ดิฉัน นางสาวพรสวรรค์ โกศล ( กลุ่มนักศึกษา )  

การปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพิ่มเติมจากเดือนพฤศจิกายน 2564

1. วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 กิจกรรมพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์แปรรูปขนม โดยการจัดการอบรมการพัฒนาโลโก้ของบรรจุภัณฑ์ ได้มีการจัดการอบรมการออกแบบโลโก้ให้กับบรรจุภัณฑ์ ซึ่งวิทยากร ได้แก่ อาจารย์ชินานาง สวัสดิ์รัมย์ และอาจารย์ธนพล รามฤทธิ์ สาขาวิชาศิลปะดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาให้ความรู้ในเรื่องการออกแบบโลโก้ให้กับคนในชุมชน พร้อมวางแผนในการออกแบบผลิตภัณฑ์

 

2. วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. – 15.30 น. เข้าร่วมโครงการการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเชิงสหวิทยาการทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะเดิมเพิ่มทักษะใหม่และรายได้เสริมให้ประชาชนพื้นที่บริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมมนุษยสังคมวัฒนา อาคาร 25 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการการแปรรูปขนมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน

ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

 1. ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการมีกี่หมู่บ้านของแต่ละตำบล มีทั้งหมด 14 หมู่บ้าน

หมู่ที่ 1 บ้านหนองดุม

หมู่ที่ 2 บ้านหนองขาม

หมู่ที่ 3 บ้านสิงห์

หมู่ที่ 4 บ้านโคกไม้แดง

หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาชี

หมู่ที่ 6 บ้านสระหมู

หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัวราย

หมู่ที่ 8 บ้านหนองกง

หมู่ที่ 9 บ้านหนองจันทร์แดง

หมู่ที่ 10 บ้านหนองทะยิง

หมู่ที่ 11 บ้านหนองโคลน

หมู่ที่ 12 บ้านหนองม่วง

หมู่ที่ 13 บ้านหนองสองห้อง

หมู่ที่ 14 บ้านโพธิ์ทอง

 1. ผลผลิตและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ

ผลผลิต

จากเดิมมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอยู่แล้ว เช่น กลุ่มจักสาน  กลุ่มสัมมาชีพ โดยภาพรวมของตำบลผลผลิตที่เกิดจากโครงการ จะเป็นผลิตภัณฑ์ขนมแปรรูป ตัวอย่างเช่น ขนมทองม้วนแม่ทองพูน และขนมจากกล้วยแม่อารมณ์ บ้านหนองขาม ขนมบ้าบิ่นแม่มาลี บ้านหนองม่วง

นวัตกรรมการพัฒนา

1) เครื่องหมายการค้าแสดงสัญลักษณ์ทางการค้า (Trademark Logo Design)

2) รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ รูปแบบบรรจุภัณฑ์จากเดิมจะบรรจุด้วยพลาสติกใส ปรับเปลี่ยนเป็นถุงซิปล็อค เพื่อการเก็บรักษาที่นานขึ้นและเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์

3) การพัฒนาสูตรขนมให้มีความหลากหลาย ตัวอย่างเช่น การพัฒนาสูตรขนมบ้าบิ่น จากการพัฒนาสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือปริมาณน้ำมันที่ลดลงทำให้สามารถทานได้มากขึ้น โดยความหนึบของตัวแป้งทำให้เคี้ยวเพลิน และเนื่องจากการใช้กระทะเทฟล่อนทำให้ลดการใช้น้ำมันลง ช่วยให้ประหยัดทรัพยากรและดีต่อสุขภาพ

 1. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างดำเนินโครงการ

          3.1 การตลาดที่ยังไม่กว้างขวาง ผลิตภัณฑ์ขนมไทยแปรรูปนี้มีการวางจำหน่ายอยู่ในขอบเขตของชุมชนตนเองและชุมชนใกล้เคียง ในด้านการตลาดที่ยังไม่กว้างขวาง การผลิตตามยอดการสั่งซื้อ

          3.2 โลโก้ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่เป็นเอกลักษณ์ เดิมผลิตภัณฑ์นั้นมีฉลากผลิตภัณฑ์เป็นเพียงข้อมูลขนมและข้อมูลการติดต่อ ตราหรือสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ยังไม่มี

          3.3 ความร่วมมือของชุมชนจากการลงพื้นที่ปฏิบัติ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 ที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักทำให้มีประชาชนติดเชื้อจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงการปฏิบัติงานช่วงแรก ทำให้การลงพื้นที่ปฏิบัติงานช่วงแรกเป็นไปได้ค่อนข้างยาก

 1. แนวทางและวิธีแก้ปัญหา/อุปสรรค ที่เกิดขึ้น

          4.1 วางแผนการตลาด โดยมีจัดการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมิเดีย เพจเฟซบุ๊คและไลน์แอด ชื่อว่า “บ้านสิงห์ ของดีบอกต่อ” พร้อมอบรมวิธีการใช้และเทคนิคการประชาสัมพันธ์ให้แก่ชุมชน

          4.2 ออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ มีการออกแบบผลิตภัณฑ์หลัก 3 อย่าง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปของแม่อารมณ์ ขนมทองม้วนของแม่ทองพูน หมู่ 2 บ้านหนองขาม และขนมบ้าบิ่นของแม่มาลี หมู่ 12 บ้านหนองม่วง

          4.3 นำสื่อเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 ที่ทำให้การปฏิบัติงานประสบกับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ก็ได้มีการนำสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ประโยชน์ในการอบรมและการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้

 1. กิจกรรมที่ดำเนินการสามารถตอบโจทย์ BCG และ SDGs ข้อไหนจะต่อยอดกิจกรรมให้เกิดผลผลิต/นวัตกรรม อะไรและอย่างไร

BCG

          BCG in Action: The New Sustainable Growth Engine (Bio-Circular-Green Economy) โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

               B = Bio technology เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ การประดิษฐ์คิดค้น

               C = Circular economy เศรษฐกิจหมุนเวียน

               G = Green economy เศรษฐกิจสีเขียว เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม

BCG คืออะไร

          BCG Economy หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) คือ โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นแนวคิดการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปยกระดับความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนให้กับ 4 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curves) ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมพลังงานและวัสดุ อุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ โดยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะเข้าไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ผลิตที่เป็นฐานการผลิตเดิม เช่น เกษตรกรและชุมชน ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงหรือนวัตกรรม

          นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียน คือ สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด (Eco-design & Zero-Waste)  ส่งเสริมการใช้ซ้ำ (Reuse, Refurbish, Sharing) และให้ความสำคัญกับการจัดการของเสียจากการผลิตและบริโภค ด้วยการนำวัตถุดิบที่ผ่านการผลิตและบริโภคแล้วเข้าสู่กระบวนการแปรสภาพเพื่อกลับมาใช้ใหม่ (Recycle, Upcycle) ซึ่งต่างจากระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม ที่เน้นการใช้ทรัพยากร การผลิต และการสร้างของเสีย (Linear Economy)

วิสัยทัศน์ 10 ปี

          “เปลี่ยนข้อได้เปรียบ (Comparative Advantage) ที่ไทยมีจากความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม ให้เป็นความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ด้วยนวัตกรรม เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจ BCG ที่เติบโต แข่งขันได้ในระดับโลก เกิดการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ ชุมชนเข้มแข็ง มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน”

สำคัญอย่างไร

          BCG เป็นแนวทางการพัฒนาที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติอย่างน้อย 5 เป้าหมาย ได้แก่ การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์ความหลากหลาย ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การลดความเหลื่อมล้ำ อีกทั้งยังสอดรับกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหลักสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย

          ซึ่งตำบลบ้านสิงห์ มีความสอดคล้องกับ C (Circular Economy) เนื่องจากภายในตำบลบ้านสิงห์เป็นชุมชนที่มีทรัพยากรวัตถุดิบเพื่อการหมุนเวียนเพื่อให้เกิดการสร้างรายได้ในชุมชน

SDGs

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นมีทั้งหมด 17 เป้าหมาย

          ซึ่งสามารถจำแนกออกได้เป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย:

  1. กลุ่ม People ที่ว่าด้วยเรื่องคุณภาพชีวิตของผู้คน (เป้าหมายที่ 1, 2, 3, 4, 5)
  2. กลุ่ม Prosperity ที่ว่าด้วยเรื่องความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและครอบคลุม (เป้าหมายที่ 7, 8, 9, 10, 11)
  3. กลุ่ม Planet ที่ว่าด้วยเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เป้าหมาย 6, 12, 13, 14, 15)
  4. กลุ่ม Peace ที่ว่าด้วยเรื่อง สันติภาพ สถาบันที่เข้มแข็ง และความยุติธรรม (เป้าหมาย 16)
  5. กลุ่ม Partnership ที่ว่าด้วยเรื่องการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (เป้าหมาย 17)

          เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

เป้าหมายที่ 1 : ขจัดความยากจน

เป้าหมายที่ 2 : ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการสำหรับทุกคนในทุกวัย

เป้าหมายที่ 3 : สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย

เป้าหมายที่ 4 : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เป้าหมายที่ 5 : บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง

เป้าหมายที่ 6 : สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่ 7 : สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา

เป้าหมายที่ 8 : ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

เป้าหมายที่ 10 : ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ

เป้าหมายที่ 11 : ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน

เป้าหมายที่ 12 : สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่ 13 : เร่งต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

เป้าหมายที่ 14 : อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่ 15 : ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟิ้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

เป้าหมายที่ 16 : ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผลรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ

เป้าหมายที่ 17 : เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

SCGs  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่สอดคล้องกับตำบลบ้านสิงห์มีดังนี้

เป้าหมายที่ 2 : ยุติความหิวโหยบรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการสำหรับทุกคนในทุกวัย

เป้าหมายที่ 8 : ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพและการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน

ประมวลภาพกิจกรรม

 

2. วันพฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 18.40 น.ประชุมการเก็บข้อมูลจาก CBD สำหรับการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ การเตรียมตัวในการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น ทาง Google Meet

แบบฟอร์มถอดบทเรียน TSI ตำบล ประกอบด้วย

1) ข้อมูลพื้นที่ตำบล บรรยายพร้อมภาพประกอบ หรือสามารถนำเสนอในรูปแบบอื่นที่แสดงให้เห็นถึงพื้นที่

2) กลไกการดำเนินงาน นำเสนอกลไก/ขั้นตอน/รูปแบบวิธีการที่ใช้ รวมถึงความร่วมมือต่าง ๆ

3) ผลลัพธ์ นำเสนอผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการฯ ใน 4 หัวข้อ

  1. การจ้างงาน
  2. การพัฒนาทักษะ
  3. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
  4. Community Big Data

4) TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ เสนอข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการพื้นฐาน 5 มิติของตำบล ทั้งนี้ อาจนำเสนอในรูปแบบแผนภูมิ กราฟ เป็นต้น

5) ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ เช่น

  1. รายได้ที่เพิ่มขึ้น
  2. – ร้อยละ…
  3. – …บาท/ปี
  4. – …บาท/ครัวเรือน
  5. การเพิ่มผลิตภาพ (productivity) เช่น ต้นทุนที่ลดลง (ร้อยละ) ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ) แรงงานที่ลดลง (ร้อยละ) เป็นต้น
  6. อื่นๆ (โปรดระบุ)

6) ผลลัพธ์เชิงสังคม เช่น

  1. คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  2. การย้ายถิ่นฐานเพื่อออกไปหางานทำลดลง
  3. ลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของคนในชุมชน
  4. การเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึง
  5. ฯลฯ

7) การพัฒนาพื้นที่ โจทย์พื้นที่ กิจกรรมที่ดำเนินการ

8) ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการ U2T ให้บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล

9) ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ ชื่อผู้รับผิดชอบ ข้อมูลติดต่อ หน่วยงาน

          การแบ่งหน้าที่การจัดทำแบบฟอร์มการถอดบทเรียนงาน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยบัณฑิตแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 5 และ 6 คน และแบ่งประชาชนออกเป็นกลุ่มละ 3 คน

 

 

3. วันจันทร์ ที่ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 12.00 น. กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาด วัดโพธิ์คงคา ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้มีการจัดทำความสะอาดร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ประจำปี 2564 คล้ายวันพระราชสมภพ เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และหลังการทำความสะอาดได้ร่วมกันประชุมวางแผนสำหรับการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น

 

4. การเก็บข้อมูลที่ได้รับผิดชอบ การลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อสำรวจข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลลงใน U2T Tracker ซึ่งมีรายละเอียดการมอบหมายงานประจำเดือน ดังนี้

 1. การเก็บข้อมูลกลุ่มที่พักอาศัย

         1.1.1 กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ เก็บข้อมูลที่พักอาศัยจำนวน 50 หลังคาเรือน

         1.2.1 กลุ่มประชาชน เก็บข้อมูลที่พักอาศัยจำนวน 30 หลังคาเรือน

         1.3.1 กลุ่มนักศึกษา เก็บข้อมูลที่พักอาศัยจำนวน 20 หลังคาเรือน

 1. การเก็บข้อมูลกลุ่มศาสนสถาน มอบหมายให้กลุ่มประชาชนเป็นผู้รับผิดชอบ
 2. การเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนและตลาด มอบหมายให้กลุ่มบัณฑิตจบใหม่เป็นผู้รับผิดชอบโดยมีการแบ่งกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อเก็บข้อมูล

การเก็บข้อมูลกลุ่มนักศึกษา มีจำนวน 6 คน โดยแบ่งกันสำรวจดังนี้

 1. บ้านหนองขาม จำนวน 2 คน และ
 2. บ้านโคกไม้แดง จำนวน 1 คน
 3. บ้านหนองตาชี จำนวน 3 คน ตามที่ได้ลงพื้นที่สำรวจบ้านหนองตาชี มีรายละเอียดการเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้

แบบสำรวจชุดที่ 1 สำหรับที่พักอาศัย

 1. มีการประเมินตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนว่า
 • เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือหากติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรงหรือไม่ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง หรือไม่
 • ในการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานในสถานบันเทิง/สถานบริการต่างๆ เป็นต้น หรือไม่
 • ตนเองหรือบุคคลในครัวเรือนมีการเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ระบาด หรือไม่
 1. มีการสังเกตอาการของตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกัน หากพบว่ามีไข้ ร่วมกับไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการ ท้องเสียร่วมด้วย ให้รีบไปพบแพทย์ทันที หรือไม่
 2. มีการดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์โดยเฉพาะก่อนเตรียม ปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หลังหยิบจับสิ่งสกปรก หลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาล หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง และหลังกลับจากนอกบ้าน หรือไม่
 3. มีการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และใช้ช้อนส่วนตัว หรือไม่
 4. ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ช้อน แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ หรือไม่
 5. เมื่อกลับจากการทำภารกิจหรือกิจกรรมนอกบ้าน ให้ล้างมือ ชำระร่างกาย เปลี่ยนเครื่องแต่งกายทันที หรือไม่

 

สรุปการปฏิบัติงานเดือนธันวาคม

              ในการปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม จะเป็นกิจกรรมพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์แปรรูปขนม โครงการการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเชิงสหวิทยาการ การประชุมเกี่ยวกับแบบฟอร์มการถอดบทเรียน TSI ซึ่งการปฏิบัติงานยังคงอยู่ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 19 โดยการสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือให้สะอาดเพื่อความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่น

อื่นๆ

เมนู