ข้าพเจ้า นางสาวพนิดา  สนทนา กลุ่มบัณฑิตจบใหม่  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาขนมไทย รับผิดชอบลงพื้นที่ในหมู่ 1 บ้านหนองดุม ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือนธันวาคม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

ได้เข้าร่วมการจัดอบรมการออกแบบตราสินค้า  โดยอาจารย์ที่ให้ความรู้ อาจารย์ธนพล รามฤทธิ์ และอาจารย์ชินานาง สวัสดิ์รัมย์ อาจารย์สาขาวิชาศิลปะดิจิทัล คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นที่ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านหนองบัวราย ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  โดยให้ความรู้การออกแบบตราสินค้าและแนะนำการออกแบบให้ดึงดูดผู้บริโภค และเพิ่มเติมการแก้ไขตราสินค้าที่ผู้ปฎิบัติงานบ้านสิงค์ได้ออกแบบไว้ โดยจะมีผลิตภัณฑ์คือ ขนมท้องม้วนแม่ทองพูน ขนมบ้าบิ่นแม่มาลี กล่วยแปรรูปแม่อารมณ์

 

 

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 

ได้ประชุมงานออนไลน์ผ่านทาง Google meet เพื่อมอบหมายงานการดำเนินงานรายตำบล (TSI) โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยบัณฑิตแบ่งเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 5 และ 6 คน และแบ่งประชาชนออกเป็นกลุ่มละ 3 คน

 

ข้อมูลพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

 

TRMAP 

คนจน จำนวน 198 คน  จากประชากรสำรวจ 4,477 คน

การพัฒนาพื้นที่

1) พัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยในชุมชน

2) ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กิจกรรมการพัฒนา

การพัฒนาและส่งเสริมสินค้าในตำบลบ้านสิงห์

1) สอบถามข้อมูลและความต้องการของผู้ประกอบการ

2) ให้ความรู้ออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า

3) การจัดทำตลาดออนไลน์

การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 1. รณรงค์การฉีดวัคซีนและให้ความรู้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กลไกการดำเนินการ

1) ประชุมวางแผนงานทุกครั้งก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานในแต่ละเดือน

2) ลงมือปฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้ ซึ่งกิจกรรมจะประกอบไปด้วย การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อหาแนวทางการแก้ไข ช่วยเหลือ และพัฒนาส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาขนมไทย ในชุมชนในลำดับต่อไป

3) ประเมินขั้นตอนการดำเนินงาน โดยในการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวได้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบได้ตรวจสอบดูแลการปฏิบัติงาน

4) นำผลการประเมินมามาวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไข เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน รามไปถึงการหาแนวทางที่เหมาะสมมาขับเคลื่อนในการปฏิบัติงาน และนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในครั้งต่อๆไป

ผลลัพธ์

 • เกิดการจ้างงานกลุ่ม บัณฑิตจบใหม่ ประชาชน นักศึกษาจำนวน 25 อัตรา
 • ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้านดังนี้
 1. ด้านการเงิน
 2. ด้านดิจิตอล
 3. ด้านสังคม
 4. ด้านภาษาอังกฤษ
 • การบูรณาการทักษะใหม่ กำลังคน และโครงการในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามความต้องการของพื้นที่อย่างแท้จริง
 • จัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชนอย่างละเอียด ทำให้วางแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงความยากจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

1) รายได้ที่เพิ่มขึ้น

– ร้อยละ 30

840,000 บาท/ปี

60,000 บาท/ปี

2) การเพิ่มผลิตภาพ (productivity)

– ต้นทุนที่ลดลง ร้อยละ 20

– ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ  35

– แรงงานที่ลดลง ร้อยละ 25

ผลลัพธ์เชิงสังคม

1) รู้จักปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของตนเองให้ดีขึ้น

2) รู้จักป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ รักษาอนามัยครอบครัวให้ดีขึ้น

3) ช่วยลดความเหลื่อมล้ำแตกต่างในเรื่องชนชั้นในสังคมให้น้อยลง มีความเสมอภาคเป็นธรรมแก่สังคม

4) ช่วยปรับปรุงชีวิต ความสัมพันธ์ในครอบครัวและรับผิดชอบต่อสังคมให้ดีขึ้น

5) ประชาชนมีวิชาชีพ และความรู้ในการทำผลิตภัณฑ์ในชุมชนมากขึ้น

ข้อเสนอแนะ

สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐกับชุมชน หากิจกรรมทำที่สามารถเกิดประโยชน์และสร้างรายได้ ยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจ และสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้า ยกระดับมาตรฐานความโดดเด่นของชุมชนให้เป็นที่รู้จัก เน้นการทำงานแบบบรูณาการและให้ประชาชนสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ของตนเองได้เมื่อสิ้นสุดโครงการ

วันที่ 6 ธันวาคม 2564

ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยใจ ถวายพระราชกุศลวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2564 โดยได้ทำจิตอาสาทำความสะอาดที่วัดโพธิ์คงคา ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ กวาดลานวัดและบริเวณในวัด ทำความสะอาดห้องน้ำ เก็บขยะ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมมือร่วมใจกันทำความสะอาดทำให้บริเวณวัดโพธิ์คงคาสะอาดมากขึ้น และหลังจากทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว อาจารย์ประจำโครงการได้นัดหมายประชุมการปฎิบัติงานและการส่งงานในเดือนธันวาคม

 

 

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสำหรับที่พักอาศัยในหมู่ 1 บ้านหนองดุม ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 50 ชุด ประจำเดือนธันวาคม

1. มีการประเมินตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนว่า

 • เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือหากติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรงหรือไม่ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง หรือไม่
 • ในการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานในสถานบันเทิง/สถานบริการต่างๆ เป็นต้น หรือไม่
 • ตนเองหรือบุคคลในครัวเรือนมีการเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ระบาด

2. มีการสังเกตอาการของตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกัน หากพบว่ามีไข้ ร่วมกับไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการ ท้องเสียร่วมด้วย ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

3. มีการดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์โดยเฉพาะก่อนเตรียม ปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หลังหยิบจับสิ่งสกปรก หลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาล หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง และหลังกลับจากนอกบ้าน
4. มีการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และใช้ช้อนส่วนตัว
5. ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ช้อน แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ
6. เมื่อกลับจากการทำภารกิจหรือกิจกรรมนอกบ้าน ให้ล้างมือ ชำระร่างกาย เปลี่ยนเครื่องแต่งกายทันที
การเก็บข้อมูลทำแบบสอบถามสำหรับโรงเรียน 

ตำบลบ้านสิงห์ มีโรงเรียนทั้งหมด 5 โรงเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 1. ศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองกง
 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านสิงห์

โรงเรียนในสังกัดอื่น ๆ

 1. โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)
 2. โรงเรียนบ้านหนองกง
 3. โรงเรียนสิงหวิทยาคม

การลงพื้นที่สำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับโรงเรียน

 • มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา
 • สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 • จัดจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ
 • จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร
 • ทำความสะอาดห้องเรียน/พื้นผิวสัมผัสร่วม เปิดหน้าต่างประตู ระบายอากาศ
 • ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ลดเวลาทำกิจกรรม
 • ควบคุมทางเข้า-ออก ลงทะเบียนด้วยแอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้การบันทึกข้อมูลรายงาน
 • จัดให้มีการแนะนำผู้ที่อยู่ในสถานศึกษาทุกกลุ่ม ตรวจตรา ควบคุม กำกับการเรียนการสอน ทำกิจกรรมตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด
 • มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์แนะนำการปฏิบัติเพื่อ สุขอนามัยที่ดี เช่น วิธีล้างมือที่ถูกต้อง การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เป็นต้น

 

สรุปผลการปฏิบัติงานเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของการปฎิบัติงาน ได้เรียนรู้จากการทำงานโดยมุ่งเน้นให้ผลิตภัณฑ์ในชุมชนต่อยอดและพัฒนาตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้ โดยผู้ร่วมปฎิบัติงานได้ออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้กับคุณแม่มาลี คุณแม่ทองพูน และคุณแม่อารมณ์ ได้ตามที่เจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องการ และในการทำงานของเดือนธันวาคม ได้ทำกิจกรรมร่วมกันโดยได้รวมความคิดและทักษะต่างๆในการปฏิบัติงานทำให้การทำงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และยังได้ทำจิตอาสาเพื่อส่งเสริมจิตใจให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน สุดท้ายนี้ขอขอบคุณอาจารย์ประจำโครงการ ขอบคุณค่ะ

 

 

อื่นๆ

เมนู