ข้าพเจ้า นายปริวัติ จำเนียรกูล ( ประเภทบัญฑิตจบใหม่ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ) หลักสูตรการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาขนมไทย ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ผมได้นำแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อเก็บข้อมูลชุมชนและการป้องกันตนเองดังนี้

  1. วางแผนการเดินทางให้รอบคอบ คือ การลิสต์รายการหรือกิจกรรมที่ต้องทำ พร้อมกับการวางแผนการเดินทาง ผมจะมุ่งหน้าไปทำภารกิจแต่ละอย่างให้สำเร็จแบบเป็นขั้นตอน จะไม่เดินทางไปตรงโน้นแล้วลืมตรงนี้เด็ดขาด
  2. แต่งกายสู้ “โควิด” คือ การแต่งกายให้เหมาะสม ด้วยการใส่เสื้อคลุมก่อนออกจากบ้าน เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรคสัมผัสผิวพรรณและร่างกายเราระดับหนึ่ง โดยนาทีนี้เราต้องดูแลตนเองอย่างเต็มที่ สวมใส่เสื้อผ้าที่ธรรมดาอย่างเสื้อยืดกางเกงยีนส์ที่เน้นทะมัดทะแมง เพื่อสะดวกในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล
  3. พกเจล-สเปรย์แอลกอฮอล์-หน้ากากอนามัย คือ พกเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ที่ต้องสัมผัสกับสิ่งต่าง ๆ และสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี ที่สำคัญคือเวลาที่สวมใส่แล้ว ผมพยายามที่จะไม่นำมือไปหยิบ จับ หรือสัมผัสด้านนอกของหน้ากาก เพราะบริเวณนี้อาจมีเชื้อโรคติดอยู่
  4. อาบน้ำสระผมทันที  เมื่อ”โควิด-19″ มาใกล้ตัวขนาดนี้ผมจะต้องไปชำระล้างร่างกาย ด้วยการอาบน้ำสระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทันที

การปฏิบัติงานต่าง ๆ และเก็บข้อมูลชุมชนครั้งนี้

ได้มีการถ่ายทำวีดีโอในการส่งประกวาด และ ได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาเบื้องต้นของเกษตรกรในชุมชน ภูมิปัญญาที่นำมาปรับใช้ ความเชื่อในการดำเนินชีวิต และองค์ความรู้ด้านเศษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการทำการเกษตร รวมถึงชุดข้อมูลที่ทางโครงการให้ดำเนินการเก็บข้อมูลพื้นฐานของชุมชนในด้านต่าง ๆ โดยหมู่บ้านหนองสองห้องมีข้อมูลที่น่าสนใจ ได้แก่ เกษตรกรในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น และแหล่งน้ำในท้องถิ่น ทั้งสามประเภทนี้ถือได้ว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญอย่างยิ่งเพื่อที่จะพัฒนาชุมชน และที่สำคัญที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันคือการดูแลตนเองในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVD 19) โดยการเก็บแบบสอบถาม 06 การเก็บข้อมูลสำหรับที่พักอาศัย และสำหรับตลาดในชุมชน

การจัดทำวีดีโอในการส่งประกวาด ได้มีการคัดเลือกตัวแทนในกลุ่ม 5 คน ผมได้ถูกคัดเลือกมาถ่ายทำวีดีโอในครั้งนี้ด้วย และได้เป็นตัวแทนของเพื่อน ๆ ในการพรีเซ้นวีดีโอ ด้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาเบื้องต้นของเกษตรกรในชุมชน ภูมิปัญญาที่นำมาปรับใช้ ความเชื่อในการดำเนินชีวิต และองค์ความรู้ด้านเศษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการทำการเกษตร รวมถึงชุดข้อมูลที่ทางโครงการให้ดำเนินการเก็บข้อมูลพื้นฐานของชุมชนในด้านต่าง ๆ  และได้กล่าวถึงโครงการที่ได้มาทำให้ชุมชน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ขนม การช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ อย่างเต็มความสามารถเพื่อช่วย ชุมชนให้มีประสิทธิภาพที่สุด เท่าที่ทำได้

การเก็บข้อมูลเกษตรกรในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรให้มีความสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และสะดวกต่อการใช้งาน สามารถนำไปเผยแพร่ใช้ประโยชน์ได้ถูกต้องเหมาะสม และสามารถเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเกษตร เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่นเกษตรกรในท้องถิ่น การเก็บข้อมูลชุมชนเกี่ยวกับเกษตรกรในท้องถิ่น พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวเป็นหลัก และปลูกมันสำปะหลังลองลงมา โดยจากการสอบถามข้อมูล ได้บันทึกข้อมูล ชื่อเกษตรกร ที่อยู่ พิกัด และรายได้ โดยในส่วนของพิกัดนั้น ชาวบ้านชาวสวน และ เกษตรกรส่วนใหญ่มักจะใช้สวนมันสำปะหลังสวนผักในครัวเรือน และคอกสัตว์ เช่น สุกร วัว กระบือ และ ไก่ ในการบ่งบอกพิกัดเนื่องจากอยู่ใกล้บ้าน จากการสำรวจจึงได้ทราบถึงองค์ความรู้ ความสามารถ และความชัดเจนของคนในท้องถิ่น ที่ได้จากการสั่งสมประสบการณ์และการเรียนรู้มาเป็นระยะเวลายาวนานหรือช่วงระยะเวลาหนึ่ง และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและคุมค่า แล้วถ่ายทอดสืบต่อกันมาสำหรับใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งด้านการเกษตร เลี้ยงสัตว์ เกษตรกรจึงสามารถปรับตัว และดำรงชีวิตให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมอย่างเหมาะสมกับยุคสมัย

 

   

 

สัตวเลี้ยงในท้องถิ่น บ้านหนองขามโดยรวมแล้วเกษตรกรผู้เลี้ยงโค และ กระบือในชุมชุนมีมากถึง 60 ตัวขึ้นไป ซึ่งในแต่ละครัวเรือนจะมีวัวโดยเฉลี่ย 2-5 ตัวต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงวัว และยังมีการเลี้ยงสุกรในหมู่บ้านไม่น้อยก่วา 80 – 100 ตัว และยังมีการเลี้ยงไก่ เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตและขายทุกครัวเรือนในหมู่บ้าน  สังคมไทยมีวิถีชีวิตอยู่คู่กับการเกษตรมาอย่างยาวนาน แม้ในปัจจุบันจะมีความทันสมัยใด ๆ เข้ามาแต่บรรดาสัตว์เศรษฐกิจทั้งหลายก็ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับผู้เลี้ยง รวมถึงสร้างระบบเศรษฐกิจให้มีความแข็งแกร่งด้วย ซึ่งหากว่ากันตามตรงสัตว์ในเชิงเศรษฐกิจของบ้านเราก็มีตัวเลือกอยู่เยอะพอสมควร แต่สำหรับหมู่บ้านหนองขามนั้นสัตว์เศรษฐกิจ คือ โค กระบือ และ สุกร อย่างที่กล่าวเอาไว้ในเบื้องต้นว่าความสำคัญของสัตว์เศรษฐกิจหลัก ๆ แล้วคือการสร้างรายได้ให้กับผู้เลี้ยง  จึงบ่งบอกถึงความสำคัญในด้านนี้ถือว่าชัดเจนและตรงประเด็นมากที่สุด นั่นคือเกษตรกรหรือผู้เลี้ยงสามารถสร้างรายได้จากสัตว์เศรษฐกิจได้แบบตรง ๆ ตัว

แหล่งน้ำในชุมชน  จากการสอบถามข้อมูลชุมชนพบว่าข้อมูลการจัดการแหล่งน้ำในชุมชน มีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางอยู่ในชุมชนซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำที่ใช้อุปโภค และมีการจัดการน้ำโดยผู้นำชุมชน การเปิดน้ำหรือให้ใช้น้ำเป็นการใช้และมีการส่งท่อไปยังในครัวเรือนเพื่อให้ใช้ในกิจวัตรประจำวัน แต่ไม่ได้นำไปใช้ทางการเกษตรเนื่องจากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำนั้นมีเฉพาะเจาะจงไว้ให้ใช้เพื่ออุปโภค และในฤดูร้อนของทุกปีน้ำก็ไม่ค่อยพอใช้ ผู้นำในชุมชนจึงได้เพิ่มการเจาะบ่อน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อความต้องการของประชากรในชุมชน และ สามารถนำมาพัฒนานาปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน โดยมีผู้นำชุมชนเป็นผู้ขับเคลื่อนและวางแผนเพื่อให้มีน้ำไว้ใช้ตลอดทั้งปี

การเก็บข้อมูลสำหรับที่พักอาศัย  ประชาชนส่วนใหญ่ดูแลสุขภาพตนเองตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขกำหนด และมีการประเมินตนเอง คอยสังเกตอาการเบื้องต้นของคนในครอบครัวเมื่อมีอาการต่าง ๆ และเมื่อต้องไปทำกิจกรรมต่างพื้นที่ ก็จะสวมหน้ากากอานามัยตลอดเวลา แม้ว่าขณะนี้ประเทศไทยจะมีการทยอยฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVD 19) แล้วก็ตาม หากประมาท การ์ดตก ก็ยังมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ แต่ความรุนแรงของไวรัสโคโรนา 2019 (COVD 19) จะลดลง โดยขอให้ทุกคนในชุมชนให้ความสำคัญในมาตรการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัดและทำอย่างต่อเนื่อง โดยการสวมหน้ากาก – ล้างมือบ่อย ๆ – เว้นระยะห่าง และหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ชุมชนหรือที่ที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก รวมถึงสถานที่เสี่ยงต่าง ๆ เพื่อป้องกันการรับเชื้อและแพร่เชื้อให้กับคนในครอบครัว และลดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVD 19) ในชุมชนด้วย ส่วนในด้านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ได้ทำการร่วมมือกับ องค์การบริหารส่วนตำบล ในการควบคุมความเสี่ยง สำหรับคนในชุมชนตำบลบ้านสิงห์ ซึ่งได้มีสถาณที่กักตัวที่วัดโพธิ์คงคา สำหรับผู้ที่มากจากต่างจังหวัด เพื่อตรวจหาเชื้อ และกักตัวครบ และไม่มีผลติดโควิด จึงปล่อยกับสู่ครัวเรือนของตน

 ตลาดในชุมชน  การรับมือเหตุการณ์การแพร่ระบาดดำเนินการตามมารตการตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยมีการคัดกรองประชาชนทุกคนที่เข้ามาใช้บริการในตลาด ทั้งมีการวัดอุณหภูมิ เซ็นชื่อบันทึกการเข้าออก และการสวมหน้ากาก ในการเข้าซื้อของ ก็ต้องรักษาระยะห่างอย่างเคร่งคัด ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

สิ่งที่ได้เรียนรู้  ได้เรียนรู้ว่าความเสี่ยงมีอยู่ทุกเวลา ทุกสถานที่ และเกิดขึ้นได้กับทุกคน  มีโอกาสได้รับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหลากหลาย รุนแรงและไม่ปลอดภัยต่อชีวิต ดังนั้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการสร้างระบบของประเทศที่ดี มีประสิทธิภาพ จึงเป็นหัวใจสำคัญของการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ปัญหาเรื่องสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ทุกอย่างเกี่ยวข้องกันทั้งหมด เมื่อเกิดปัญหาโรคระบาดขึ้นจึงกระทบทุกระบบของประเทศ ได้เห็นประชาชนมีความสามารถในการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนบทบาทจากเริ่มแรกตื่นกลัวกลายเป็นการตื่นรู้ และมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการต่างๆ ของตัวเองและของชุมชนที่จะเสริมมาตรการของรัฐในรับมือกับการระบาดของไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนการปฏิบัติงานครั้งต่อไป

  1. วางแผนการเดินทางให้รอบคอบ คือ การลิสต์รายการหรือกิจกรรมที่ต้องทำ พร้อมกับการวางแผนการเดินทาง ผมจะมุ่งหน้าไปทำภารกิจแต่ละอย่างให้สำเร็จแบบเป็นขั้นตอน
  2. แต่งกายสู้ “โควิด” คือ การแต่งกายให้เหมาะสม ด้วยการใส่เสื้อคลุมก่อนออกจากบ้าน เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรคสัมผัสผิวพรรณและร่างกายเราระดับหนึ่ง โดยนาทีนี้เราต้องดูแลตนเองอย่างเต็มที่ สวมใส่เสื้อผ้าที่ธรรมดาอย่างเสื้อยืดกางเกงยีนส์ที่เน้นทะมัดทะแมง เพื่อสะดวกในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล
  3. พกเจล-สเปรย์แอลกอฮอล์-หน้ากากอนามัย คือ พกเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ที่ต้องสัมผัสกับสิ่งต่าง ๆ และสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี ที่สำคัญคือเวลาที่สวมใส่แล้ว ผมพยายามที่จะไม่นำมือไปหยิบ จับ หรือสัมผัสด้านนอกของหน้ากาก เพราะบริเวณนี้อาจมีเชื้อโรคติดอยู่
  4. งานที่เหลือต่อไปก็เป็นการออกแบบพัฒนาแปลรูปขนมตามแบบแผนที่ได้คุยและจัดอบรมย์ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ในวาระต่อไป
  1. เมื่อปฏิบัติงานตามที่วางแผนไว้แล้วก็นำผลการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์ หาทางแก้ไขปัญหา และนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในครั้งต่อ ๆ ไป

สุดท้ายนี้ผมขอเป็นกำลังใจให้ประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ และ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนในการบริหารงาน และ การจัดการกับปัญหา การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVD 19) ยังมีจำนวนผู้ป่วยอื่นอีกเป็นจำนวนมาก ในสถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน จึงมีภาระงานที่เพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งยังอยู่ในสถานะที่ มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ซึ่งมีโอกาสถึงแก่ชีวิตอย่างที่เห็น ขวัญและกำลังใจในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญ ในการที่จะเพิ่มพลัง เพิ่มความเข้มแข็ง ให้กับแพทย์ในด่านหน้าทั่วประเทศ และขอให้ผ่านพ้น และ นำพาประเทศกับมาสู่สภาวะปกติโดยเร็ว

 

อื่นๆ

เมนู