การปฏิบัติงานห้องฝ่ายบริหารการปกครองอำเภอชำนิและห้องศูนย์ดำรงธรรมอำเภอชำนิและงานที่ได้รับมอบหมายในช่วงเดือน 20 ตุลาคม – 18 พฤศจิกายน 2564

      ดิฉันนางสาวปาริชาติ ฉิมโพธิ์กลาง ผู้รับจ้างจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในตำแหน่ง กพร ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม และ ติดประกาศที่เรื่องดินหน้าที่ว่าการอำเภอชำนิ และ            จัดทำเอกสารขออนุญาตจัดงาน งานศพ งานขึ้นบ้านใหม่ งานอุปสมบท

วันที่ 21  ตุลาคม 2564 ช่วยปลัดตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ ตรวจสอบผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น ติดคำสั่งในหนังสือคำสั่งติดประกาศหน้าที่ว่าการอำเภอชำนิ และ จัดทำเอกสารขออนุญาตจัดงาน งานกฐิน

วันที่ 22 ตุลาคม 2564 พนักงานลูกจ้าง และ อส ช่วยกันจัดสถานที่บวงสรวงและพิธีวางพวงมาลาพระบาทสมเด็จ                      พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่ 23 ตุลาคม 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอชำนิ

     

วันที่ 23 ตุลาคม 2564

          เวลา 06.30 น. นายสรันย์ พานจันทร์ นายอำเภอชำนิ นำข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่ทำการปกครองอำเภอชำนิ ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าที่ว่าการอำเภอชำนิ            จังหวัดบุรีรัมย์

   

       

   

          เวลา 08.00 น. นายสรันย์ พานจันทร์ นายอำเภอชำนิ ประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ    พสกนิกรทุกหมู่เหล่าในพื้นที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว            23 ตุลาคม 2564 เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าที่ว่าการอำเภอชำนิ            จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้ดำเนินการมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)            อย่างเคร่งครัด

                           

          เสร็จพิธีวางพวงมาลาแล้วได้นำข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่ทำการปกครองอำเภอชำนิ                        ร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่วัดตาเหล็ง ต.หนองปล่อง อ.ชำนิ

           

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ได้รับหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครผู่ใหญ่หมู่ที่ 1 ต.ละลวด

   

   

ช่วงบ่ายช่วยพี่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อไปเลือกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต.เมืองยางในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 และ                 จัดทำเอกสารขออนุญาตจัดงาน งานกฐิน งานขึ้นบ้านใหม่

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ได้รับมอบหมายให้พิมพ์เอกสาร เรื่อง การปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า เกษียนหนังสือ เรื่อง ขออนุญาตจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และ จัดทำเอกสารขออนุญาตจัดงาน        งานกฐิน งานศพ งานอุปสมบท

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อไปเลือกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ต.เมืองยาง ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 และ ติดประกาศผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ต.ละลวดในหนังสือประกาศ และ ติดประกาศหน้าที่ว่าการอำเภอชำนิ ผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ต.ละลวด

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ได้รับมอบหมายให้พิมพ์เอกสารวาระการประชุมของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชำนิ                              1. เรื่อง สถานการณ์โรคไข้เลือดออกอำเภอชำนิ 2. เรื่อง  สถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 / การฉีดวัคซีนของประชาชน อ.ชำนิ และ จัดทำเอกสารขออนุญาตจัดงาน งานขึ้นบ้านใหม่ งานศพ งานกฐิน พิมพ์รายชื่อการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน             ประจำเดือน กันยายน 2564

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ช่วยปลัดตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และ จัดสถานที่เตรียมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน            ประจำเดือนพฤศจิกายน

   

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเช้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายนได้รับหน้าที่ลงทะเบียนช่วยพี่เจ้าหน้าห้องสำนักงาน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ช่วงบ่ายประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤศจิกายน

     เรื่อง ก่อนวาระการประชุม 1. ประดับขีดเครื่องหมายและมอบหนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป็น สารวัตรกำนัน และ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้รับการแต่งตั้ง จำนวน 5 ราย

           1. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.เมืองยาง

           2. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.เมืองยาง

           3. สารวัตรกำนันตำบลช่อผกา

           4. ผู้ช่วยผู่ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 ต.เมืองยาง 2 คน

        

  

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 อำเภอชำนิ ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา ตามโครงการ “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต (Plus One Blood Donation More Blood More Lives)” เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องของโลหิต และกระตุ้นให้ผู้บริจาคโลหิตเพิ่มจำนวนการบริจาคอีกคนละ 1 ครั้งต่อปี ลดภาวะการขาดแคลนโลหิต และรณรงค์การบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาประชาคมอำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

ได้รับหน้าที่ให้ช่วยเหลือผู้ที่มาบริจาคโลหิต

ช่วงบ่ายจัดหอประชุม เตรียมเลือกกำนัน และ จัดทำเอกสารขออนุญาตจัดงาน งานกฐิน งานศพ งานขึ้นบ้านใหม่

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 จองคำสั่งเรื่องแต่งตั้งกำนันตำบลเมืองยาง และ สแกนหนังสือส่งปกครองจังหวัด

ช่วงบ่ายช่วยพี่เจ้าหน้าที่ห้องเสมียนตราอำเภอจัดเตรียมกล่องกฐิน

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเช้าพิมพ์หนังสือนำส่ง และ สแกนหนังสือส่งปกครองจังหวัด เรื่อง รายงานผลการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.เมืองยาง เรื่อง รายงานผลการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ต.เมืองยาง

ช่วงบ่ายสมโภชงานกฐินอำเภอที่วัดตาเหล็ง ตำบลหนองปล่อง

 

  

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสรันย์ พานจันทร์ นายอำเภอชำนิ ประธานในพิธี นำพนักงานเจ้าห้าที่ลูกจ้างร่วมงานทอดกฐินอำเภอที่วัดตาเหล็ง ตำบลหนองปล่อง

       

    

ช่วงบ่ายได้รับหน้าที่จัดทำเอกสารขออนุญาตจัดงาน งานศพ งานขึ้นบ้านใหม่ งานกฐิน

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ช่วยพี่เจ้าหน้าที่เขียนรายชื่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับการแต่งตั้ง ลงในหนังสือสำคัญ (ใบตราตั้ง) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบล และ เกษียนหนังสือ เรื่อง ร้องเรียนขอให้แก้ไขปัญหาเสียงดังรบกวน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 พิมพ์เอกสาร เรื่อง ร้องเรียนขอให้แก้ไขปัญหาเสียงดังรบกวน และ ติดประกาศแต่งตั้งผู้ใหญ่หมู่ที่ 1 ต.ละลวด ในหนังสือคำสั่ง

     สแกนหนังสือส่งสำนักงานเทศบาลชำนิ เรื่อง ร้องเรียนขอให้แก้ไขปัญหาเสียงดังรบกวน

     สแกนหนังสือส่งปกครองจังหวัด

              1. เรื่อง รายงานผลการเลือกกำนัน ต.เมืองยาง

               2. เรื่อง รายงานผลการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.ละลวด

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 สแกนหนังสือส่งปกครองจังหวัด และ จัดทำเอกสารขออนุญาตจัดงาน งานกฐิน งานขึ้นบ้านใหม่

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ได้รับมอบหมายให้พิมพ์เอกสาร เรื่อง สอบทายาท และ ช่วยพี่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และ จัดทำเอกสารขออนุญาตจัดงาน

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ได้รับมอบหมายให้ช่วยพี่เจ้าหน้าที่ห้องสำนักงานจัดสถานที่เตรียมประชุม ณ หอประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอชำนิ และ จัดทำเอกสารขออนุญาตจัดงาน งานขึ้นบ้านใหม่

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 พิมพ์หนังสือ  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา และ                จัดทำเอกสารขออนุญาตจัดงาน งานขึ้นบ้านใหม่ งานศพ ช่วยพี่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

ช่วงบ่ายช่วยพี่เจ้าหน้าที่ห้องสำนักงานแพ็คถุงยังชีพเพื่อนำไปบริจาคให้ผู้กัดตัว ต.ชำนิ

   

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ช่วยพี่เจ้าหน้าที่ พิมพ์หนังสือ เรื่อง ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ จัดทำเอกสารขออนุญาตจัดงานงานขึ้นบ้านใหม่ งานศพ งานแต่ง

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ได้รับมอบหมายให้ถ่ายเอกสาร และ จัดเอกสารให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.ชำนิ ต.โคกสนวน       ต.หนองปล่อง ต.ละลวด ต.ช่อผกา ต.เมืองยาง  63 ชุด และ จัดทำเอกสารขออนุญาตจัดงาน งานลอยกระทง

 

อื่นๆ

เมนู