บทความประจำเดือน กันยายน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) “บ้านหนองโคลน” ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นายณัฐพงษ์ จงกล กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาขนมไทย รับผิดชอบลงพื้นที่ในหมู่ 11 บ้านหนองโคลน ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

 

กิจกรรมการอบรมการแปรรูปเพื่อสร้างความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์

กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการอบรมและปฏิบัติระหว่างวิทยากรจากสาขานวัตกรรมอาหารและแปรรูปกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจะยกระดับและต้องการเพิ่มมูลค่าให้กับขนมของตนเอง รวมทั้งผู้ดำเนินงานในตำบลทุกท่าน ผ่านช่องทางออนไลน์ Google Meet

ช่วงเช้า – เป็นการให้ข้อมูล พูดคุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากวิทยากรจากสาขานวัตกรรมอาหารและแปรรูป และมีการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ในการใส่ขนมกล้วยให้ดูน่าสนใจและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์

ช่วงบ่าย – วิทยากรจากสาขานวัตกรรมอาหารและแปรรูปได้พูดคุยให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำขนมบ้าบิ่นเอนำไปสู้การปรับเปลี่ยนและการพัฒนาขนมต่อไป จากนั้นวิทยากรและเจ้าของผลิตภัณฑ์ขนมบ้าบิ่นได้ลงมือทำขนม

                 ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการอบรมเชิงปฏิบัติในครั้งนี้

กล้วยฉาบ – มีการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยและน่าซื้อมากขึ้นในการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ทำให้ปริมาณของผลิตภัณฑ์ลดลงแต่ดูเยอะและน่าซื้อทำให้เป็นผลดีเกี่ยวกับการลดต้นทุนของผลิตภัณฑ์แต่เพิ่มมูลค่าให้กับขนมมากยิ่งขึ้น และเพิ่มซองสารกันชื้นใส่ไปในถุงขนมเพื่อให้ขนมมีระยะเวลาการเก็บรักษาเพิ่มมากขึ้น

ขนมบ้าบิ่น – มีการปรับเปลี่ยนสูตรเล็กน้อยเพื่อให้ดีต่อสุขภาพมากขึ้นเป็นการเพิ่มช่องทางให้กับผู้ที่อยากรับประทานแต่เป็นห่วงในเรื่องสุขภาพ โดยการลดการใช้น้ำมันพืชในการทอดและลดน้ำตาลลง

              ผลิตภัณฑ์ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสูตรเดิมคือมีการปรับให้มีการใช้น้ำมันในการทอดขนมบ้าบิ่นน้อยลงเพื่อให้ขนมไม่อมน้ำมันมากจนเกินไป ให้ดูน่ารับประทานและเพิ่มระยะเวลาการเก็บรักษาได้อีกด้วย และการไม่ใช้น้ำมันเลยโดยการทอดด้วยการใช้กระทะเชฟล่อน โดยวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีเนื่องจากเป็นการหลีกเลี่ยงการใช้น้ำมันพืชแต่ใช้น้ำมันจากมะพร้าวที่อยู่ในขนมแทน ทำให้การทอดขนมบ้าบิ่นด้วยวิธีนี้ดีต่อสุขภาพมากกว่าการใช้น้ำมันพืชและเป็นการเพิ่มคุณภาพให้กับขนมได้มากขึ้นอีกด้วย

สรุปกิจกรรมทั้งหมดที่ได้ทำตั้งแต่เริ่ม จนถึงปัจจุบัน

          – เก็บข้อมูลในชุมชนด้วยแบบสอบถามเพื่อหาแนวทางการพัฒนา ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เริ่มต้นการทำงานด้วยการเก็บข้อมูลจากการทำแบบสอบถามข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน เพื่อยกระดับในด้านการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์และทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนให้คนในชุมชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19)

          – ลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งให้ดำเนินการทำแบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และแบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 เพิ่มเติมตามจำนวนที่ได้รับมอบหมายของแต่ละกลุ่ม และได้เก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากการลงพื้นที่ทำแบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

          – ได้มีการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับขนมที่มีอยู่ในหมู่บ้านนั้น ๆ เพื่อนำข้อมูลต่าง ๆ มาต่อยอด แก้ไข และพัฒนาขนมไทย ของกลุ่มการแปรรูปขนมไทย ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 

          – เข้าร่วมการอบรมร่วมกันแสดงความคิดเห็นและออกแบบผลิตภัณฑ์ ในการจัดการอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปขนมของตำบลบ้านสิงห์ ในการประชุมในครั้งนี้มีชาวบ้านที่มีผลิตภัณฑ์ของตนเองและต้องการยกระดับและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่ตนเองมีให้เพิ่มมูลค่าและสามารถตีตลาดให้กว้างมากขึ้น มีชาวบ้าน 2 กลุ่มด้วยกันคือ กลุ่มขนมกล้วยฉาบ และกลุ่มขนมบ้าบิ่น ในการอบรมในครั้งนี้ผู้ดำเนินงานได้แบ่งกลุ่มกันตามกลุ่มขนมและได้ร่วมกันออกแบบตราของบรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจเป็นเอกลักษณ์และมีช่องทางการติดต่อที่หลากหลายมากขึ้น

           – ได้เข้าร่วมกิจกรรม covid-19 week ณ โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านสิงห์เพื่อป้องกัน และเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค และมีการถ่ายทำวีดีโอของตำบลบ้านสิงห์เป็นวีดีโอ “รณรงค์การฉีดวัคซีนเพื่อลดการระบาดโควิด”

           – ได้เป็นตัวแทนกลุ่ม hackathon เพื่อจัดทำวิดีโอส่งเข้าประกวด ในหัวข้อ การวิเคราะห์และพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์

           – ลงพื้นที่เพื่อทำแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (Emerging infectious diseases) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ในพื้นที่บ้านหนองโคลน ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

           – ลงพื้นที่เพื่อบริจาคของในนามของโครงการ U2T ให้กับศูนย์กักกันในพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

           – ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประจำเดือนสิงหาคม โดยเป็นการเก็บข้อมูลตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและวัฒนธรรม (อว.) กำหนด ให้มีการเก็บข้อมูลประจำเดือน โดยการเก็บแบบสำรวจ สำหรับที่พักอาศัย และการเก็บแบบสำรวจ สำหรับตลาด ซึ่งในการเก้บข้อมูลประจำเดือนนี้เป็นการประเมินก่อนเริ่มโครงการในการลงพื้นที่เพื่อทำการดำเนินงานในการพัฒนาขนมไทยตามหลักสูตรต่อไป เพื่อประเมินสถานการณ์และความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่

                ในการทำงานแต่ละครั้งล้วนแต่มีการวางแผนการทำงานนำไปสู่การสรุปงานเพื่อให้งานที่ทำนั้นประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เช่นเดียวกับในการทำงานในครั้งนี้ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันกับทีมผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน ซึ่งการวางแผนงานและการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบทำให้การทำงานร่วมกันสามารถลุล่วงไปด้วยดี ไม่เกิดความขัดแย้งต่อกัน และเกิดมิตรภาพใหม่เกิดขึ้นจากการทำงานในครั้งนี้

              ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในครั้งนี้คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การทำงานร่วมกันกับผู้อื่น การมีความคิดสร้างสรรค์ รวมไปถึงการวางแผนการทำงานที่ดีจากเดิมขึ้นเรื่อย ๆ นอกเหนือจากงานที่ได้รับมอบหมายก็มีกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นกิจกรรมจิตอาสา ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ทำให้ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านได้มีการทำกิจกรรมร่วมกันมากขึ้น และเป็นการที่จะทำให้ทุกคนมีทัศนคติที่ดีขึ้นจากการทำกิจกรรมจิตอาสา

               ปัญหา/อุปสรรคที่พบในการปฏิบัติงานคือการลงพื้นที่ในแต่ละครั้งจำเป็นต้องมีการเสี่ยงอันตรายจากโรค เนื่องจากสถานการณ์ในช่วงนี้ทุกพื้นที่ต้องเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับโรคโควิด-19

              วิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อทำให้การปฏิบัติงานลุล่วงไปได้ด้วยดีคือการป้องกันตนเองอย่างดีที่สุด ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งต่าง ๆ รวมไปถึงการทำห้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุด

อื่นๆ

เมนู