HS03-บ้านสระหมูเก็บข้อมูลในพื้นที่ ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง

การทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน กันยายน

ดิฉัน นางสาวธนัชพร สมใจเรา กลุ่มประชาชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง หลักสูตรการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาขนมไทย รับผิดชอบลงพื้นที่ในหมู่ 6 บ้านสระหมู ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กำลังเกิดขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จึงจำเป็นต้องร่วมงานกันในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2564

มีกิจกรรมการแปรรูปเพื่อสร้างความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูปมาให้ความรู้ที่ครั้งนี้ด้วย ผ่านทางช่องทางออนไลน์ เพื่อลดการรวมตัวกันเป็นจำนวนมากในสถานการณ์ตอนนี้ กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากเดือนที่ผ่านมาเพื่อให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

กล้วยฉาบ – เจ้าของผลิตภัณฑ์ คือ แม่อารมณ์ จากเดิมแม่อารมณ์ได้ทำผลิตภัณฑ์ที่มาจากกล้วยอยู่แล้วโดยการแปรรูปให้เป็นกล้วยฉาบรสชาติต่าง ๆ เช่น กล้วยอบเนย กล้วยเบรกแตก กล้วยฉาบโรยเกลือ กล้วยฉาบปาปริกา แต่ต้องการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของตนเองและตลาดรองรับที่กว้างมากขึ้น

อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูปได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ให้มีขนาดที่แตกต่างกันหลากหลายขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับขนมกล้วยฉาบและสามารถวางจำหน่ายตามร้านค้าต่าง ๆ ที่ทำให้คนรู้จักมากขึ้น

 

 

ขนมบ้าบิ่น – เจ้าของผลิตภัณฑ์ คือ แม่มาลี จากเดิมแม่มาลีนั้นทำขนมบ้าบิ่นขายในพื้นที่และทำตามออเดอร์ต่าง ๆ ตามโอกาส ด้วยสูตรขนมบ้าบิ่นของแม่มาลีนั้นเป็นสูตรโบราณ และมีวิธีการทำที่โบราณทำให้ขนมบ้าบิ่นเป็นที่นิยมในพื้นที่ แต่แม่มาลีต้องการตลาดที่กว้างมากขึ้น และวิธีการเก็บรักษาขนมที่ยาวนานมากขึ้น รวมทั้งขนมบ้าบิ่นเป็นขนมโบราณจึงอยากทำให้ขนมเป็นที่นิยมของทุกเพศทุกวัย

อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูปได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสูตรและวิธีการทำขนมโดยการลดการใช้น้ำมันพืชในการทอดขนมบ้าบิ่น เพื่อให้เป็นอีกทางเลือกให้แก่คนที่รักสุขภาพ รวมทั้งเป็นอีกวิธีที่ทำให้ขนมบ้าบิ่นสามารถเก็บรักษาได้นานกว่าการใช้น้ำมัน และให้ขนมบ้าบิ่นดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น

 

จากการดำเนินงานในครั้งนี้ทำให้ผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม คือ

กล้วยฉาบ – มีการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นและดูน่าสนใจ

ขนมบ้าบิ่น – มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบบางอย่างและการลดการใช้น้ำมันในการผลิต

 

กิจกรรมที่ได้ทำตั้งแต่เริ่ม จนถึงปัจจุบัน

– แบ่งพื้นที่และหน้าที่ความรับผิดชอบในการลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลจากการทำแบบสอบถามระดับบุคล ครัวเรือนและชุมชน (แบบฟอร์ม01) และแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 (แบบฟอร์ม02) เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจให้กับชุมชน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

–  เก็บข้อมูลเพิ่มเติมและลงพื้นที่อีกตามจำนวนที่ได้รับมอบหมาย แบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และแบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 และการเก็บแบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

– เข้าร่วม “พิธียกเสาเอก-เสาโท” เพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนางรอง ณ บ้านโคกว่าน ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

– ประชุมและพูดคุยเกี่ยวกับการแปรรูปขนมในพื้นที่เพื่อการพัฒนาและหาแนวทางการทำขนมให้เป็นที่รู้จักกว้างมากขึ้นและเป็นเอกลักษณ์เป็นขนมที่ขึ้นชื่อในตำบล

– ได้เรียนและอบรมตามหลักสูตรพัฒนาทักษะตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

การพัฒนาทักษะผ่านระบบ e-Learning (อบรมด้วยตนเอง) ตามที่โครงการฯ กำหนด ไว้ 4 ด้าน

  1.     ด้านดิจิทัล Digital Literacy
  2.     ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy
  3.     ด้านการเงิน Financial Literacy
  4.     ด้านสังคม Social Literacy

–  มีการจัดงานบุญผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนออนไลน์ “ยักษ์จับโจน”  ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมงานจะได้ร่วมงานและรับฟังการบรรยายจากวิทยากร  2 ท่านด้วยกัน คือ ท่าน ดร. ยักษ์ วิวัฒน์ ศีลยกำธร และท่านอาจารย์โจน จันได โดยมีการถ่ายทอดสดพร้อมกันทั่วโลกสดผ่านช่อง HOSOC-BRU Channel ทาง Youtube

–  ได้จัดการอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปขนมของตำบลบ้านสิงห์ โดยได้ให้ผู้ดำเนินงานประสานงานไปยังตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านที่มีการทำขนมและสนใจเกี่ยวกับการยกระดับสินค้าของตนเองให้มาเข้าร่วมในการอบรมในครั้งนี้

–  กิจกรรม Covid-19 Week ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้สิ่งที่ต้องทำคือการถ่ายทำวิดีโอเพื่อเป็นสื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Covid-19 ในพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลังจากการถ่ายทำวิดีโอเสร็จสิ้นผู้ดำเนินงานทุกคนได้ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสิงห์ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค

–  ร่วมกันปลูกต้นไม้ใน “โครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา ๒๔๖๔ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

– เนื่องจากที่ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ไปแล้วในวันที่ 26 นั้น อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ให้ตัวแทน 5 คนไปลงพื้นที่ติดตามและดูแลต้นไม้ที่ปลูกว่าเป็นอย่างไรบ้าง

– จัดอบรมการรณรงค์ฉีดวัคซีน covid-19 โดยมีการอบรม ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

–  เก็บข้อมูลนั้นได้เก็บข้อมูลประจำเดือน มิถุนายน และเดือน กรกฎาคม แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (Emerging infectious diseases)

– ได้ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

 

ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมามีการบวนการในการนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน คือการวิเคราะห์งานที่รับมอบหมาย การวางแผนในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน และการประเมินผลการทำงาน หลักการเหล่านี้ทำให้การปฏิบัติงานในแต่ละเดือนประสบความสำเร็จและผ่านไปด้วยดี รวมไปถึงการแบ่งหน้าที่การทำงานในการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นทำให้ผลงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้เกิดประสบการณ์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้งความรู้ที่ได้จากการคิดวิเคราะห์การวางแผนงานให้ลุล่วงไปด้วยดี การทำงานเป็นกลุ่มโดยการแบ่งหน้าที่ตามความถนัดของแต่ละคน และการมีจิตอาสาในการทำสิ่งต่าง ๆ ให้กับผู้อื่น

ปัญหา/อุปสรรคที่ท่านพบในการปฏิบัติงาน หลักคือความปลอดภัยในการลงพื้นที่ เพราะการลงพื้นที่คือการพบเจอผู้คนเพื่อสอบถามข้อมูล เนื่องจากสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ทำให้การทำงานเป็นไปด้วยความยากลำบาก

วิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อทำให้การปฏิบัติงานลุล่วงไปได้ด้วยดี คือ การตั้งใจทำงานให้สุดความสามารถ และเข้ากับคนอื่นให้ดี รวมไปถึงการป้องกันตนเองจากเชื้อโควิด -19 ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

อื่นๆ

เมนู