ข้าพเจ้า นาง ชานิดา เทพศรัทธา กลุ่ม ประชาชน ต. บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

จากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของอย่างต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย มีการการพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น แต่ทางผู้ปฏิบัติงานยังคงต้องดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  และดำเนินงานตามแผนที่ทาง อาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมงานผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลบ้านสิงห์

รายงานประจำเดือน: ธันวาคม  2564

19 พฤศจิกายน 2564

ไปลงพื้นที่ที่ บ้านหนองบัวลายตำบลบ้านสิงห์ได้เข้าร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์เเละบรรจุภัณ์กับอาจารย์อาจารย์ ชินานาง สวัสดิ์รัมย์ และอาจารย์ ธนพล รามฤทธิ์ การออกเบบโลโก้ ผลิตภัณฑ์ให้ออกมาน่าสนใจเเละโดนเด่น การออกแบบโลโก้ที่ดีควรคำนึงถึงความเรียบง่ายซึ่งหากเราทำให้โลโก้ของเราจดจำได้ง่ายเท่าไหร่ คนก็จะยิ่งนึกถึงแบรนด์ของเรามากขึ้นเท่านั้น ควรออกแบบโลโก้ให้สามารถนำไปปรับใช้กับสิ่งต่าง ๆ โลโก้ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของทุก ๆ องค์กร หรือทุก ๆ บริษทัจะต้องมี เพื่อแสดงความเป็นตัวตนของตนเอง ให้มีความน่าเชื่อถือ และโลโก้จำเป็นจะต้องสื่อความหมายขององค์กรนั้นด้วย ว่า เป็นองค์กรประเภทอะไรหากใช้ชื่อบริษัทเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโลโก้ ส่วนมากจะนิยมใช้อักษรย่อ และเป็นคำ สั้น ๆ ได้ออกเเบบโลโก้ว่าสมารถนำไปใช้ได้จริงหรือป่าว ทั้งนี้ได้ออกเเบบโลโก้ขนมทองม้วน ขนมบ้าบิ่น เเละกล้วยฉาบด้วย

ขนมกล้วยฉาบรสปาปิก้า,อบเนย

ขนมทองม้วนของแม่ทองพูน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564

มีการอบรมณ์ ได้ส่งตัวเเเทนเข้าสัมมนา ผู้ควบคุมดูแลโครงการและตัวแทนผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมสัมนาในหัวข้อ “โครงการการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเชิงสหวิทยาการทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะเดิมเพิ่มทักษะใหม่และรายได้เสริมให้ประชาชน

วันที่ 2 ธันวาคม 2564

ประชุมออนไลน์ เริ่มประชุมตั้งแต่เวลา 18.00- 20.00 นาฬิกา ประชุม เวลา 18.40 น.ประชุมการเก็บข้อมูลจาก CBD ประชุมทาง Google meetหลังจากที่ประชุมได้จับกลุ่มเเบ่งงานกัน การแบ่งหน้าที่การจัดทำแบบฟอร์มการถอดบทเรียนงาน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยบัณฑิตแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 5 และ 6 คน

 

 

วันที่ 6 ธันวาคม 2564

เเละเรื่องวางแผนการทำความสะอาดเนื่องในวันพ่อแห่งชาติอาจารย์ได้นัดหมายให้หน่วยงาน อ.บ.ต ตำบลบ้านสิงห์และชาวบ้าน เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมในวันนั้น เก็บขยะ บริเวรรอบๆเมรุแล้วก้กวาดใบไม้ล้างห้องน้ำ

คณะอาจารย์และผู้ปฏิบัติงานทุกคนทั้ง กลุ่มบัณฑิต กลุ่มนักศึกษาและกลุ่มประชาชน ตำบลบ้านสิงห์  พร้อมกับตัวแทนประชาชนและ อบต.บ้านสิงห์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพ่อเเห่าติ ร่วมกันที่วัด วัดโพธิ์คงคา ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำความสะอาดเเละเก็บกว่ดวัดในสะอสด ล้างห้องน้ำทุกๆท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เเละช่วยเหลือกันให้งานเสร็จไปด้วยดี

 

 

อื่นๆ

เมนู