ผม นายปริวัติ จำเนียรกูล ตำบลบ้านสิงห์ หลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาขนมไทย HS03 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงานที่บ้านหนองขาม ในการสำรวจปฎิบัติงานในช่วง เดือน มิถุนายน 2564 

 

     ได้ดำเนินงานผ่านระบบออนไลน์เพิ่มจนครบ โดยการทำแบบสอบถามในด้าน ต่าง ๆ ในระบบ ได้แก่ เกษรตกรในชุมชน สุขภาพ ร้านอาหาร ความเป็นอยู่ในชุมชน  รายได้ ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง หรือจุดอ่อนของชุมชนนั้น ๆ และเป็นแนวทางการวางแผนพัฒนา เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคม จากการสอบถามข้อมูลชุมชนและพบว่าข้อมูลการจัดการแหล่งน้ำในชุมชน มีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กอยู่ในชุมชนซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำที่ใช้อุปโภค และมีการจัดการน้ำโดยผู้นำชุมชน การเปิดน้ำหรือให้ใช้น้ำเป็นการใช้และมีการส่งท่อไปยังในครัวเรือนเพื่อให้ใช้ในกิจวัตรประจำวัน แต่ไม่ได้นำไปใช้ทางการเกษตรเนื่องจากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำนั้นมีเฉพาะเจาะจงไว้ให้ใช้เพื่ออุปโภค แต่แหล่งน้ำที่ใช้ในการทำการเกษตรนั้นได้ใช้น้ำจากคลองลำห้วยน้อยเป็นลำห้วยที่รอการปล่อยน้ำมาจากเขื่อนลำนางรอง และบางพื้นที่นั้นรอน้ำฝน  และได้ทำการสำรวจเกษตรกรในหมู่บ้านได้พบว่านอกจากการปลูกหมันสำปะหลัง ปลูกข้าว และทำขนมไทยต่าง ๆ แล้วก็ยังมีอาชีพหลักเพิ่มเติม คืออาชีพเลี้ยงสัตว์ ประกอบไปด้วย สุกร โค กระบือ และไก่ แต่ก็ไม่ได้มีหลายครอบครัวที่เลี้ยงแต่มีครอบครัวที่เลี้ยงอยู่ประมาณ 20 เปอร์เซ็นของจำนวนครัวเรือนทั้งหมดในหมู่บ้าน ส่วนพืชพันธ์ส่วนใหญ่ที่พบในชุมชน ก็จะมีผักต่าง ๆ ที่ปลูกไว้รับประทาน ไม้ยืนต้นก็จะมี มะพร้าว กล้วย มะม่วง หม่อน และก็ผลไม้ชนิดอื่น ๆ ที่หาได้ในท้องถิ่น ก็สามารถนำมาพัฒนานาปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน โดยมีผู้นำชุมชนเป็นผู้ขับเคลื่อนและวางแผนเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน มีความเป็นอยู่ทีดี

 

     วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.15 น. ประชุมเตรียมความพร้อมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และทำความเข้าใจร่วมกันก่อนการปฏิบัติงานจริง ผ่านทาง Google Meet ห้องประชุม  วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564  อบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์  เวลา 14.30 -16.00 น. โดยกระผมอยู่ในกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ และได้นำตัวแทนชาวบ้านเข้ามาอบรมและพัฒนา การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเป็นการสร้างคุณค่า และสร้างความน่าสนใจให้แก่ขนม ในการประชุม ผลิตภัณฑ์ในชุมชน ชาวบ้านที่เป็นตัวแทนได้เข้าร่วมให้ออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้แก่ขนมกล้วยซึ่งประกอบไปด้วย กล้วยฉาบ กล้วยทอด กล้วยอบเนยซึ่งเป็นของแม่อารมย์ และ ขนมบ้านบิ่น แม่มาลี จะได้นำมาพัฒนารูปแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยและเพื่อยกระดับคุณภาพขนม และการตลาดที่แพร่หลายมากขึ้น เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ประชาชนและคนในชุมชน เพื่อจะได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และระบบการตลาด  ที่ยั่งยืน

 

                                                                

 

     วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น. ประชุมการปรับแผนการทำงาน และกำหนดแนวทางภารกิจพิเศษ การอัดคลิปวิดีโอ Covid week  ร่วมกันก่อนการปฏิบัติงานจริง ผ่านทาง Google Meet ห้องประชุม วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 ถ่ายคลิปวีดิโอ covid week  เพื่อรณรงค์ร่วมกัน เร่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ในชุมชนบ้านเกิด ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน ตำบลบ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โดยมีคุณหมอ บรรจบ ลอยประโคน และพยาบาลวิชาชีพ ได้ให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลในการถ่ายทำวีดีโอ และ นายประกิจ แดงชาติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์มาให้ข้อมูลและให้ความร่วมมือในการถ่ายทำวีดีโอ และมีกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย กําจัดเชื้อ ขจัดภัยโควิด สร้าง Safe Zone เขตปลอดภัย ห่างไกลโควิด จัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อม กับสถานการณ์โควิด-19

 

     วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 ผู้ปฏิบัติงานตำบลบ้านสิงห์ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่แผ่นดิน ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้ “โครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดยการร่วมมือของกลุ่มรักษ์นางรองสีเขียวยั่งยืน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารการปกครองท้องที่ และศูนย์ประสานชุมชนสัมพันธ์ HUSOC มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทั้งนี้ร่วมฟังการเสวนาลั่นทุ่งสนั่นทั่วสามหนอง โดยเครือข่ายปราชญ์บุรีรัมย์และส่วนราชการ

 

 

     วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน  2564 เวลา 18.30 น. ประชุมเตรียมความพร้อมอบรมการรณรงค์การฉีดวัคซีนร่วมกัน ผ่านทาง Google Meet ห้องประชุม  วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน  2564  เวลา 17.00 – 20.30 น. ได้จัดเตรียม        สเปรย์แอลกอฮอล์ เพื่อนำแจกในพื้นที่ตำบลหนองโบสถ์ และในพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์ ตามลำดับต่อไป วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน  2564 เวลา 09.00 – 14.00 น. เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการให้ความรู้ความเข้าใจในการรณรงค์ให้เกิดการฉีดวัคซีนในพื้นที่ โครงการการแปรรูปขนมเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการณ์มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งรายละเอียดของโครงการฯ  จะเป็นการรับฟังการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันไวรัสโคโรนาและการเสริมสร้างสุขอนามัย “ The prevention of Corona Virus (COVID-19) and hygiene promotion ” จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสิงห์ หลังจากได้นำหน้ากากอนามัย สเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวนประมาณ 1000 ขวด  มามอบให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสิงห์ และผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทน ทั้ง 14 หมู่บ้าน ที่เข้าร่วมการอบรมตามโครงการฯ  และติดป้ายไวนิล จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสิงห์ และวัดโพธิ์คงคา  วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน  2564 เวลา 19.00 น. ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจร่วมกัน ในด้านการเข้าร่วมการแข่งขัน U2T HACKATHON 2021 ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ผ่านทาง Google Meet ห้องประชุมเพื่อวางแผนและจัดส่งส่งตัวแทนของกลุ่มลงสมัคร

 

     

จากปัญหาที่พบก็ยังคงเกิดจากการแพร่ระบาด ไวรัสโคโรนา-19 จึงทำให้การเก็บข้อมูลล่าช้า โดยกระผมได้รับผิดชอบออกเก็บแบบสอบถาม และจัดเก็บข้อมูล เพื่อบันทึกลงในระบบเก็บข้อมูล ในเขตพื้นที่ชุมชนที่รับผิดชอบ  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 19  จึงทำให้การลงพื้นที่เก็บข้อมูลเป็นไปด้วยความยากลำบาก จึงทำให้ต้องมีการวางแผนการลงพื้นที่  และอธิบายทำความเข้าใจกับผู้ที่ให้ข้อมูลเพื่อที่จะทำให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์

 

     ปัญหาที่พบ คือ การเก็บข้อมูลเกษตรกรไม่สามารถที่จะนำเราไปชี้จุด หรือพื้นที่ของตนได้ เนื่องจากพื้นที่ของเกษตรกรอยู่ห่างใกลจากตัวบ้านและด้วยภารกิจที่ต้องทำในแต่ละวันเกษตรไม่สดวกนำพาเราไปได้ และด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 จึงทำให้กังวลต่อการเดินทางบ้าง ผลกระทบที่เกิดขึ้นคนในชุมชนไม่สามารถที่ใช้ชีวิตได้ตามต้องการ ถึงแม้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้วก็ตาม สำหรับเดือนพฤษภาคม เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดที่เเพร่ระบาดมากขึ้น จึงมีการป้องกันที่มากขึ้นตามไปด้วย จากมาตราการต่าง ๆ พวกเราจึงได้สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมในตำบลบ้านสิงห์ ไม่ว่าจะเป็น ทางด้านเกษตรกรในท้งถิ่น ทางด้านพืชในท้องถิ่น ทางด้านสัตว์ในท้องถิ่น ด้านเเหล่งน้ำในท้องถิ่นเเละทางด้านร้านอาหารในท้องถิ่นและยังมีกิจกรรม การอบรมโลโก้และรูปแบบผลิตภัณฑ์ การลงชุมชนอัดวีดีโอ การปลูกป่า เป็นต้น ส่วนในเรื่องของพัฒนารูปแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์นั้น จะได้นำข้อมูลที่ได้มาศึกษาเเละพัฒนาทางด้านต่าง ๆ ทั้งหมดนี้เพื่อการต่อยอดผลิตภัณฑ์ของคนในตำบลบ้านสิงห์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

 

อื่นๆ

เมนู