การปฏิบัติงานห้องฝ่ายบริหารการปกครองอำเภอชำนิของเดือนตุลาคม

การปฏิบัติงานและงานที่ได้รับมอบหมายในช่วงเดือน 20 กันยายน – 15 ตุลาคม 2564

วันที่ 20 กันยายน 2564

     – จัดทำเอกสารขออนุญาตจัดงาน

     – จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม

     – ตรวจสอบเอกสารประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน เดินเอกสาร

     – เกษียนหนังสือ

          1. เรื่อง การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน

          2. เรื่อง ให้สอบผู้ปกครองท้องที่ก่อนออกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดิน

วันที่ 21  กันยายน 2564

     – พิมพ์หนังสือนำส่ง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

     – ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

     – ประทับตราสิงห์ในบัตรเลือกผู้ใหญ่บ้าน รันเลขในบัตรเลือกผู้ใหญ่บ้าน

     – จัดทำเอกสารขออนุญาตจัดงาน

วันที่ 22 กันยายน 2564

– พิมพ์เอกสาร

  – จัดเก็บเอกสาร

วันที่ 23 กันยายน 2564

     – จังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรม “ปลูกป่า ปล่อยปลา สู่ชีวิตและป่าไม้ที่ยั่งยืน” โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร ภายใต้การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)

          วันนี้ 23 ก.ย. 64 เวลา 09.30 น.นาย ไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายสุภาพ เกิดบุญ สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ นายสรันย์ พานจันทร์ นายอำเภอชำนิ นายถนอม แก้วแจ่มจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองปล่อง ประมงจังหวัด ป่าไม้จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนสหกรณ์และ  กลุ่มเกษตรกร ร่วมกันทำกิจกรรม “ปลูกป่า ปล่อยปลา      สู่ชีวิตและป่าไม้ที่ยั่งยืน” โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร ภายใต้การจัดที่ดิน   ทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) โดยคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ระดับจังหวัด ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมพัฒนาอาชีพในพื้นที่ คทช. ที่ได้มีการจัดตั้งเป็นสหกรณ์ จึงได้จัดกิจกรรม “ปลูกป่า ปล่อยปลา สู่ชีวิตและป่าไม้ที่ยั่งยืน” ในพื้นที่ คทช. ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร      จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อรณรงค์ เชิญชวนให้สมาชิกสหกรณ์ เกษตรกรทั่วไป จัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรร และพื้นที่รกร้างให้เกิดประโยชน์ เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรสหกรณ์ รวมทั้งบุตรหลาน/เยาวชนสหกรณ์รุ่นใหม่ได้มีจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ และสร้างแหล่งอาหารตามธรรมชาติในอนาคต พร้อมทั้งส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสำหรับพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรให้กับเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร ภายใต้การจัดที่ดินทำกิน ให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ทำเลเลี้ยงสัตว์ทุ่งประเทียน้อย ตำบลหนองปล่อง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ และมีจำนวนราษฎรที่ได้ใช้ประโยชน์ 445 คน จำนวนแปลง 631 แปลง พื้นที่ 2,439 – 3 – 41 ไร่ และได้จัดตั้งเป็นสหกรณ์ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560  ชื่อว่า “สหกรณ์จัดที่ดินทุ่งประเทียน้อยหนองปล่อง จำกัด” และในการดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีในการที่ จะส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่รู้จักการรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังเป็นการสร้างเสริมองค์ความรู้ และให้เกษตรกรได้ตระหนักและสร้างจิตสำนึกรักในพื้นที่ที่ได้รับจัดสรรและสร้างแหล่งอาหารเพื่อการดำรงชีพในอนาคต รวมถึงพลังของสหกรณ์จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้พี่น้องเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเอง และพัฒนาส่งเสริมอาชีพในด้านต่าง ๆ                ให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

                                                                                         

วันที่ 24 กันยายน 2564

     – จัดเก็บเอกสาร ใบแต่งตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน

     – เตรียมบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน ต.เมืองยาง บ้าน ส้มป่อย และ บ้านตาเก็ม

     – จัดเตรียมจัดทำอุปกรณ์การเลือกผู้ใหญ่บ้าน

     – จัดทำเอกสารขออนุญาตจัดงาน

วันที่ 27 กันยายน 2564

     – จองคำสั่ง จัดสถานที่ประชุมประจำเดือนตุลาคม

                 

     – ประทับตราสิงห์ในบัตรเลือกผู้ใหญ่บ้าน รันเลขในบัตรเลือกผู้ใหญ่บ้าน

     – จัดทำเอกสารขออนุญาตจัดงาน

วันที่ 28 กันยายน 2564

     – วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. นายสรันย์ พานจันทร์ นายอำเภอชำนิ นำผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อส. และ ประชาชน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564 ณ บริเวณหน้าเสาธงของที่ว่าการอำเภอชำนิ โดยดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

            

     – ประชุมประจำเดือนตุลาคม รับหน้าที่อยู่จุดคัดกรอง และ เสิร์ฟน้ำ หัวหน้าส่วนราชการและกำนันผู้ใหญ่บ้าน

               

     – พิมพ์เอกสาร

          1. เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์เกี่ยวกับระยะเวลาในการยื่นคำขอรับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรณีเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินถึงแก่ความตาย

วันที่ 29-30 กันยายน 2564

     – ประทับตราสิงห์ในบัตรเลือกผู้ใหญ่บ้าน รันเลขในบัตรเลือกผู้ใหญ่บ้าน

     – เตรียมอุปกรณ์เลือกผู้ใหญ่บ้าน

     – จองคำสั่ง 8 คำสั่ง

     – ทำตารางนับคะแนนเลือกผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 1 ตุลาคม 2564

     – เตรียมอุปกรณ์เลือกผู้ใหญ่บ้าน

     – ประทับตราสิงห์ในบัตรเลือกผู้ใหญ่บ้าน รันเลขในบัตรเลือกผู้ใหญ่บ้าน

     – จัดทำเอกสารขออนุญาตจัดงาน

วันที่ 4 ตุลาคม 2564

     – ติดประกาศรับสมัครเลือกผู้ใหญ่บ้าน

     – เกษียนหนังสือที่ดิน

          1. ขอรังวัด สอบเขต (ระหว่างจำนอง)

          2. ขอรังวัด สอบเขต

          3. ยื่นคำขอรังวัด ออกโฉนดที่ดิน

     – จัดทำเอกสารขออนุญาตจัดงาน

วันที่ 5 ตุลาคม 2564

     – เกษียนหนังสือ

          1. เรื่อง การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน

          2. เรื่อง ให้สอบผู้ปกครองท้องที่ก่อนออกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดิน

     – ร่วมรับของบริจาคจากตำบลเมืองยาง เพื่อนำไปมองให้ 2 หมู่บ้านในตำบลช่อผกา ที่ทำการปิดหมู่บ้าน เนื่องจากมีการติดเชื้อในหมู่บ้านเป็นจำนวนมาก

                               

     – พิมพ์เอกสาร

          1. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ

          2. เรื่อง ประกาศกฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย พ.ศ.๒๕๖๔

     – เขียน รายชื่อ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และ สารวัตรกำนัน ที่ได้รับการแต่งตั้ง ลงในทะเบียนคุมหนังสือสำคัญ            (ใบตราตั้ง) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบล

วันที่ 6 ตุลาคม 2564

     – ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

     – สแกนเอกสารส่งปกครองจังหวัด

     – จัดเก็บเอกสารใบตราตั้ง สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง

     – ติดคำสั่งแต่งตั้งสารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง

     – ติดปิดประกาศเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 หมู่ 7 ต. เมืองยาง

วันที่ 7 ตุลาคม 2564

     – เกษียนหนังสือ

          1. เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบประวัติ

          2. เรื่อง ประกาศกฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย พ.ศ.๒๕๖๔

     – แจ้งเวียนหนังสือ

วันที่ 8 ตุลาคม 2564

     – ลงพื้นที่ตรวจสอบสนามไก่ชนเพื่อต่ออายุสนามไก่ ต.ละลวด

                                

     – ติดประกาศผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 7 ต.เมืองยาง

     – ติดคำสั่งผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 7 ต.เมืองยาง

     – จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับธรรมาภิบาลภาคประชาสังคม ในระดับการปกครองท้องที่

     – จัดทำเอกสารขออนุญาตจัดงาน

วันที่ 11 ตุลาคม 2564

     – เสิร์ฟน้ำคณะกรรมการที่มาประชุมตรวจสอบคุณสมบัติผู้สัมครผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 7 ต. เมืองยาง

     – จัดสถานที่หอประชาชนเตรียมงานพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร          มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2564

                          

                           

วันที่ 12 ตุลาคม 2564

     – ทำตารางนับคะแนน เลือกผู้ใหญ่บ้าน ต.เมืองยาง หมู่ 3 หมู่ 7

     – จัดทำเอกสารขออนุญาตจัดงาน

     – ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

     – ออกเลขหนังสือ

          1. เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์เกี่ยวกับระยะเวลาในการยื่นคำรับที่ดินจาการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกรณีเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินถึงแก่ความตาย

          2. เรื่อง ประชาสัมพันธ์แบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

     – สแกนเอกสารส่ง

          1. เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์เกี่ยวกับระยะเวลาในการยื่นคำรับที่ดินจาการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกรณีเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินถึงแก่ความตาย

           2. เรื่อง ประชาสัมพันธ์แบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ 13 ตุลาคม 2564

     – เข้าร่วมพิธี พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ศาลาประชาคมอำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

  กำหนดการ

          พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ศาลาประชาคมอำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

  เวลา 08.15     – ผู้เข้าร่วมพิธีเดินทางถึงสถานที่จัดพิธี

                        – ผู้ร่วมพิธีเข้าประจำจุดยืนตามลำดับ

  เวลา 08.30     – นายอำเภอชำนิ เดินทางถึงสถานที่จัดพิธี และเข้าประจำจุดยืน

                        – นายอำเภอชำนิและผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

                   – นายอำเภอชำนิวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

                   – นายอำเภอชำนิ กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

                   – นายอำเภอชำนิและผู้ร่วมพิธียืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นเวลา ๘๙ วินาที

                   – นายอำเภอชำนิและผู้ร่วมพิธี ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร         มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 14 ตุลาคม 2564

     – กรอกคะแนนการเลื่อนขั้นเงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ

     – จัดทำเอกสารขออนุญาตจัดงาน

     – ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

     – สแกนเอกสารส่งปกครองจังหวัด

     – แจ้งเวียนหนังสือ

วันที่ 15 ตุลาคม 2564

  – จองคำสั่ง

  – เช็คของกฐินที่จะนำไปทอดกฐินที่วัดตาเหล็ง

  – เกษียนหนังสือ เรื่อง ขออนุเคราะห์ข้าราชการเป็นกรรมการเลือกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 ตำบล เมืองยาง

       

 

อื่นๆ

เมนู