ข้าพเจ้า นางสาวปรียานันท์ พันทะกัน ประเภทนักศึกษา ตำบลบ้านสิงห์

ในเดือนธันวาคม ข้าพเจ้าได้วางแผนการปฏิบัติงาน ได้ลงพื้นที่เพื่อทำแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม มีดังนี้

          วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์และผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลบ้านสิงห์ร่วมด้วยชาวบ้านตำบลบ้านสิงห์ได้เข้าร่วมการอบรมการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์แปรรูปขนม ณ ศาลากลางหมู่บ้านบ้านหนองบัวราย ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีอาจารย์ชินานาง สวัสดิ์รัมย์ และอาจารย์ธนพล รามฤทธิ์ สาขาวิชาศิลปะดิจิทัล คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรในการให้ข้อมูลในครั้งนี้ โดยอาจารย์ให้แบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่มตามผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านทั้ง 3 คน ได้แก่ กล้วยแปรรูปของแม่อารมณ์ ขนมทองม้วนของแม่ทองพูน และขนมบ้าบิ่นของแม่มาลี ในการอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรมครั้งที่ผ่าน ๆ มา และในครั้งนี้ให้ผู้ปฏิบัติงานแต่ละกลุ่มช่วยในการแก้ไขหรือปรับแก้เกี่ยวกับโลโก้ผลิตภัณฑ์ให้เสร็จสมบูรณ์

          วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล หมู่ 5 บ้านหนองตาชี ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูลแบบสำรวจสำหรับที่พักอาศัย โดยมีข้อมูล ดังนี้

        1. มีการประเมินตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนว่า

  • เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือหากติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรงหรือไม่ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง หรือไม่
  • ในการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานในสถานบันเทิง/สถานบริการต่างๆ เป็นต้น หรือไม่
  • ตนเองหรือบุคคลในครัวเรือนมีการเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ระบาด หรือไม่มีการสังเกตอาการของตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกัน หากพบว่ามีไข้ ร่วมกับไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการ ท้องเสียร่วมด้วย ให้รีบไปพบแพทย์ทันที หรือไม่

      2. มีการดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์โดยเฉพาะก่อนเตรียม ปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หลังหยิบจับสิ่งสกปรก หลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาล หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง และหลังกลับจากนอกบ้าน หรือไม่

      3. มีการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และใช้ช้อนส่วนตัว หรือไม่

      4. ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ช้อน แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ หรือไม่

      5.  เมื่อกลับจากการทำภารกิจหรือกิจกรรมนอกบ้าน ให้ล้างมือ ชำระร่างกาย เปลี่ยนเครื่องแต่งกายทันที หรือไม่

          จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับที่พักอาศัยพบว่า ชาวบ้านมีการประเมินตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือไม่ และในการทำงานหรือใช้ชีวิตประจำวันของชาวบ้านบ้านหนองตาชีไม่ค่อยมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เนื่องจากส่วนใหญ่คนในหมู่บ้านจะทำอาชีพเกษตรกร ไม่ได้ไปพบปะผู้คนมากนัก และไม่ได้ไปในพื้นที่ที่แออัด จึงทำให้ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และคนในชุมชนมีการสังเกตอาการของตนเองและอาการของบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกันว่ามีอาการเข้าข่ายการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) หรือไม่ และคนในชุมชนมีการดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ หลังจากทำกิจกรรมหรือสัมผัสสิ่งของต่าง ๆ มีการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และใช้ช้อนส่วนตัว และไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกัน แต่จะมีเพียงบางครัวเรือนเท่านั้นที่ใช้แก้วน้ำร่วมกัน และหลังจากที่กลับจากการทำภารกิจหรือกิจกรรมนอกบ้าน ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะล้างมือ ชำระร่างกาย และเปลี่ยนเครื่องแต่งกายทันที 

          วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ได้เข้าร่วมประชุม Online ผ่าน Google Meet  กับอาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลบ้านสิงห์ เพื่อมอบหมายงานให้กับผู้ปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม โดยให้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในเขตพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบตามจำนวนที่ได้รับมอบหมาย ชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการถอดบทเรียน TSI ของตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และนัดหมายลงพื้นที่ในการทำกิจกรรมจิตอาสาทำความดีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

          วันที่ 6 ธันวาคม 2564 ได้เข้าร่วมการจัดอบรมการมีจิตอาสาเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น ณ วัดโพธิ์คงคา ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการ “จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณวัด และทำความสะอาดห้องสุขาภายในวัด

อื่นๆ

เมนู