชุมชนด้วยแบบสอบถามเพื่อหาแนวทางการพัฒนา ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

เริ่มต้นการทำงานด้วยการเก็บข้อมูลจากการทำแบบสอบถามข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน เพื่อยกระดับในด้านการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์และทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนให้คนในชุมชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา(covid-19)

ผมนายณัฐพงษ์ จงกล กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลใน หมู่ 11 หมู่บ้านหนองโคลน  ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลนั้นพบว่าประชากรในชุมชนนั้นส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและเด็กเล็ก ประกอบอาชีพเกษตรกร เลี้ยงสัตว์และรับจ้างทั่วไป  จากการสำรวจพบชาวบ้านที่ทำกล้วยฉาบ กล้วยอบเนย กล้วยเบรคแตก กล้วยปาปริก้า มันทอด ของแม่อารมณ์ เพื่อจำหน่ายในพื้นที่และยังไม่ได้สร้างโรงเรือนแยกเพื่อทำตามขั้นตอนการขอ อย. เนื่องจากยังไม่มีตลาดรองรับที่กว้างพอและไม่ได้มีการจัดตั้งกลุ่มใดใดเป็นการประกอบอาชีพส่วนตัวและจำหน่ายในพื้นที่เพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัว พบแหล่งน้ำในหมู่บ้านจำนวน 1 แห่งซึ่งเรียกว่าหนองโคลน ตามชื่อของหมู่บ้าน

สรุปได้ว่า พืชที่สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนคือข้าวและมันสำปะหลัง และปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อใช้ในการบริโภค ปัญหาที่พบในหมู่บ้านคือทรัพยากรน้ำไม่เพียงพอในภัยแล้ง และปัญหายาเสพติด ข้อมูลเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา(covid-19)ทางชุมชนได้มีมาตรการป้องกันเป็นอย่างดี  มีผลกระทบกับการประกอบอาชีพทำให้รายได้ลดลง การจ้างงานน้อยลง

อื่นๆ

เมนู