1. หน้าแรก
 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 3. HS03 - ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง
 4. การปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์ อบรมการป้องกันตนเองที่ทำจากสมุนไพร แบบสอบถาม U2T-SROI ติดตามประเมินผล และการจัดเก็บข้อมูลในประจำเดือนตุลาคม

การปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์ อบรมการป้องกันตนเองที่ทำจากสมุนไพร แบบสอบถาม U2T-SROI ติดตามประเมินผล และการจัดเก็บข้อมูลในประจำเดือนตุลาคม

ดิฉัน นางสาวพรสวรรค์ โกศล ( กลุ่มนักศึกษา )  

การปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือนตุลาคม 2564

1. วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 ประชุมแผนการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคมและแผนการปฏิบัติงานในเดือนถัดไป แนะนำผู้ปฏิบัติงานใหม่และแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบงานประจำหมู่บ้าน การลงเวลาปฏิบัติงานลงเข้างานและลงออกงาน การอบรมทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการเงิน ด้านดิจิทัล ด้านภาษาอังกฤษ และด้านสังคม แนะนำวิธีการเขียนบทความประจำเดือน การใช้คำ การใช้ภาษาในการเขียนบทความ

       ชี้แจงแผนการปฏิบัติงานในการลงพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์ ได้แก่ กิจกรรมอบรมการป้องกันตนเองที่ทำจากสมุนไพร กิจกรรมประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาดแปรรูปขนมไทย กิจกรรมอบรมการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการติดตามผลหลังจากอบรม กิจกรรมการพัฒนา คือ ด้านการอาชีพหรือผลิตภัณฑ์ ด้านสุขภาพ ด้านยกระดับการท่องเที่ยว และด้านจิตอาสาสิ่งแวดล้อม

 

 

2. วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 มีเนื้อหาในการประชุม ดังนี้

       1) การติดตามการอบรม 4 ทักษะ ของผู้ปฏิบัติงานใหม่

       2) ประชุมชี้แจงการลงพื้นที่เพื่ออบรมในวันที่ 15 ตุลาคม 2564  เป็นการทำสเปรย์กันยุงสมุนไพร น้ำมันเหลือง ยาหม่องไพล โดยมีการนัดหมายกลุ่มนักศึกษาเพื่อมาจัดเตรียมสาร และสมุนไพรที่จะใช้ในการอบรมสาธิต

       3) การประกวดภาพถ่ายหรือภาพที่ประทับใจ โดยแต่ละตำบลมีอาหารประจำท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตำบลอย่างไร

       4) แบบสอบถาม U2T-SROI เป็นแบบสอบถามโครงการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T เพื่อนำผลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาพิจารณาสำหรับการวางแผนของโครงการ

       การตอบแบบสอบถาม การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการ ฯ และสามารถนำผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไปใช้ 1) พัฒนา Framework ของการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SIA/SROI) ที่เหมาะสม 2) ประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI) ของโครงการ เพื่อตอบโจทย์ความคุ้มค่าของการลงทุนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม รวมทั้งนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนากลไกการบริหาร การติดตามและการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact Assessment : SIA / Social Return on Investment : SROI) โดยการเก็บข้อมูลแบบสอบถามครั้งนี้จะเก็บข้อมูลจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วยเสียในการดำเนินโครงการทั้งหมด 11 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 11 แบบสอบถาม ทั้งนี้ คณะผู้เก็บข้อมูลได้ทำการศึกษาถึงข้อมูลของการดำเนินโครงการ ฯ เพื่อกำหนดขอบเขตในการดำเนินการสอบถามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ และนำไปสู่การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ทั้งรูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) และแบบสอบถาม (Questionnaires) หลังจากการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือกระบวนการเก็บข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นหลักสำคัญของฐานข้อมูลที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดโครงการในอนาคตต่อไป

3. วันที่ 8, 9 และ 14 ตุลาคม 2564 นักศึกษาเตรียมสมุนไพร ซึ่งสมุนไพรที่จัดเตรียม คือ ตะไคร้หอมและผิวมะกรูดหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ เพื่อนำไปใช้ในการหมักเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ปอกเปลือกไพลและขมิ้นสำหรับการทำน้ำมันไพล

การเตรียมสมุนไพรวันที่ 8 ตุลาคม 2564

 

การเตรียมสมุนไพรวันที่ 9 ตุลาคม 2564

 

การเตรียมสมุนไพรวันที่ 14 ตุลาคม 2564

4. วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 อบรมการป้องกันตนเองที่ทำจากสมุนไพร ณ ศาลาประชาคม หมู่บ้านหนองบัวราย ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ วิทยากรที่บรรยายการอบรม ดร.สุกัญญา ทองขัน และ ดร.สุภาวรัตน์ ทัพสุริย์ อาจารย์จากสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งการอบรมที่มีการสาธิต คือ สเปรย์กันยุงสมุนไพร น้ำมันเหลือง และยาหม่องไพล วิธีการทำดังนี้

ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

 1. สเปรย์กันยุงสมุนไพร

ส่วนประกอบ

 • เอทิลแอลกอฮอล์ 1 ลิตร
 • ตะไคร้หอมหั่นฝอย 100 กรัม
 • ผิวมะกูด 50 กรัม
 • การบูร 50 กรัม

วิธีทำ

 1. นำตะไคร้หอมและเปลือกมะกูดหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ นำมาห่อด้วยผ้าขาวบาง
 2. แช่มะกรูดและตะไคร้ในเอทิลแอลกอฮอล์ เติมการบูร 50 กรัม ปิดฝาหมักทิ้งไว้ 1 สัปดาห์ (เขย่าทุกวัน)
 3. กรอกใส่ขวดพร้อมนำใช้งาน

 

 1. น้ำมันเหลือง

การเตรียมน้ำมันไพล

ส่วนประกอบ

  • ไพล 200 กรัม
  • ขมิ้น 50 กรัม
  • น้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันปาล์ม 100 กรัม

วิธีทำ

              นำไพลและขมิ้นที่แก่จัด มาปลอกเปลือกไพลและขมิ้นหั่นเป็นชิ้นบาง (คล้ายกับการทำกล้วยฉาบ) จากนั้นนำไปทอดในน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันปาล์ม โดยใช้ไฟกลาง จนกระทั่งไพลและขมิ้นกรอบเหลือง (ระวังอย่าให้ไหม้) กรองเอาน้ำมันจะได้น้ำมันไพล (จะได้ประมาณ 70-80 มิลลิลิตร)

ส่วนประกอบของน้ำมันเหลือง

 • เมนทอล 120 กรัม
 • การบูร 80 กรัม
 • พิมเสน 40 กรัม
 • น้ำมันไพล 200 มิลลิลิตร

วิธีทำ

              ผสมเมนทอล การบูร และพิมเสน คนให้ละลาย (ถ้าละลายไม่หมดสามารถเพิ่มเมนทอลลงไปทีละน้อย) แล้วจึงเติมน้ำมันไพล และเทลงขวดเพื่อนำไปใช้งาน

 

 1. ยาหม่องไพล

ส่วนประกอบ

 • วาสลิน 120 กรัม
 • พาราฟิน 80 กรัม
 • น้ำมันไพล 60 มิลลิลิตร
 • พิมเสน 20 กรัม
 • เมนทอล 20 กรัม
 • การบูร 20 กรัม
 • น้ำมันยูคาลิปตัส 30 มิลลิลิตร
 • น้ำมันระกำ 100 มิลลิลิตร

วิธีทำ

 1. ชั่งตวงพาราฟินและวาสลินภาชนะ แล้วนำมาให้ความร้อน จะสังเกตเห็นว่าพาราฟินและวาสลินจะเริ่มละลาย (เปลี่ยนเป็นสีใส)
 2. ผสมเมนทอล การบูร พิมเสน น้ำมันระกำ น้ำมันยูคาลิปตัส และน้ำมันไพล คนจนสารละลายเป็นเนื้อเดียวกัน
 3. เมื่อพาราฟินและวาสลินใสจนเป็นเนื้อเดียวกันให้เติมของผสมระหว่างเมนทอล การบูร พิมเสน น้ำมันระกำ และน้ำมันยูคาลิปตัส จากข้อ 2) แล้วคนให้เป็นเนื้อเดียวกัน
 4. เทสารละลายที่ได้ใส่ภาชนะที่บรรจุยาหม่อง ตั้งทิ้งไว้จนยาหม่องแข็งตัว

หมายเหตุ

 1. ไม่ควรใช้ความร้อนที่สูงเกิน จะทำให้กลิ่นระเหยหมดและอาจทำให้เกิดไฟลุกไหม้ได้
 2. การให้ความร้อนที่มีเปลวไฟ ให้ทำการตุ๋นในน้ำร้อนเพื่อป้องกันการเกิดไฟลุกไหม้
 3. สามารถปรับเพิ่มได้ตามอัตราส่วน เมื่อต้องการยาหม่องในปริมาณที่มากขึ้น

 

เกร็ดความรู้

 1. การบูร มีลักษณะเป็นเกล็ดสีขาว ออกฤทธิ์ร้อน สรรพคุณช่วยบรรเทาโรคตาแดง ขับเสมหะ ขับลม
 2. เมนทอล มีลักษณะเป็นผลึกสีขาว มีกลิ่นหอม บรรเทาอาการหวัด คัดจมูก แก้ไข้ แก้ไอ ลดการอักเสบในลำคอ บรรเทาอาการปวดศีรษะ
 3. พิมเสน มีลักษณะเป็นเกล็ดสีขาวขุ่น มีกลิ่นหอม ใช้สูดดม แก้วิงเวียนศีรษะ ใช้ทาแก้ปวดเมื่อยแก้เคล็ดขัดยอก
 4. พาราฟิน ใช้เป็นส่วนผสมเพื่อทำให้น้ำมันแข็งตัว
 5. วาสลิน ใช้เป็นส่วนผสมเพื่อทำให้เกิดความลื่นมัน แสะดวกในการทานวด
 6. น้ำมันระกำ เป็นน้ำมันใส มีกลิ่นหอม มีสรรพคุณแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ แก้เคล็ดขัดยอก
 7. น้ำมันยูคาลิปตัส สรรพคุณแก้หวัดคัดจมูก ขับเสมหะ ขับลม แก้โรคหอบหืด

 

ภาพบรรยายกาศการอบรม

 

 

5. แบบสอบถาม U2T-SROI โครงการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T จากการมอบหมายงานโดยให้แต่ละคนกรอกข้อมูลในระบบตามกลุ่มที่ได้รับหมาย ซึ่งข้าพเจ้าได้กลุ่มเป้าหมายครอบครัวลูกจ้าง

 

6. การเก็บข้อมูลที่ได้รับผิดชอบ การลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อสำรวจข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลลงใน U2T Tracker ซึ่งมีรายละเอียดการมอบหมายงานประจำเดือนตุลาคม ดังนี้

 1. การเก็บข้อมูลกลุ่มที่พักอาศัย

1.1.1 กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ เก็บข้อมูลที่พักอาศัยจำนวน 50 หลังคาเรือน

1.2.1 กลุ่มประชาชน เก็บข้อมูลที่พักอาศัยจำนวน 30 หลังคาเรือน

1.3.1 กลุ่มนักศึกษา เก็บข้อมูลที่พักอาศัยจำนวน 20 หลังคาเรือน

 1. การเก็บข้อมูลกลุ่มศาสนสถาน มอบหมายให้กลุ่มประชาชนเป็นผู้รับผิดชอบ
 2. การเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนและตลาด มอบหมายให้กลุ่มบัณฑิตจบใหม่เป็นผู้รับผิดชอบโดยมีการแบ่งกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อเก็บข้อมูล

การเก็บข้อมูลกลุ่มนักศึกษา มีจำนวน 6 คน โดยแบ่งกันสำรวจดังนี้

  1. บ้านหนองขาม จำนวน 2 คน และ
  2. บ้านโคกไม้แดง จำนวน 1 คน
  3. บ้านหนองตาชี จำนวน 3 คน ตามที่ได้ลงพื้นที่สำรวจบ้านหนองตาชี มีรายละเอียดการเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้

แบบสำรวจชุดที่ 1 สำหรับที่พักอาศัย

 1. มีการประเมินตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนว่า
 • เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือหากติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรงหรือไม่ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง หรือไม่
 • ในการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานในสถานบันเทิง/สถานบริการต่างๆ เป็นต้น หรือไม่
 • ตนเองหรือบุคคลในครัวเรือนมีการเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ระบาด หรือไม่
 1. มีการสังเกตอาการของตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกัน หากพบว่ามีไข้ ร่วมกับไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการ ท้องเสียร่วมด้วย ให้รีบไปพบแพทย์ทันที หรือไม่
 2. มีการดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์โดยเฉพาะก่อนเตรียม ปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หลังหยิบจับสิ่งสกปรก หลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาล หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง และหลังกลับจากนอกบ้าน หรือไม่
 3. มีการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และใช้ช้อนส่วนตัว หรือไม่
 4. ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ช้อน แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ หรือไม่
 5. เมื่อกลับจากการทำภารกิจหรือกิจกรรมนอกบ้าน ให้ล้างมือ ชำระร่างกาย เปลี่ยนเครื่องแต่งกายทันที หรือไม่

 

สรุปการปฏิบัติงานเดือนตุลาคม เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง มีการวางแผนการรับมือ และป้องกันตนเองกับสถานการณ์ฯ ที่เข้มงวดยิ่งขึ้น จึงทำให้การประชุมวางแผนการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ จะอยู่ในรูปแบบเครือข่ายออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งแต่ละพื้นที่ยังมีการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง การป้องกันด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร ดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ซึ่งมีการทำตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

 

อื่นๆ

เมนู