เนื่องจากการเเพร่ระบาดของโควิด-19 ที่หนักขึ้นเรื่อย ๆ
จึงต้องมีมาตรการที่เข้มง้วดมากขึ้นในการปฏิบัติงานลงพื้นที่ทุกครั้ง
ข้าพเจ้านางสาววาสนา แก้วไธสง กลุ่มนักศึกษา ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามมาตราการต่าง ๆ
เพื่อเพิ่มความเชื่อใจ ไว้วางใจให้กับทางชุมชน ในการลงปฏิบัติงานในพื้นที่
และขอเป็นกำลังในให้ทุกท่านผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

กิจกรรมการออกแบบเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ได้มีการจัดกิจกรรมการออกแบบเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการสร้าง Platform ที่ดีให้กับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยการจัดการอบรมครั้งนี้เน้นไปในทางด้าน LOGO ของบรรจุภัณฑ์ ในปัจจุบันการมี LOGO ที่น่าดึงดูดสนใจถือเป็นการเรียกลูกค้าได้ดี พวกเรากลุ่ม U2T ตำบลบ้านสิงห์เล็งเห็นถึงโอกาสนี้ จึงได้มีการจัดการอบรมการออกแบบ LOGO ให้กับบรรจุภัณฑ์ โดยได้เชิญ อาจารย์ชินานาง สวัสดิ์รัมย์ และ อาจารย์ธนพล รามฤทธิ์ สาขาวิชาศิลปะดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาให้ความรู้ในเรื่องการออกแบบ LOGO ให้กับคนในชุมชน

 

 

โครงการการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเชิงสหวิทยาการทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะเดิมเพิ่มทักษะใหม่และรายได้เสริมให้ประชาชนพื้นที่บริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมสัมนาในหัวข้อ โครงการการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเชิงสหวิทยาการทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะเดิมเพิ่มทักษะใหม่และรายได้เสริมให้ประชาชนในพื้นที่บริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมมนุษยสังคมวัฒนา โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการมีกี่หมู่บ้านของแต่ละตำบล มีทั้งหมด 14 หมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 บ้านหนองดุม หมู่ที่ 8 บ้านหนองกง
หมู่ที่ 2 บ้านหนองขาม หมู่ที่ 9 บ้านหนองจันทร์แดง
หมู่ที่ 3 บ้านสิงห์ หมู่ที่ 10 บ้านหนองทะยิง
หมู่ที่ 4 บ้านโคกไม้แดง หมู่ที่ 11 บ้านหนองโคลน
หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาชี หมู่ที่ 12 บ้านหนองม่วง
หมู่ที่ 6 บ้านสระหมู หมู่ที่ 13 บ้านหนองสองห้อง
หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัวราย หมู่ที่ 14 บ้านโพธิ์ทอง
  • ผลผลิตและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ
ผลผลิต จากเดิมมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอยู่แล้ว เช่น กลุ่มจักสาน  กลุ่มสัมมาชีพ โดยภาพรวมของตำบลผลผลิตที่เกิดจากโครงการ จะเป็นผลิตภัณฑ์ขนมแปรรูป ตัวอย่างเช่น ขนมทองม้วนแม่ทองพูน และขนมจากกล้วยแม่อารมณ์ บ้านหนองขาม
ขนมบ้าบิ่นแม่มาลี บ้านหนองม่วง
นวัตกรรมการพัฒนา 1) เครื่องหมายการค้าแสดงสัญลักษณ์ทางการค้า (Trademark Logo Design)
2) รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ รูปแบบบรรจุภัณฑ์จากเดิมจะบรรจุด้วยพลาสติกใส ปรับเปลี่ยนเป็นถุงซิปล็อค เพื่อการเก็บรักษาที่นานขึ้นและเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์
3) การพัฒนาสูตรขนมให้มีความหลากหลาย ตัวอย่างเช่น การพัฒนาสูตรขนมบ้าบิ่น จากการพัฒนาสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือปริมาณน้ำมันที่ลดลงทำให้สามารถทานได้มากขึ้น โดยความหนึบของตัวแป้งทำให้เคี้ยวเพลิน และเนื่องจากการใช้กระทะเทฟล่อนทำให้ลดการใช้น้ำมันลง ช่วยให้ประหยัดทรัพยากรและดีต่อสุขภาพ
  • ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างดำเนินโครงการ

– การตลาดที่ยังไม่กว้างขวาง ผลิตภัณฑ์ขนมไทยแปรรูปนี้มีการวางจำหน่ายอยู่ในขอบเขตของชุมชนตนเองและชุมชนใกล้เคียง ในด้านการตลาดที่ยังไม่กว้างขวาง การผลิตตามยอดการสั่งซื้อ
– โลโก้ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่เป็นเอกลักษณ์ เดิมผลิตภัณฑ์นั้นมีฉลากผลิตภัณฑ์เป็นเพียงข้อมูลขนมและข้อมูลการติดต่อ ตราหรือสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ยังไม่มี
– ความร่วมมือของชุมชนจากการลงพื้นที่ปฏิบัติ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 ที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักทำให้มีประชาชนติดเชื้อจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงการปฏิบัติงานช่วงแรก ทำให้การลงพื้นที่ปฏิบัติงานช่วงแรกเป็นไปได้ค่อนข้างยาก

  • แนวทางและวิธีแก้ปัญหา/อุปสรรค ที่เกิดขึ้น

– วางแผนการตลาด โดยมีจัดการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมิเดีย เพจเฟซบุ๊คและไลน์แอด ชื่อว่า “บ้านสิงห์ ของดีบอกต่อ” พร้อมอบรมวิธีการใช้และเทคนิคการประชาสัมพันธ์ให้แก่ชุมชน
– ออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ มีการออกแบบผลิตภัณฑ์หลัก 3 อย่าง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปของแม่อารมณ์ ขนมทองม้วนของแม่ทองพูน หมู่ 2 บ้านหนองขาม และขนมบ้าบิ่นของแม่มาลี หมู่ 12 บ้านหนองม่วง
– นำสื่อเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 ที่ทำให้การปฏิบัติงานประสบกับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ก็ได้มีการนำสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ประโยชน์ในการอบรมและการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้

  • กิจกรรมที่ดำเนินการสามารถตอบโจทย์ BCG และ SDGs ข้อไหนจะต่อยอดกิจกรรมให้เกิดผลผลิต/นวัตกรรม อะไรและอย่างไร

– BCG

BCG in Action : The New Sustainable Growth Engine (Bio-Circular-Green Economy) โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

B = Bio technology เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ การประดิษฐ์คิดค้น

C = Circular economy เศรษฐกิจหมุนเวียน

G = Green economy เศรษฐกิจสีเขียว เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม

– SDGs

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นมีทั้งหมด 17 เป้าหมาย ซึ่งสามารถจำแนกออกได้เป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย:

  1. กลุ่ม People ที่ว่าด้วยเรื่องคุณภาพชีวิตของผู้คน (เป้าหมายที่ 1, 2, 3, 4, 5)
  2. กลุ่ม Prosperity ที่ว่าด้วยเรื่องความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและครอบคลุม (เป้าหมายที่ 7, 8, 9, 10, 11)
  3. กลุ่ม Planet ที่ว่าด้วยเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เป้าหมาย 6, 12, 13, 14, 15)
  4. กลุ่ม Peace ที่ว่าด้วยเรื่อง สันติภาพ สถาบันที่เข้มแข็ง และความยุติธรรม (เป้าหมาย 16)
  5. กลุ่ม Partnership ที่ว่าด้วยเรื่องการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (เป้าหมาย 17)
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
เป้าหมายที่ 1 : ขจัดความยากจน เป้าหมายที่ 10 : ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ
เป้าหมายที่ 2 : ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการสำหรับทุกคนในทุกวัย เป้าหมายที่ 11 : ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน
เป้าหมายที่ 3 : สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย เป้าหมายที่ 12 : สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 4 : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป้าหมายที่ 13 : เร่งต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น
เป้าหมายที่ 5 : บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง เป้าหมายที่ 14 : อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 6 : สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 15 : ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟิ้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
เป้าหมายที่ 7 : สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา เป้าหมายที่ 16 : ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผลรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ
เป้าหมายที่ 8 : ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน เป้าหมายที่ 17 : เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

– SCGs  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่สอดคล้องกับตำบลบ้านสิงห์มีดังนี้

เป้าหมายที่ 2 : ยุติความหิวโหยบรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการสำหรับทุกคนในทุกวัย

เป้าหมายที่ 8 : ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพและการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน

ประชุมผ่านระบบออนไลน์วางแผนการปฏิบัติงาน

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ได้มีการประชุมวางแผนงาน โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการชี้แจงเกี่ยวกับแบบฟอร์มการถอดบทเรียน TSI โดยได้แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม ซึ่งบัณฑิตแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 5 และ 6 คน และแบ่งประชาชนออกเป็นกลุ่มละ 3 คน โดยใช้ข้อมูล TP-MAP (tpmap.in.th)  โดยมีรายละเอียดดังรูปภาพต่อปนี้

กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ

วันที่ 6 ธันวาคม 2564 ดิฉันได้เข้าร่วมกินกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ณโพธ์คงคา ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้มีการจัดทำความสะอาด ณ บริเวณวันโพธิ์คงคา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ เนื่องในโอกาศวันพ่อแห่งชาติ  5 ธันวาคม ประจำปี 2564 คล้ายวันพระราชสมภพ เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.9

 

 

สำหรับเดือนพฤศจิกายน เนื่องด้วยสถานะการณ์โควิดที่เเพร่ระบาดมากขึ้น
จึงมีการป้องกันที่มากขึ้นตามไปด้วย จากมาตราการต่าง ๆ
ในเดือนนี้พวกเราได้มีการปฏิบัติการดังต่อไปนี้ กิจกรรมการออกแบบเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์
เพื่อเพิ่มความรู้และแนะเเนวทางอาชีพให้กับคนในชุมชน โครงการการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเชิงสหวิทยาการ
ทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะเดิมเพิ่มทักษะใหม่และรายได้เสริมให้ประชาชนพื้นที่บริการวิชาการ
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแบบฟอร์มการถอดบทเรียน TSI
และกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจทำความสะอาดเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่๙
โดยการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย พกเจลแอลกอฮอล์ ตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน
เพื่อความปลอดภัยต่อตนเองเเละสร้างความมั่นใจให้เเก่ชาวบ้านที่พบเจอ

 

อื่นๆ

เมนู