ข้าพเจ้า นางสาวพัชรียา ลามั่น ประเภทนักศึกษา  ตำบลบ้านสิงห์

หลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาขนมไทย HSO3

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเก็บข้อมูลในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หมู่ 2 บ้านหนองขาม ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจ หมู่ที่ 2 บ้านหนองขาม ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์   เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านหนองขาม จึงใคร่ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบทุกคำถามเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน

ข้าพเจ้าได้ทำการสำรวจข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน เกี่ยวกับภาวะด้านเศรษฐกิจ ด้านรายได้ของครัวเรือนและภาวะในด้านต่างๆของคนในชุมชน ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ ทำนา ปลูกมันสำปะหลัง เพื่อไว้อุปโภค บริโภคและจำหน่าย มีรายได้จากผลผลิตที่ได้จากการทำการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ และปัญหาสำคัญที่พบคือเรื่องน้ำ น้ำไม่เพียงพอต่อการใช้อุปโภค บริโภคและทำการเกษตร จากการสำรวจทรัพยากรในชุมชน พบว่ามีการปลูกต้นกล้วยเป็นจำนวนมาก ดังนั้น การแปรรูปกล้วย จึงเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน เช่น  การทำกล้วยฉาบ การทำขนมทองม้วน การทำขนมดอกจอก ซึ่งเป็นขนมขึ้นชื่อของบ้านหนองขาม

จากการสำรวจเก็บข้อมูลในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หมู่ 2 บ้านหนองขาม ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ให้ความร่วมมือในการสอบแบบสอบถามและได้ทราบถึงข้อมูลและรายละเอียดต่างๆภายในชุมชน พบว่า ชาวบ้านยังมีปัญหายากจนเนื่องจากมีแต่อาชีพเกษตรกรรม และมีปัญหาด้านน้ำที่มีไม่เพียงพอทำให้น้ำในหมู่บ้านไม่ค่อยไหล ในด้านขนมที่ขึ้นชื่อของบ้านหนองขามไม่ว่าจะเป็น ขนมทองม้วน ยังขาดตลาดในการจำหน่ายและต้นทุนค่าวัตถุดิบราคาสูง บรรจุภัณฑ์ยังไม่น่าสนใจ ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู