การดำเนินงานและงานที่ได้รับมอบหมายในเดือนธันวาคม

     1. กลุ่มงานบริหารงานปกครอง

     – การบริหารงานบุคคลของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ

     – การดำเนินการเกี่ยวกับคณะกรรมการหมู่บ้าน

     – การสนับสนุนการเลือกตั้ง

     – การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน

     – การขออนุญาตให้มีมหรสพและการโฆษณาขยายเสียง งานราชพิธี งานรัฐพิธี งานและ  ประเพณีต่าง ๆ

     2. งานอำนวยความเป็นธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน ดังนี้

     – การสอบสวนคดีอาญา

     – การอำนวยความเป็นธรรม

     – การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย

วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2564

     – จัดทำเอกสาร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งการจุจริตและกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง จำนวน 68 ชุดให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในอำเภอชำนิ

     – พิมพ์รายชื่อผู้สมัครนายองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลช่อผกา และ ตำบลละลวด

     – ติดประกาศ เรื่อง ที่ดิน

     – จองคำสั่ง แต่งตั้งกำนันตำบลเมืองยาง แต่งตั้งสารวัตรกำนัน แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง

วันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2564

     – พิมพ์รายชื่อผู้สมัครนายองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลโคกสนวน และ ตำบลเมืองยาง

พิมพ์รายงานวาระการประชุม กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤศจิกายน

     – เกษียนหนังสือ

     1. เรื่อง แนวทางการปฏิบัติของสถานและกิจกรรมตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

     2. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

     – พิมพ์หนังสือราชการ

     1. เรื่อง แนวทางการปฏิบัติของสถานและกิจกรรมตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

     2. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

     3. เรื่อง ขอเชิญประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

     – จัดทำเอกสารขออนุญาตจัดงาน งานอุปสมบท

     – พิมพ์หนังสือราชการ

     1. เรื่อง ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

     2. การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

วันที่ 1 ธันวาคม 2564

     – จัดสถานที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนธันวาคม 2564 ได้รับหน้าที่อำนวยความสะดวกในกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ตำบล ชำนิที่มาช่วยจัดสถานที่เตรียมประชุมประจำเดือน

     – สแกนหนังสือส่งปกครองจังหวัด

     1. การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

– สแกนหนังสือรายงานการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนพฤศจิกายนส่งหน่วยงานราชการ

     – จัดทำเอกสารขออนุญาตจัดงาน งานกฐิน งานขึ้นบ้านใหม่

วันที่ 2 ธันวาคม 2564

     – ช่วงเช้าได้รับหน้าที่อำนวยความสะดวกและรับหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนธันวาคม 2564

          

     – ช่วงบ่ายประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนธันวาคม 2564 ได้รับหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม

   

     – ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

     – จัดทำเอกสารขออนุญาตจัดงาน

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายอำเภอชำนินำข้าราชการพนักงานลูกจ้างและกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ ศาลาประชาคมอำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

                   

     – พิมพ์หนังสือราชการ

     1. เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเงินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองความสับในราชการพุทธศักราช ๒๔๘๓

    2. เรื่อง ขอส่งประกาศคณะกรรมการประเมินราคสทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังเรื่อง บัญชีปรับปรุงแก้ไขและกำหนดราคาปรเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชีพ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ (แก้เพิ่มเติม)

     – จัดทำเอกสารขออนุญาตจัดงาน งานขึ้นบ้านใหม่

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ ศาลาประชาคมอำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

                                          

เวลา 06.00 น.

     – นายอำเภอชำนิ เดินทางถึงสถานที่จัดพิธีและเข้านั่งประจำที่นั่งพระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 10 รูป ขึ้นนั่งอาสน์สงฆ์

     – นายอำเภอชำนิจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

     – นายอำเภอชำนิจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

     – เจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธีสงฆ์อาราธนาศีล

     – พระสงฆ์ให้ศีล

     – เจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธีสงฆ์อาราธนาพระปริตร

     – พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

     – นายอำเภอชำนิ พร้อมผู้ร่วมพิธี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร

เวลา 07.00 น.

     ผู้ร่วมงานเดินทางถึงสถานที่จัดพิธี

     พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป หรือตามที่อำเภอพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมเดินทางถึงสถานที่จัดพิธี

วันที่ 7 ธันวาคม 2564

     – รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

     – ติดปิดประกาศ จองคำสั่ง

      – เกษียนหนังสือ

     1. เรื่อง ที่ดินจำนวน 8 ชุด

     2. เรื่อง ขอส่งประกาศคณะกรรมการประเมินราคสทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังเรื่อง บัญชีปรับปรุงแก้ไขและกำหนดราคาปรเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชีพ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ (แก้เพิ่มเติม)

     – ตรวจสอบผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น

วันที่ 8 ธันวาคม 2564

     – จองคำสั่ง เดินเอกสาร

      – ติดประกาศ ประทับตราสำคัญ

วันที่ 9 ธันวาคม 2564

– พิมพ์หนังสือราชการ

1. เรื่อง โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพยุทธวิธีในการป้องกันและปาบปรามการค้ามนุษย์ของพนักงานฝ่ายปกครองระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

     – ประชุมผู้ใหญ่บ้านตำบลชำนิได้รับหน้าที่อำนวยความสะดวก

     – จัดทำเอกสารขออนุญาตจัดงาน

ผลที่ได้รับจากการปฏิบัติงานในครั้งนี้ ผลที่ได้รับในการปฏิบัติการงานครั้งนี้ได้มีโอกาสรู้จักผู้คนมากมายมากขึ้น ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น เข้าใจการทำงานของระบบราชการ ด้านธุรการและด้านการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และ จะนำความรู้ที่รับได้รับไปพัฒนาในการปฏิบัติงานต่อไป

แผนปฏิบัติงานต่อไป แผนการปฏิบัติงานครั้งต่อไปจะพยายามศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานภายในหน่วยงานและงานที่ได้รับมอบหมายจากปลัดประจำห้อง

อื่นๆ

เมนู