ข้าพเจ้า นางสาวเจนจิรา จันทร์นพคุณ กลุ่มประชาชน

หลักสูตร : ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาขนม HS03  ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำเดือน : พฤศจิกายน – ธันวาคม

เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยที่เริ่มมีการระบาดลดน้อยลง ทำให้ทำให้การปฏิบัติงานในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม สามารถลงพื้นที่ได้อย่างเต็มที่และการดำเนินเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

เมื่อวันที่  19 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้า อาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมงานผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลบ้านสิงห์ ได้เข้าร่วมอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราผลิตภัณฑ์ (Logo) ต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านๆมา โดยมี อาจารย์ชินานาง สวัสดิ์รัมย์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาเป็นวิทยากรในการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราผลิตภัณฑ์ (Logo) ให้กับชาวบ้าน โดยทางทีมงานผู้ปฏิบัติงานได้แบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม ตามผลิตภัณฑ์หลักของชาวบ้านที่ต้องการ โดยมี 1.ผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปของแม่อารมณ์ 2.ขนมทองม้วนของแม่ทองพูน และ 3.ขนมบ้าบิ่นของแม่มาลี 

                       

เมื่อวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าได้ลงเก็บข้อมูล บ้านหนองจันทร์แดง หมู่ที่ 9 การสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ Covid-19 สำหรับที่พักอาศัย จำนวน 30 ครัวเรือน การสำรวจมีข้อมูลดังนี้

 1. ในแต่ละครัวเรือนมีการสำรวจประเมินตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนตลอดว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือหากติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรงหรือไม่ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง เป็นต้น และมีการสำรวจว่าบุคคลในครัวเรือนมีการทำงานในที่เสี่ยงหรือเดินทางกลับจากที่เสี่ยงหรือไม่
 2. มีการสังเกตอาการของตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกันหากพบว่ามีไข้ ร่วมกับมีไอ หรือมีอาการต่าง ๆ ที่เข้าค่ายเสี่ยงติดโรคโควิด-19 จะให้รีบไปพบแพทย์ทันที
 3. มีการดูแลสุขอนามัยตลอดโดยการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือน้ำสบู่ ทั้งก่อนปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หลังหยิบจับสิ่งสกปรก และหลังกลับจากนอกบ้านทุกครั้ง
 4. ส่วนใหญ่จะรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และใช้ช้อนส่วนตัวในการรับประทานอาหาร
 5. ส่วนใหญ่บุคคลในครัวเรือนจะแยกของใช้ส่วนตัวกัน เช่น แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า แต่ในบางครัวเรือนจะยังใช้แก้วน้ำร่วมกับคนในครัวเรือนอยู่
 6. เมื่อกลับจากทำภารกิจหรือกิจกรรมนอกบ้านส่วนน้อยจะเปลี่ยนเสื้อผ้า ล้างมือ หรืออาบน้ำโดยทันที

   

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ได้เข้าร่วมประชุม Online ผ่าน Google meet กับอาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมงานผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลบ้านสิงห์ ชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการ การถอดบทเรียน TSI ตำบลบ้านสิงห์

แบบฟอร์มถอดบทเรียน TSI ตำบล ประกอบด้วย

 • ข้อมูลพื้นที่ตำบล บรรยายพร้อมภาพประกอบ หรือสามารถนำเสนอในรูปแบบอื่นที่แสดงให้เห็นถึงพื้นที่
 • TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ เสนอข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการพื้นฐาน 5 มิติของตำบล ทั้งนี้ อาจนำเสนอในรูปแบบแผนภูมิ กราฟ เป็นต้น
 •  การพัฒนาพื้นที่ โจทย์พื้นที่ กิจกรรมที่ดำเนินการ
 • กลไกการดำเนินงาน นำเสนอกลไก/ขั้นตอน/รูปแบบวิธีการที่ใช้ รวมถึงความร่วมมือต่าง ๆ
 • ผลลัพธ์ นำเสนอผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการฯ ใน 4 หัวข้อ 1.การจ้างงาน 2.การพัฒนาทักษะ 3.การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 4.Community Big Data
 •  ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ เช่น  1.รายได้ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ……บาท/ปี   …บาท/ครัวเรือน  2.การเพิ่มผลิตภาพ (productivity) เช่น ต้นทุนที่ลดลง (ร้อยละ) ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ) แรงงานที่ลดลง (ร้อยละ) เป็นต้น  3.อื่นๆ (โปรดระบุ)
 • ผลลัพธ์เชิงสังคม เช่น 1.คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  2.การย้ายถิ่นฐานเพื่อออกไปหางานทำลดลง  3.ลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของคนในชุมชน  4.การเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึง
 • ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการ U2T ให้บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล
 • ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ ชื่อผู้รับผิดชอบ ข้อมูลติดต่อ หน่วยงาน

โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มบัณฑิตและประชาชนเฉลี่ยกลุ่มละ 9 – 10 คน โดยดำเนินการทำข้อมูลเป็น TP-MAP

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2564 ข้าพเจ้า อาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมงานผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลบ้านสิงห์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม HUSOC “จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ” ถวายพระราชกุศล วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564  ณ วัดโพธิ์คงคา ตำบลบ้านสิงห์ ร่วมกับบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ และกลุ่ม อสม. ตำบลบ้านสิงห์ โดยมีการร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรมทำความสะอาด การทำความสะอาดรอบบริเวณวัด เช่น เก็บขยะ กวาดใบไม้ ล้างห้องน้ำ เป็นต้น

                       

 

อื่นๆ

เมนู